Ulf Back­man är död

En kom­mun­po­li­ti­ker av den gam­la stam­men har gått bort.

Östnyland - - Ledare - StinA Jä­der­HoLm

Kom­mun­po­li­ti­kern, pen­sio­ne­ra­de bo­stads­che­fen, fack­bos­sen, tra­v­ex­per­ten Ulf Back­man har av­li­dit den 22 ju­ni bru­ten av en lång­va­rig sjuk­dom.

Ulf Back­man pen­sio­ne­ra­des för drygt två år se­dan ef­ter över fyr­tio år i kom­mu­nens tjänst, först Borgå lands­kom­muns och ef­ter kom­mun­fu­sio­nen 1997 Borgå stads tjänst. De sista åren job­ba­de han som bo­stads­chef.

Ulf Back­man in­val­des i full­mäk­ti­ge från SFP:s lis­ta förs­ta gång­en 1983. Ef­ter en pa­us på tre pe­ri­o­der kring se­kel­skif­tet ställ­de han igen upp i kom­mu­nal­va­let 2008, blev in­vald och val­des till ord­fö­ran­de i bå­de bild­nings­nämn­den och den re­gi­o­na­la rädd­nings­nämn­den. Rädd­nings­nämn­den led­de han än­da till sin död.

Ulf ”Uf­fe” Back­man var ald­rig rädd att be­rät­ta vad han egent­li­gen an­såg, var­ken i po­li­ti­ken el­ler i ar­bets­li­vet där han ock­så var fack­ligt ak­tiv. I pen­sio­ne­rings­in­ter­vjun i ÖN i feb­ru­a­ri 2018 be­rät­ta­de han att han ba­ra en gång har rös­tat mot sin egen över­ty­gel­se.

– Det var un­der det all­ra förs­ta mö­tet un­der min förs­ta pe­ri­od som full­mäk­ti­ge­le­da­mot, jag minns in­te mer vad det hand­la­de om.

– Jag gick ef­teråt till min mor­mor, som var från Sa­vo­lax, och hon gav mig ett råd som jag har följt se­dan dess: Ta ba­ra så­da­na be­slut att du kan so­va lugnt om nät­ter­na.

– Han var all­tid rakt på sak och för­ställ­de sig ald­rig, det var lätt att le­va med ho­nom, sä­ger hust­run Gu­nil­la Back­man ef­ter ett äk­ten­skap på näs­tan 44 år.

Ulf Back­man sörjs av fa­mil­jen och en stor vänkrets.

FOTO: ARKIV/KRISTOFFER ÅBERG

ALL­tid rAKt PÅ SAK. Ulf Back­man har gått bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.