Ut­veck­ling­en av Ko­kon id­rotts­cent­rum kli­ver fram­åt

Snart är den pre­li­mi­nä­ra ut­red­ning­en för Ko­kon id­rotts­cent­rum klar. Un­der vå­ren har man sam­lat in en­kä­ter bå­de från all­män­he­ten och från id­rotts­för­ning­ar­na i Borgå för att stöd­ja ut­veck­lings­ar­be­tet.

Östnyland - - Tisdag - ÖN

Ar­be­tet med fas­tig­hets- och kon­cep­t­ut­veck­lings­pla­nen för Ko­kon id­rotts­cent­rum in­led­des på vå­ren, och kom­mer att fort­sät­ta till slu­tet av året.

På vå­ren skic­ka­de kon­sult­fö­re­ta­get Re­a­li­dea ut en­kä­ter för att få ett bätt­re per­spek­tiv på öns­ke­må­len kring ut­veck­ling­en av Ko­kon id­rotts­cent­rum. Det hand­la­de om bå­de öpp­na en­kä­ter och en se­pa­rat en­kät till id­rotts­för­e­ning­ar­na.

– Vi fick gläd­jan­de många svar som vid­ga­de vår syn på ut­ma­ning­ar­na och möj­lig­he­ter­na i Ko­kon id­rotts­cent­rum, sä­ger stads­ut­veck­lings­ex­pert Mi­ka Kor­ho­nen från fö­re­ta­get Re­a­li­dea i ett press­med­de­lan­de.

Det kom 74 svar på den öpp­na enkä­ten. Frå­gor som väck­te upp­märk­sam­het bland de som sva­ra­de var det ostruk­tu­re­ra­de om­rå­det, tra­fik­pro­ble­men, ut­ma­ning­ar­na på grund av de gam­la bygg­na­der­na och den ojäm­na ser­vice­ni­vån för oli­ka mål­grup­per.

Kon­sult­fö­re­ta­get skic­ka­de ock­så en sär­skild en­kät till 130 re­pre­sen­tan­ter från oli­ka id­rotts­för­e­ning­ar. Det kom 23 svar på den­na en­kät.

– Sva­ren för­tyd­li­ga­de vår upp­fatt­ning om de be­hov och spe­ci­al­krav som oli­ka gre­nar har. I sam­band med kon­cep­t­ut­veck­lings­ar­be­tet un­der­sö­ker vi hur idéer­na som kom fram i enkä­ten kan an­pas­sas, sä­ger Kor­ho­nen.

Ut­gångs­da­ta kom­plet­te­ras än­nu un­der som­ma­ren med någ­ra in­ter­vju­er. På hös­ten fort­sät­ter ar­be­tet med den egent­li­ga fas­tig­hets- och kon­cep­t­ut­veck­ling­en. Av­sik­ten är att ar­be­tet blir fär­digt fö­re slu­tet av året.

Foto: arkiv/kriStoFFer Åberg

FEEDBACK. Kon­sult­fö­re­ta­get som ar­be­tar med ut­veck­ling­en av Ko­kon id­rotts­cent­rum har gjort fle­ra en­kä­ter un­der vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.