6 000

Östnyland - - Tisdag - Ön

äld­re in­vå­na­re ringde Borgå upp.

Då co­ro­nalä­get för­vär­ra­des i Fin­land i slu­tet av mars be­slu­ta­de so­ci­al- och häl­so­vårds­sek­torn i Borgå att man ring­er upp al­la Borgå­bor över 70 år, som in­te om­fat­ta­des av äldre­omsor­gens tjäns­ter.

Syf­tet med te­le­fon­run­dan var att ge in­for­ma­tion om hjäl­pen som fanns att få för dem som var i be­hov av det. För pro­jek­tet till­sat­tes en grupp som ringde runt till de äld­re.

Ser­vice­di­rek­tör Kirsi Ok­sa­nen är myc­ket nöjd med slut­re­sul­ta­tet av pro­jek­tet. De nåd­de över 90 pro­cent av mål­grup­pen, drygt sex­tu­sen per­so­ner fick ett te­le­fon­sam­tal från sta­den.

– Det har verk­li­gen va­rit fint att mär­ka hur bra ge­men­skap det finns i Borgå, och hur släk­ting­ar, vän­ner, gran­nar och öv­ri­ga har ställt upp.

Kirsi Ok­sa­nen sä­ger att grup­pen i stort fått bra re­spons från mål­grup­pen, även sta­dens and­ra tjäns­ter fick go­da be­tyg av de upp­ring­da.

du lä­sa fle­ra öst­ny­länds­ka nyheter? Vi sam­lar allt på webb­plat­sen www.ost­ny­land.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.