Lo­vi­sa stads­mu­se­um bygg­de en ut­ställ­ning av ku­ri­o­sa ting ur de eg­na sam­ling­ar­na som ald­rig pas­sat in nå­gon­stans. Na­o­mi Taa­vit­sa­i­nen gil­lar mam­ma Idas konstverk Lo­vi­sas ögon, byggt av gam­la glas­ö­gon.

Skul­le du do­ne­ra di­na glas­ö­gon till ett mu­se­um? Är de vär­de­ful­la el­ler ba­ra ett per­son­ligt min­ne?

Östnyland - - News - Jo­han­na hägg­bLom 029 080 1351 jo­han­na.hagg­blom@ksf­me­dia.fi

I bör­jan av för­ra se­kel­skif­tet fick det ny­öpp­na­de stads­mu­se­et i Lo­vi­sa in en mas­sa gam­la glas­ö­gon och plöts­ligt ha­de man en hel sam­ling bå­gar med run­da små lin­ser. Se­dan dess har de le­gat ner­pac­ka­de i en lå­da i lag­ret.

– Vi har länge fun­de­rat på vad man kan gö­ra med al­la kons­ti­ga ku­ri­o­sa gre­jer som ald­rig pas­sat in nå­gon­stans. Se­dan kom vi på att gö­ra en helt egen ut­ställ­ning ut­gå­en­de från vå­ra gam­la sam­ling­ar, be­rät­tar mu­sei­in­ten­dent Ul­ri­ka Ro­sen­dahl.

I ut­ställ­ning­en som nu vi­sas på Lo­vi­sa stads mu­se­um har man ploc­kat fram bå­de ett och an­nat ut de dam­mi­ga lå­dor­na.

– I en no­tis i Öst­ra Ny­land 1907 läs­te vi om en lek­saks­ka­jak som ha­de skänkts till mu­se­et som gå­va. Ca­ri­ta (Ny­gård) fick dy­ka ner i lag­ret för att le­ta rätt på den, och där fanns den, sä­ger Ro­sen­dahl och pe­kar på en rätt så väl­be­hål­len ka­jak i ungsäls­skinn i en av vi­tri­ner­na.

– Den mår gans­ka bra med tan­ke på hur vi li­te vi ta­git hand om den de se­nas­te 110 åren, sä­ger hon och skrat­tar.

I vi­tri­nen bred­vid finns en glass­ma­skin från 1800-ta­let som do­ne­ra­des till mu­se­et så sent som i ok­to­ber. Ut­ställt finns ock­så gam­la bind­mös­sor, kru­kor och tav­lor, och någ­ra tall­ri­kar av den så kal­la­de Dun­der-Em­ma. Em­ma Jo­hans­son var över­ba­ders­ka på bad­hu­set i Lo­vi­sa som be­klag­ligt nog brann upp 1936.

– Det var på den ti­den när fint folk in­te skul­le bli sol­brän­da ut­an låg in­ne i bad­kar och blev tvät­ta­de och skrub­ba­de av ba­ders­kor.

nytänk av det gam­la

Ut­ställ­ning­en på stads­mu­se­et har fått nam­net De odöd­li­ga – ting­ens min­ne, och hand­lar om min­nen av oli­ka slag. Hur se­lek­tivt är egent­li­gen vårt min­ne och hur bra minns vi sa­ker?

– Vi sam­lar på sa­ker för att be­va­ra det för­flut­na, tror Ro­sen­dahl.

För att ge de gam­la ting­en nytt liv skic­ka­de mu­se­et ut en upp­ma­ning bland ak­ti­va konst­nä­rer att ska­pa nå­got nytt ut­gå­en­de från det gam­la.

– Vi gav dem en del av ma­te­ri­a­let vi ha­de och lät dem ha fria hän­der.

Över 50 bi­drag läm­na­des in, var­ef­ter mu­se­et val­de ut sex konst­nä­rer som fick va­ra med i ut­ställ­ning­en. En av dem är Ida Taa­vit­sa­i­nen, som fa­sci­ne­ra­des av sam­ling­en med gam­la glas­ö­gon.

Vems ögon kan ha sett ge­nom de här lin­ser­na? Taa­vit­sa­i­nen val­de att an­vän­da sig av en gam­mal me­tod som hon ti­di­ga­re job­bat med. Med hjälp av cy­a­no­ty­pi, en ana­log tek­nik, har hon kom­bi­ne­rat glas­ö­go­nen med kän­da lo­vi­sa­bors ögon från fo­to­gra­fi­er i mu­se­ets arkiv.

– Här finns någ­ra ögon som man lätt kän­ner igen, sä­ger Taa­vit­sa­i­nen och pe­kar på ett ögon­par.

I si­na verk be­hand­lar hon of­ta min­nen, fa­mil­je­re­la­tio­ner, histo­ri­er bakom fö­re­mål samt tan­kar om näroch från­va­ro, av­stånd och när­het.

Bland de öv­ri­ga konst­nä­rer­na finns en 3D-teck­ning av Anit­ta To­i­vio, en tuf­tad rya av San­ni Weck­man och en vi­de­oin­stal­la­tion av Si­mi Su­sa­na Ru­ot­sa­lai­nen. Bild­konst­nä­ren Ina­ri Pork­ka, som har job­bat på mu­se­et, har gjort en in­stal­la­tion som ut­går från mu­se­ets eget bild­språk, att vi­sa upp hi­sto­ris­ka fö­re­mål i glas­vi­tri­ner och tex­ter som för­kla­rar de­ras in­ne­håll.

– Det kom bi­drag från he­la lan­det, vil­ket var ro­ligt att se. Ing­en av konst­nä­rer­na har egent­li­gen nå­gon kopp­ling till Lo­vi­sa, sä­ger Ro­sen­dahl.

En in­tres­sant man som kopp­las till ut­ställ­ning­en är Jed­vard Ive­rus som var mu­se­ets förs­ta in­ten­dent och grun­da­re.

– Han bok­stav­li­gen bod­de bland sam­ling­ar­na och skrev dess­utom dag­bok om små­stads­li­vet på ett här­ligt de­tal­je­rat och färg­starkt sätt.

Så här lät det bland an­nat den förs­ta da­gen på det ny­öpp­na­de mu­se­et:

”Kl 11 bör­ja­de fö­re­vis­ning­en av mitt mu­se­um, som dock ej lyc­ka­des loc­ka mång­en, då land­bruks­ut­ställ­ning­en ha­de stör­re drag­kraft, och jag dess­utom ic­ke ha­de någ­ra ut­skänk­nings­rät­tig­he­ter som Ca­si­not.”

Ut­skänk­nings­till­stånd finns fort­fa­ran­de in­te, men in­trä­det är fritt och Ro­sen­dahl hop­pas att så­väl Lo­vi­sa­bor som öv­ri­ga in­tres­se­ra­de hit­tar till ut­ställ­ning­en som på­går till slu­tet av mars.

fler bil­der från ut­ställ­ning­en på ost­ny­land.fi

Vi sam­lar på sa­ker för att be­va­ra det för­flut­na.

Ul­ri­ka Ro­sen­dahl

in­ten­dent på Lo­vi­sa mu­se­um

Fo­to: KRIstoF­FeR ÅbeRg

Fo­to: KrIStoF­Fer Åberg

Me­di­e­konst. För­lus­ten av min­net he­ter den här vi­de­oin­stal­la­tio­nen av Si­mi Su­san­na Ru­ot­sa­lai­nen. Bil­den spric­ker och vitt­rar sön­der på sam­ma sätt som min­net och histo­ri­en sakta sud­das ut.

Fo­to: KrIStoF­Fer Åberg

VeM? Bå­de Si­be­li­us och drott­ning Lo­vi­sa Ul­ri­ka ki­kar fram bakom lin­ser­na. Tek­ni­ken som Ida Taa­vit­sa­i­nen an­vänt sig av är tidskrä­van­de, en bild tar fy­ra till fem tim­mar att fram­kal­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.