Öv­nings­mi­nan i Sib­bo var av ty­pisk mo­dell – men låg oty­piskt nog kvar i ha­vet

Un­der de he­ta da­gar­na har tu­sen­tals män­ni­skor ström­mat till sand­gro­pen i Pe­pot för att ta sig ett sval­kan­de bad. För­ra vec­kan fick Borgå stad in an­mäl­ning­ar om mis­s­tänkt sjös­kabb och nu har man in­for­me­rat om att sjös­kabb kan fö­re­kom­ma vid bad­plat­sen.

Östnyland - - Tisdag - Text & foto VIctoRIa RIIkoNeN victoria.riikonen@ksf­me­dia.fi

Vid Pe­pot sand­grop har An­na Holmström med bar­nen Erin och El­li­ot ta­git ett dopp för att sval­ka sig i het­tan. Det är förs­ta gång­en som de be­sö­ker bad­plat­sen i år och de har in­te hört att det skul­le fin­nas sjös­kabb i vatt­net.

– Finns här sjös­kabb? Det viss­te vi in­te om, sä­ger hon.

– Ja, kanske det är där­för här är mind­re män­ni­skor än vad det var un­der för­ra som­ma­ren, sä­ger hon.

An­na Holmström har in­te sett lap­pen med in­for­ma­tion om sjö­s­kab­ben vid om­kläd­nings­rum­met, som lig­ger en bit ifrån in­gång­en till bad­plat­sen.

– Man kun­de ju ha in­for­me­rat li­te bätt­re, det är nog en väl­digt li­ten lapp, sä­ger hon.

Trots allt är hon än­då in­te sär­skilt oro­lig för sjö­s­kab­ben.

– Jag är in­te hy­ste­risk, vi tvät­tar oss all­tid nog­grant för jag tror in­te att vatt­net här är sär­skilt rent an­nars hel­ler. Man är kanske mer oro­lig för co­ro­na­vi­ru­set när strän­der­na är ful­la med män­ni­skor.

Hon tyc­ker att det än­då är vär­re med al­ger­na.

– Dem bru­kar vi hål­la koll på. För­ra som­ma­ren följ­de vi nog­grant med kar­tor­na på nä­tet över al­gob­ser­va­tio­ner för att hit­ta säk­ra stäl­len att sim­ma. Med små barn som sväl­jer vat­ten är jag ex­tra för­sik­tig när det gäl­ler al­ger.

Hon kom­mer fort­sätt­nings­vis föl­ja med lä­get, bå­de med al­ger­na och med sjö­s­kab­ben.

– Jag li­tar än­då på myn­dig­he­ter­na, så länge det in­te är sim­för­bud så är det sä­kert.

Ing­en fa­ra med bad

På Borgå stad vill man kom­ma med lug­nan­de be­sked.

– Var­je år får vi in miss­tänk­ta fall av sjös­kabb i nå­gon av vå­ra sjö­ar. Nu är det en fa­milj som har an­mält sym­tom, vil­ket är gans­ka li­te med tan­ke på att det har fun­nits fle­ra tu­sen bad­gäs­ter där un­der de se­nas­te da­gar­na, sä­ger Ti­i­na Ti­ai­nen, ser­vice­chef in­om mil­jö­häl­so­vår­den på Borgå stad.

För sä­ker­hets skull går man ut med in­for­ma­tion om sjö­s­kab­ben och hur man ska age­ra ef­ter att man ba­dat. Det är än­då in­te frå­gan om nå­got sim­för­bud.

– Sjös­kabb är in­te far­ligt, men man kan få al­ler­gis­ka re­ak­tio­ner. Ef­ter bad ska man tvät­ta sig el­ler tor­ka sig med en grov hand­duk för att slip­pa sym­tom.

En gång i må­na­den görs tes­ter av bad­vatt­net där man un­der­sö­ker vat­ten­kva­li­te­ten och fö­re­koms­ten av oli­ka för­ore­ning­ar och bak­te­ri­er. Men sjös­kabb är än­då svårt att hål­la koll på.

– Fö­re­koms­ten kan va­ra li­ten och svår att få syn på. Men vid miss­tan­ke sät­ter vi ge­nast upp in­struk­tio­ner för sä­ker­hets skull, sä­ger Ti­i­na Ti­ai­nen.

En­ligt hen­ne kan man bada i sand­gro­pen i Pe­pot ut­an att va­ra oro­lig.

– Det är ing­en fa­ra, det är sä­kert att bada där, sä­ger hon.

dÅ­LiGt SKYL­tat. Borgå stad har satt upp en lapp om sjö­s­kab­ben vid om­kläd­nings­rum­men, men den är gans­ka li­ten och lätt att mis­sa.

SVaL­Ka. Sto­ra­sys­ter Erin To­i­ve­la och lil­le­bror El­li­ot Pun­to sim­mar gär­na för att sval­ka sig i het­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.