Kanske det sista nya dag­hem­met

Om allt går vägen kan man in­le­da byg­get av dag­hem­met Skogs­stjär­nan i höst. Det ger inga nya plat­ser, men töm­mer till­fäl­li­ga ba­rac­ker och hy­reslo­ka­ler. Frå­gan är om det läng­re be­hövs någ­ra nya dag­hems­plat­ser i Borgå, med en sjun­kan­de na­ti­vi­tet.

Östnyland - - Tisdag - StIna Jä­der­holM 020 7569626, stina.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Bygg­nads- och mil­jö­nämn­den be­vil­ja­de för­ra vec­kan bygg­nads­lov för Borgå stads störs­ta dag­hem nå­gon­sin, Skogs­stjär­nan, som kom­mer att ha plats för tio barn­grup­per. Dag­hem­met byggs av lo­ka­li­tets­led­ning­en in­vid Guld­list­ga­tan på väst­ra si­dan om ån och vå­nings­y­tan blir 2 296 kvadrat­me­ter.

På går­den byggs to­talt 51 bil­plat­ser och minst 24 par­ke­rings­plat­ser för cyklar. Dess­utom får bygg­na­den ett skydds­rum för 139 per­so­ner på förs­ta vå­ning­en.

– Det här är ett stort och be­ty­del­se­fullt dag­hems­byg­ge, sä­ger Lei­la Ny­berg, di­rek­tör för små­barnspe­da­go­gik. Borgå har re­dan en del dag­hem för åt­ta barn­grup­per, som Est­bac­ka dag­hem, Tall­ber­ga och nu­va­ran­de Skogs­stjär­nan, men det här är det förs­ta dag­hem­met för tio barn­grup­per.

Nu­va­ran­de dag­hem­met Skogs­stjär­nan vis­tas i ba­rac­ker på Ko­kon­å­kern och är ett av de sista ba­rack­dag­hem­men i Borgå, åt­minsto­ne för till­fäl­let.

Många bak­slag

Det var på vå­ren 2014 som då­va­ran­de Nä­se dag­hem fick flyt­ta in i ba­rac­ker­na. Ef­ter det har dag­hem­met bytt namn och pla­ne­ran­det av nya Skogs­stjär­nan har krum­buk­tat vi­da­re ge­nom be­sluts­pro­ces­sen, med många bak­slag.

Un­der bud­get­dis­kus­sio­ner hös­ten 2017 vil­le en del av full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter­na ge över bå­de dag­hems­byg­gan­det och -verk­sam­he­ten till pri­va­ta kraf­ter, vil­ket se­na­re rös­ta­des ner av ma­jo­ri­te­ten. Fle­ra gång­er har bygg­pla­ner­na fått gå till ny be­red­ning, för att de bli­vit allt­för dy­ra. Se­nast ban­ta­des går­den.

Och som en sista fnur­ra fö­re bygg­lo­vet kun­de stads­sty­rel­sen in­te en­häl­ligt be­stäm­ma vil­ket vär­me­sy­stem man skul­le an­vän­da i dag­hem­met. Det blev fjärr­vär­me, trots att en del sty­rel­se­le­da­mö­ter pro­te­ste­ra­de för att det var det dy­ras­te al­ter­na­ti­vet.

Många barn som vän­tat på att snart få flyt­ta in i ett ny­byggt mo­dernt dag­hem har re­dan hun­nit bör­jat sko­lan in­nan nya Skogs­stjär­nan står fär­dig.

Inga nya plat­ser

Men nu ser det re­la­tivt ljust ut för det nya dag­hem­met.

– De som flyt­tar in i Skogs­stjär­nan är de grup­per som finns i det nu­va­ran­de ba­rack­dag­hem­met och grup­per som just nu fun­ge­rar i hyr­da ut­rym­men, sä­ger Lei­la Ny­berg. Skogs­stjär­nan kom­mer allt­så in­te att ge sta­den någ­ra helt nya dag­vårds­plat­ser.

Frå­gan är om det be­hövs någ­ra helt nya plat­ser.

Var­je vår käm­par man än­då in­om små­barnspe­da­go­gi­ken med att pla­ce­ra bar­nen i dag­hem som lig­ger så nä­ra de­ras hem som möj­ligt.

– Det är ing­en lätt ek­va­tion, sä­ger Lei­la Ny­berg. Barn­si­tu­a­tio­nen väx­lar oer­hört myc­ket från år till år. Vi har till­räck­ligt med dag­vårds­plat­ser, men all­tid finns de in­te på rätt plats. Borgå stad är vid­sträckt, och dess­utom stäl­ler två­språ­kig­he­ten till det. Ibland finns det fler svens­ka barn på ett om­rå­de än det finns dag­vårds­plat­ser och ibland är de fins­ka bar­nen fler än plat­ser­na.

– Fa­mil­jer­na flyt­tar dess­utom rätt så of­ta, spe­ci­ellt in­nan bar­nen bör­jar i sko­lan.

På lång sikt mins­kar än­då års­kul­lar­na.

– Vi kan re­dan nu se att an­ta­let barn i be­hov av dag­vård lång­samt blir allt fär­re, sä­ger Lei­la Ny­berg.

Fler fins­ka grup­per

Dag­hem­met Skogs­stjär­nan är i dag ett stort svenskt dag­hem, med ba­ra en el­ler två fins­ka grup­per. Det här ska det bli en änd­ring på när man flyt­tar in i det nya hu­set.

– Då blir det ett mer två­språ­kigt dag­hem, med un­ge­fär li­ka många svens­ka som fins­ka grup­per, sä­ger Lei­la Ny­berg.

– Skogs­stjär­nan kom­mer dess­utom att ta emot barn bå­de från cent­rum och från sta­dens väst­ra de­lar och ser­var där­för ett ovan­ligt stort geo­gra­fiskt om­rå­de.

De kom­mu­na­la dag­hem­men är in­te spe­ci­a­li­se­ra­de på sam­ma sätt som vis­sa pri­va­ta dag­hem. Det finns in­te kom­mu­na­la dag­hem i Borgå som sat­sar ex­tra myc­ket på mo­tion och id­rott, el­ler på mu­sik.

– Skogs­stjär­nan kom­mer än­då att fin­nas på ett myc­ket unikt om­rå­de, nä­ra bå­de till Ko­kon id­rotts­cent­rum och till Na­tio­nal­stads­par­ken och det ska man na­tur­ligt­vis ta fas­ta på i verk­sam­he­ten, sä­ger Lei­la Ny­berg. Dess­utom kan bygg­na­den sä­kert på nå­got sätt fun­ge­ra som en ser­vice­punkt för he­la bo­stads­om­rå­det.

Det har fun­nits ti­der när al­la nya dag­hem ut­rus­tats med plats för vat­ten­lek, el­ler sand­lek, in­om­hus, och en pe­ri­od när små­grupps­verk­sam­het var på mo­det.

– I dag tar man ock­så in­om små­barnspe­da­go­gi­ken fas­ta på tan­ken på öpp­na lärmil­jö­er, sä­ger Lei­la Ny­berg. Grupp­rum­men kan an­vän­das för många oli­ka slag av verk­sam­het, det görs inga fas­ta lös­ning­ar.

– I sto­ra dag­hem är det där­e­mot vik­tigt med en stor sal och med mat­sal, som kan va­ra sam­ma ut­rym­me som läm­par sig för många oli­ka verk­sam­he­ter.

TT Skogs­stjär­nan kom­mer att ta emot barn bå­de från cent­rum och från sta­dens väst­ra de­lar och ser­var där­för ett ovan­ligt stort geo­gra­fiskt om­rå­de.

TT De som flyt­tar in i Skogs­stjär­nan är de grup­per som finns i det nu­va­ran­de ba­rack­dag­hem­met och grup­per som just nu fun­ge­rar i hyr­da ut­rym­men. Skogs­stjär­nan kom­mer allt­så in­te att ge sta­den någ­ra helt nya dag­vårds­plat­ser.

Lei­la Ny­berg

Di­rek­tör för små­barnspe­da­go­gik

Ark­ki­teh­ti­to­i­misto Per­ko Foto:

SKOGS­STJÄR­NAN. Så här ska det nya dag­hem­met vid Guld­list­ga­tan se ut, sett från dag­hems­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.