Siv Sten­berg hit­ta­de te­gel­sopp på Sarv­salö

Det var­ma väd­ret och åskreg­net för­ra vec­kan ver­kar ha fått svamp­sä­song­en att tjuv­star­ta, i al­la fall på Sarv­salö.

Östnyland - - Ledare - Victoria riiKonen victoria.riikonen@ksf­me­dia.fi

Siv Sten­berg var ute och pro­me­ne­ra­de med hun­den Len­nie på Sarv­salö då hon trod­de att hon såg i sy­ne.

– So­len bröt fram ur löv­ver­ket och lys­te upp svam­pen, jag kun­de in­te tro mi­na ögon.

Vid si­dan av vägen stod en te­gel­sopp i sol­ske­net.

– Jag kom­mer in­te ihåg att jag skul­le ha sett en te­gel­sopp växa så ti­digt på året som den här.

Hon tog en bild och sat­te den se­dan på Fa­ce­book för att de­la med sig av ovan­lig­he­ten. Siv Sten­berg lät än­då svam­pen stå kvar i sko­gen i stäl­let för att ploc­ka hem den.

– Jag läs­te i en svamp­bok att man kan va­ra över­käns­lig mot den och att den mås­te till­re­das or­dent­ligt, så jag lät den va­ra kvar i sko­gen. Dess­utom var det ju ba­ra en en­sam svamp.

Som svam­par ef­ter regn

På går­den hit­ta­de ock­så hen­nes man Ber­til Sten­berg någ­ra and­ra svam­par som han in­te kun­de iden­ti­fi­e­ra.

– De var väl­digt köt­ti­ga, så­da­na svam­par bru­kar ju in­te dy­ka upp för­rän se­na­re på året, det var gans­ka ovan­ligt.

Nu har svam­par­na tor­kat bort i brist på regn.

Siv och Ber­til Sten­berg har en te­o­ri om var­för svam­par­na re­dan har bör­jat växa.

– Det var ef­ter åskväd­ret då det reg­na­de en mas­sa, det var ef­ter det som jag hit­ta­de svam­par­na där jag bru­kar kly­va ved.

Kol­la kan­ta­rel­ler­na

De allt var­ma­re som­rar­na för med sig an­nat än ba­ra ti­di­ga svam­par. Se­dan fle­ra år till­ba­ka har de haft blågrö­na al­ger vid sin strand men de har än­nu in­te dykt upp i år.

– Det var det förs­ta teck­net på kli­mat­för­änd­ring­en för oss.

Ber­til Sten­bergs kryd­dor som han od­lar i träd­går­den mår ex­tra bra i år, tro­ligt­vis på grund av den mil­da vin­tern och den var­ma för­som­ma­ren.

– Vis­ser­li­gen göds­la­de jag dem för­ra hös­ten men de är nog ex­tra fro­di­ga i år.

Re­dan i någ­ra år har Siv Sten­berg märkt att kan­ta­rel­ler­na har bör­jat växa allt ti­di­ga­re på som­ma­ren.

– Då är de som bäst, när de än­nu är rik­tigt små. Snart mås­te jag väl gå och kol­la mi­na kan­ta­rell­stäl­len om det har kom­mit upp någ­ra nu när and­ra svam­par har bör­jat växa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.