Nu star­tar pla­ne­ring­en av järn­vä­gen ös­terut

Ett in­le­dan­de mö­te med kom­mu­ner­na hölls för­ra vec­kan om bildan­det av ett pro­jekt­bo­lag för att pla­ne­ra järn­vägs­för­bin­del­sen i de öst­ra de­lar­na av lan­det.

Östnyland - - Tisdag - JoN Nyqvist-sPt

– En fun­ge­ran­de spår­tra­fik i he­la Fin­land är nöd­vän­dig när vi ska över­gå till en håll­bar rör­lig­het. Nu kart­läg­ger vi kom­mu­ner­nas in­tres­se av att för­bin­da sig till ett pro­jekt­bo­lag för pla­ne­ring. Pla­ne­ring­en är en lång pro­cess och un­der den ut­reds om det finns för­ut­sätt­ning­ar för att ge­nom­fö­ra spår­pro­jek­tet, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter Ti­mo Harak­ka (SDP) un­der en frå­gestund som ar­ran­ge­ra­des ef­ter mö­tet.

En för­ut­sätt­ning är att det ska fin­nas and­ra äga­re än sta­ten i pro­jekt­bo­la­get. När pro­jekt­bo­la­get bil­das ska sta­ten äga minst 51 pro­cent.

Pro­jekt­bo­la­gets an­svars­om­rå­de och upp­gif­ter om­fat­tar pla­ne­rings­ar­be­tet och fi­nan­sie­ring­en av pla­ne­ring­en fram till bygg­star­ten.

Sam­lar in re­spons

Sta­ten sam­lar in kom­men­ta­rer från kom­mu­ner­na fram till den 31 au­gusti 2020 för att se vil­ket av de två al­ter­na­ti­va drag­ning­ar­na som får mest stöd. I Lo­vi­sa har man re­dan länge be­to­nat att man vill se den öst­ra strand­ba­nan till Kot­ka för­verk­li­gas.

– Det är den en­da drag­ning­en som skul­le med­fö­ra nå­got nytt till spår­nä­tet i Fin­land. Det skul­le med­fö­ra den störs­ta nyt­tan ifall man ser på hel­he­ten som in­klu­de­rar pas­sa­ge­ra­re, ar­bets­platspend­la­re, gods, ex­port, tu­rism och tid. Lo­vi­sa stad går med i pro­jekt­bo­la­get om ett så­dant grun­das för den­na drag­ning, sä­ger Lo­vi­sa stads­di­rek­tör Jan D. Oker-Blom.

Borgå stads­di­rek­tör Juk­ka-Pek­ka Uju­la öns­kar att sta­ten fat­tar ett be­slut så fort som möj­ligt, men sä­ger in­te rakt ut vil­ken drag­ning Borgå ska ta ställ­ning för.

– Vi har in­te be­hand­lat ären­det of­fi­ci­ellt men jag tror att Borgå är re­do och vil­lig att sat­sa till­räck­ligt myc­ket peng­ar för sin del. Det är vik­tigt att stats­mak­ten snart tar ställ­ning till vil­ken av de sto­ra lin­jer­na blir ak­tu­ell. Det är själv­klart att hälf­ten av Fin­land be­hö­ver bätt­re för­bin­del­ser, och det krä­ver li­ka­da­na re­sur­ser som har lo­vats bå­de norrut och väs­terut, sä­ger Uju­la.

En­ligt Uju­la finns det po­li­tiskt stöd för bå­da al­ter­na­ti­ven i Borgå. Själv lu­tar han me­ra mot BorgåKou­vo­la drag­ning­en.

– Hel­hets­bil­den, ur ett eko­no­miskt och tek­niskt per­spek­tiv, stö­der Kou­vo­la-al­ter­na­ti­vet. Vik­ti­gast är än­då att va­let görs och att pla­ne­ring­en kan på­bör­jas, sä­ger Uju­la.

Kost­na­der­na

En­ligt en pre­li­mi­när upp­skatt­ning upp­går pla­ne­rings­kost­na­der­na för järn­vägs­för­bin­del­sen Borgå-Kou­vo­la till cir­ka 70 mil­jo­ner eu­ro och för järn­vägs­för­bin­del­sen BorgåKot­ka-Lu­umä­ki till cir­ka 110 mil­jo­ner eu­ro.

I mit­ten av feb­ru­a­ri kom sta­ten, kom­mu­ner­na och Fi­na­via över­ens om att bil­da pro­jekt­bo­lag för pla­ne­ring­en för den så kal­la­de Fin­lands­ba­nan, som ska gå från Helsing­fors till Tam­mer­fors och vi­da­re norrut, och för det pla­ne­ra­de snabb­tå­get mel­lan Helsing­fors och Åbo.

Foto: SPt

ÖstBANA. Dis­kus­sio­ner om för­ut­sätt­ning­ar­na för att bil­da ett pro­jekt­bo­lag för pla­ne­ring av den öst­li­ga järn­vägs­för­bin­del­sen har in­letts.

Foto: arkiv

PÅ­DRAG. Se­gel­bå­ten bär­ga­des i bör­jan av ok­to­ber 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.