Båt­var­vets fram­tid fort­fa­ran­de öp­pen

Ing­et av­tal har än så länge skri­vits un­der om Wi­le­ni­us båt­varvs fort­sat­ta verk­sam­het. En or­sak till att för­hand­ling­ar­na dra­git ut på ti­den är varv­bygg­na­der­nas då­li­ga skick.

Östnyland - - Tisdag - Lau­ra Ok­sa­nen lau­ra.ok­sa­nen@ksf­me­dia.fi

På ons­dag ef­ter­mid­dag för­ra vec­kan pub­li­ce­ra­des ett in­lägg på Wi­le­ni­us Båt­varv rf:s Fa­ce­book-si­da om att för­e­ning­en och Borgå stad skul­le ha nått sam­för­stånd om ett av­tal för att sä­ker­stäl­la båt­var­vets fram­tid. Till lo­kal­tid­ning­en Uu­si­maa sa­de för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Mar­ko Kan­to­la i fre­dags att för­e­ning­ens köp av var­vet nu är sä­kert.

Des­sa upp­gif­ter de­men­te­ras nu av för­e­ning­ens sty­rel­se­med­lem Max Lun­dell och ord­fö­ran­de Kan­to­la.

– Ing­et av­tal är un­der­skri­vet, be­to­nar Lun­dell, som har hand om för­hand­ling­ar­na med Borgå stad.

– Vi har en­dast nått ett sam­för­stånd om rikt­ning­en vi ska gå mot. För­hand­ling­ar­na har förts i god an­da, men ing­et av­tal finns än­nu, in­te ens ett ut­kast, för­kla­rar Lun­dell. Men var­för har ni i så fall pub­li­ce­rat upp­gif­ter om att av­ta­let skul­le va­ra så gott som klart på er Fa­ce­book-si­da? – Jag rå­ka­de for­mu­le­ra mig li­te olyck­ligt i vårt in­lägg. Jag är li­te ovan att han­te­ra me­di­er och blev ock­så miss­tol­kad av tid­ning­en, för­kla­rar Kan­to­la.

– Or­sa­ken till att jag över hu­vud ta­get skrev ett in­lägg var att jag vil­le få slut på al­la ryk­ten som gått. Dess­utom har många va­rit oro­li­ga över båt­var­vets fram­tid och jag vil­le lug­na ner al­la des­sa per­so­ner, tilläg­ger Kan­to­la.

Lun­dell sä­ger att man hop­pas kun­na skri­va un­der ett av­tal i slu­tet av au­gusti och att man nu till­fäl­ligt för­längt det gam­la kon­trak­tet som gällt fram till slu­tet av maj i år tills slu­tet av som­ma­ren.

För­dröj­da för­hand­ling­ar

Även Borgå stad har kom­men­te­rat sa­ken i ett press­med­de­lan­de och be­kräf­tar att för­hand­ling­ar­na än­nu är i gång och att ett av­tal in­te skri­vits un­der.

En­ligt bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör Fred­rik von Schultz har för­hand­ling­ar­na för­dröjts ef­tersom man

ve­lat re­da ut bygg­na­der­nas skick grund­ligt fören man be­stäm­mer nå­got.

– Det har in­te kom­mit in någ­ra and­ra bud. Men vi har ve­lat un­der­sö­ka bygg­na­der­na så nog­grant som möj­ligt in­nan vi in­går av­tal.

von Schultz me­nar att det hand­lar om att sta­den in­te vill ta någ­ra ris­ker.

– Sta­den kan in­te som of­fent­lig ak­tör hy­ra ut bygg­na­der som är i då­ligt skick. Bygg­na­der­na är så gam­la att de in­te är bygg­da en­ligt mo­der­na stan­dar­der. Vi mås­te där­för först re­da ut huruda­na re­no­ve­ring­ar som möj­li­gen krävs och hur vi kan hy­ra ut båt­var­vet ut­an att an­sva­ret blir för stort.

Hös­ten 2019 lös­te Borgå stad in bygg­na­der­na vid Wi­le­ni­us båt­varv. Sta­den ar­ran­ge­ra­de en kon­cept­täv­ling om ak­ti­vi­te­ter­na på Väst­ra åstran­den, där bygg­na­der­na och verk­sam­he­ten vid Wi­le­ni­us båt­varv ingick som en hel­het. Ett an­bud om varvs­om­rå­det er­hölls från Wi­le­ni­us Båt­varv rf, och nu på­går för­hand­ling­ar­na om var­vets fram­tid i en­lig­het med kon­cept­täv­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.