Sprit­smugg­ling ställs ut på Skär­gårds­mu­se­et

På Skär­gårds­mu­se­et i Rön­näs kan den båt­in­tres­se­ra­de got­ta sig med båt­mo­to­rer och trä­bå­tar och be­kan­ta sig med sprit­smugg­ling­en. Som­ma­rens spe­ci­alut­ställ­ning är ”Li­vet på Sarf­salö” med fo­to­gra­fi­er av Alf Hem­ming.

Östnyland - - Ledare - Victoria riikonen victoria.riikonen@ksf­me­dia.fi

Fa­stän so­len gas­sar är det svalt och mörkt in­ne i den gam­la grå­stensla­du­går­den som in­hy­ser Skär­gårds­mu­se­et i Rön­näs i Lo­vi­sa. Här kan be­sö­ka­re be­kan­ta sig med li­vet i skär­går­den, bå­de ur ort­bor­nas syn­vin­kel men ock­så ur som­mar­gäs­ter­nas och ”herr­ska­pets” per­spek­tiv.

– När ång­bå­tar­na blev van­li­ga­re och man kun­de ta sig ut till skär­går­den på det sät­tet kom det ock­så fle­ra som­mar­gäs­ter från Helsing­fors, sä­ger Britt-Lis Hen­riks­son-Se­der­holm som är ord­fö­ran­de för Skär­gårds­mu­sei­för­e­ning­en.

Nytt för i år är ”må­na­dens fö­re­mål” som ställs ut, bå­de fy­siskt på mu­se­et och digitalt på bland an­nat Skär­gårds­mu­se­ets Fa­ce­book­si­da.

– Den här må­na­den är fö­re­må­let ett båt­byg­gar­pass som an­vän­des i bord­lägg­nings­ske­det. Det kom med est­nis­ka fa­mil­jer som flyt­ta­de till Kab­bö­le i bör­jan av 1900-ta­let.

En ny per­ma­nent del av ut­ställ­ning­en be­rät­tar om sprit­smugg­ling­en och hur den på­ver­ka­de skär­gårds­bor­nas liv. Många, men in­te al­la, del­tog i smugg­ling­en på ett el­ler an­nat sätt.

– Det kun­de hand­la om att smugg­la in sprit för eget bruk, men det var ock­så lön­samt. En last kun­de va­ra värd en fis­ka­res års­lön, så såklart att det loc­ka­de. Spe­ci­ellt unga poj­kar som var in­tres­se­ra­de av äventyr drogs till smugg­ling­en, sä­ger Hen­riks­son-Se­der­holm.

Årets spe­ci­alut­ställ­ning av Alf Hem­ming be­rät­tar ge­nom fo­to­gra­fi­er om li­vet på Sarv­salö de se­nas­te fem­tio åren un­der de väx­lan­de års­ti­der­na. Allt från djur­liv till land­skap har bli­vit för­e­vi­ga­de av Hem­mings ka­me­ra.

– Så vitt jag kom­mer ihåg har vi ald­rig ti­di­ga­re haft en fo­tout­ställ­ning här så det är spe­ci­ellt.

Fö­re­mål från byg­den

I mu­se­ets ovan­vå­ning kan man be­kan­ta sig med båt­byg­gan­de och hur pro­ces­sen har sett ut un­der åren. Så­gar och en an­ord­ning som ång­ar brä­der så att de går att bö­ja får en att upp­skat­ta hant­ver­ket och det hår­da ar­be­tet bakom bå­tar­na.

– Här kan man ock­så se på dvd:n om hur man bygg­de bå­tar förr, sä­ger Hen­riks­son-Se­der­holm.

I trä­bygg­na­den mitt emot grå­sten­la­du­går­den finns mu­se­ets ut­ställ­ning av mo­to­rer. Det finns bå­de ut­om- och in­om­bordsmo­to­rer, men det är ut­om­bordsmo­to­rer­na som väcker flest gam­la min­nen till liv.

– Folk bru­kar kom­ma in och sä­ga ”oj, en sån där ha­de vi när jag var barn”!

På ovan­vå­ning­en finns fle­ra bå­tar ut­ställ­da, bland an­nat mu­se­ets mest be­res­ta båt. Fär­den bör­ja­de i Tir­mo där den bygg­des och ef­ter en tur till Ös­ter­bot­ten och två vän­dor till Åbo kom den hem till de öst­ny­länds­ka trak­ter­na.

De fles­ta fö­re­mål har nå­gon kopp­ling till or­ten el­ler den öst­ny­länds­ka skär­går­den.

Finns plats för al­la

Den 13 ju­ni slog de upp dör­rar­na för som­mar­sä­song­en och Britt-Lis Hen­riks­son-Se­der­holm är nöjd med be­sö­ka­ran­ta­let hit­tills. Hur sä­song­en kom­mer att se ut är än­då svårt att sä­ga.

– Vi har ju just öpp­nat och det bru­kar va­ra li­te lug­na­re i ju­ni så det är svårt att för­ut­spå hur många be­sö­ka­re vi får.

Med tan­ke på co­ro­nalä­get tyc­ker Britt-Lis Hen­riks­son-Se­der­holm att Skär­gårds­mu­se­et är ett ut­märkt ut­flykts­mål.

– Jag bru­kar sä­ga att hit kan man kom­ma och än­då hål­la av­stånd. Vi har så pass sto­ra lo­ka­ler att här ryms man nog in ut­an att man be­hö­ver träng­as.

Med två sto­ra bygg­na­der är det in­te ba­ra många be­sö­ka­re som får plats, ut­an ock­så många fö­re­mål. Än­då är plats­bris­ten ett pro­blem.

– Det är dyrt att byg­ga och det är dyrt att un­der­hål­la. Var­je som­mar har vi folk som vill do­ne­ra fö­re­mål men vi har bli­vit li­te för­sik­ti­ga med att ta emot dem, spe­ci­ellt skrym­man­de fö­re­mål.

Un­der­hål­let sköts med hjälp av tal­ko­kraft och Britt-Lis Hen­riks­son-Se­der­holm skul­le gär­na se att fle­ra fri­vil­li­ga skul­le ak­ti­ve­ra sig i för­e­ning­en.

– Som i många and­ra för­e­ning­ar är det all­tid sam­ma per­so­ner som gör job­bet, vi skul­le gär­na ha in li­te nytt folk. Nå­gon slags in­tres­se för histo­ria är bra att ha, men det finns upp­gif­ter för al­la.

Foto: VictoRia Riikonen

STENLADUGÅ­RD. Skär­gårds­mu­se­et i Rön­näs finns i en gam­mal la­du­gårds­bygg­nad som bygg­des i bör­jan på 1800-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.