Blomqvist i re­kord­form – på al­la löp­sträc­kor

Per­son­ligt re­kord på 150, 200, 300 och 400 me­ter samt på häck­sträc­kor­na 200, 300 och 400 me­ter. Året 2020 har va­rit en en­da sto­ra re­kord­slakt för Akil­les 22-åri­ga Jon­ni Blomqvist.

Östnyland - - Tisdag - Tom­mi Will­berg 029 080 1401, tom­mi.will­berg@ksf­me­dia.fi Fot­not: Sa­ra Kui­visto löp­te i går 600 me­ter i Van­da med fins­ka re­kor­det 1.29,41 som mål­sätt­ning.

Den på grund av co­ro­na­pan­de­min ut­drag­na för­sä­song­en har re­sul­te­rat i en lång rad fi­na fri­id­rotts­re­sul­tat ovan­ligt ti­digt på som­ma­ren. Fins­ka re­kord har sla­gits i fle­ra gre­nar och många id­rot­ta­re har hit­tat li­vets form un­der den av­vi­kan­de vå­ren 2020.

En av dem är Borgå Akil­les 22-åri­ga Jon­ni Blomqvist.

Un­der in­om­hus­sä­song­en sat­te han fem re­kord på fem lopp. I som­mar är sal­dot sex av sex. I in­om­hus-FM tog Blomqvist sä­song­ens förs­ta me­dalj då han vann sil­ver på 300 me­ter häck. Me­dal­jen var hans förs­ta i se­nior­klas­sen. Det färs­kas­te re­kor­det sat­te Blomqvist i lör­dags i het­tan i Es­bo då han sli­pa­de en halv se­kund från sitt per­son­bäs­ta på hu­vud­sträc­kan 400 me­ter häck.

– Det blev re­kord så jo, nog är jag nöjd. Li­te sä­kert tog jag det sista häck­mel­lan­rum­met men näs­ta gång blir det bätt­re, sä­ger Blomqvist ef­ter re­kor­no­te­ring­en.

Slut­ti­den är 51,98 och det är förs­ta gång­en som han kom­mer un­der 52-se­kun­ders­grän­sen. Blomqvist är nöjd med att kom­ma un­der grän­sen. Det var på ti­den, me­nar han.

– Jag har in­te tänkt på det som en hård gräns men jag är nöjd. Ska vi sä­ga att det här är så­da­na ti­der som jag fun­de­rat på de se­nas­te tre åren. Nu bör­jar jag sak­ta kom­ma dit jag vill va­ra, sä­ger Blomqvist som un­der si­na sista ton­år tam­pa­des med job­bi­ga ska­dor i någ­ra år.

En stor or­sak till att Blomqvist i dag är i så bra form är att han de se­nas­te åren fått va­ra frisk. Han rik­tar ock­så ett tack till trä­na­ren Ste­fan Tallqvist.

– Jag har fått trä­na frisk och haft ett bra trä­nings­upp­lägg. Jag har tre bra år bakom mig så visst ska det ju bör­ja sy­nas nå­gon­stans, sä­ger Blomqvist.

Ef­ter den re­jä­la re­kord­puts­ning­en i sä­songs­pre­miä­ren på hu­vud­sträc­kan kan Blomqvist med gott sam­ve­te sät­ta en tuff mål­sätt­ning för res­ten av sä­song­en.

– De två se­nas­te åren har jag un­ge­fär ta­git se­kun­den ner från sä­songs­öpp­ning­en. In­te skall det här bli bäs­ta lop­pet för som­ma­ren. Vi får se hur myc­ket bätt­re det blir, sä­ger Blomqvist som är en me­dalj­kan­di­dat i Ka­le­va­spe­len som av­görs i Åbo i mit­ten av au­gusti.

Kui­visto vann, Kan­te­le av­bröt

Blomqvist var in­te den en­da Akil­le­slö­pa­ren som vi­sa­de fram­föt­ter­na i Es­bo. Medel­di­stanslö­pa­ren Sa­ra Kui­visto gjor­de sitt förs­ta 800-me­terslopp för sä­song­en och gjor­de det bra. Allt var upp­lagt för en du­ell mel­lan Akil­le­slö­pa­ren och nors­ka EM-sju­an från 2016 Hed­da Hyn­ne. Och det var pre­cis det som det blev. Kui­visto vi­sa­de sin stor­het på mål­ra­kan där hon kläm­de för­bi sin ri­val och kom i mål på rik­tigt lo­van­de 2.03,46.

– Jag är glad över se­gern ef­tersom jag ti­di­ga­re ba­ra vun­nit en gång över Hed­da. Lop­pets en­da mål var att vin­na men ti­den var ock­så helt hyf­sad för att va­ra sä­song­ens förs­ta på 800. Jag sa­de ju att jag är i god form, sä­ger Kui­visto ef­ter täv­ling­en.

Det förs­ta var­vet gick på cir­ka 59 se­kun­der och slut­ti­den ha­de kun­nat va­ra snab­ba­re om in­te Hyn­ne dra­git ner på far­ten un­der det sista var­vet.

– Vi löp­te in­te så fort som skul­le ha va­rit lämp­ligt för mig.

För Akil­le­skol­le­gan Vik­tor Kan­te­le blev täv­ling­ar­na i Es­bo ing­en höj­da­re. Kan­te­le av­bröt det förs­ta lop­pet på 110 me­ter häck och ställ­de in­te upp i kväl­lens and­ra start. Lo­vi­sa Tors Ke­vin Lindholm, känd som ski­då­ka­re, kom tia på 10 000 me­ter med nya per­son­li­ga re­kord­ti­den 32.58,43.

Foto: tom­mi Will­berg

RE­KORD­SLAKT. Jon­ni Blomqvist kros­sar re­kord ef­ter re­kord.

Foto: tom­mi Will­berg

VANN. Sa­ra Kui­visto var et­ta i Es­bo med nytt in­hemskt års­bäs­ta på 800 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.