För­sälj­nings­chef Ca­ta­ri­na He­le­ni­us: ”Yp­per­ligt lä­ge för nya bo­stä­der”

Öst­ra än­dan av Alex­an­ders­ga­tan kan snart se väl­digt an­norlun­da ut. Pla­ne­ra­de änd­ring­ar i de­talj­pla­nen kan be­ty­da mel­lan 160 och 190 nya bo­stä­der på om­rå­det i fram­ti­den.

Östnyland - - Tisdag - JOn nyqvist jon.nyqvist@ksf­me­dia.fi

Pla­ner­na gäl­ler tre tom­ter som lig­ger vid kors­ning­ar­na av Alex­an­ders­ga­tan, Si­be­li­us­bu­le­var­den, Vår­ber­ga­vä­gen och Wit­ten­bergs­ga­tan. Det hand­lar främst om en upp­da­te­ring av bygg­lo­ven på om­rå­de­na.

Mel­lan Si­be­li­us­bu­le­var­den och Vår­ber­ga­vä­gen finns en tom tomt som Borgå stad äger. Det nya de­talj­plans­för­sla­get möj­lig­gör byg­gan­det av ett fler­vå­nings­hus för bo­stä­der. I ga­tu­ni­vå re­ser­ve­ras plats för af­färs­ut­rym­men. De­talj­pla­nen re­ser­ve­rar ock­så plats för af­färs­ut­rym­men på ga­tu­ni­vå.

Sta­den har be­vil­jat pla­ne­rings­lov åt fö­re­ta­get FH Ra­ken­ta­jat. Det be­ty­der att fö­re­ta­get har en­sam­rätt att un­der­sö­ka och pla­ne­ra byg­get på tom­ten fram till ett be­stämt da­tum. En­ligt Borgå stads plan­läg­ga­re Pek­ka Mikko­la be­vil­jas pla­ne­rings­lov i så­da­na fall där en­dast en part är in­tres­se­rad av att byg­ga på en tomt som ägs av sta­den.

– Tan­ken är att de­talj­plan­sänd­ring­en ska främ­ja en mer en­het­lig och lo­gisk stads­bild, sä­ger Mikko­la.

FH-Ra­ken­ta­jat, ett dot­ter­bo­lag till FH In­vest som har byggt nya bo­stads­hus på väst­ra åstran­den, har pre­cis in­lett pla­ne­rings­ar­be­tet för tom­ten vid Alex­an­ders­ga­tan.

– Vi har in­lett pla­ne­rings­ar­be­tet i tätt sam­ar­be­te med Borgå stad. I au­gusti kom­mer det an­tag­li­gen att fin­nas mer kon­kre­ta pla­ner, sä­ger fö­re­ta­gets vd Mikko Virkko­la, men han be­kräf­tar att det blir bo­stads­hus i fle­ra vå­ning­ar, med af­färslo­ka­ler i ga­tu­ni­vå.

En­ligt Virkko­la är det san­no­likt att kö­pet av tom­ten blir av, ef­tersom fö­re­ta­get re­dan lagt ner tid och peng­ar på pla­ne­rings­ar­be­tet.

Ca­ta­ri­na He­le­ni­us, för­sälj­nings­chef på FH In­vest, sä­ger att är tom­tens lä­ge är yp­per­ligt för bo­stä­der.

– Tom­ten är re­la­tivt nä­ra cent­rum och i om­giv­ning­en finns fi­na möj­lig­he­ter för fri­tids­verk­sam­het. Sim­hal­len och id­rotts­pla­nen lig­ger nä­ra till hands och vik­tig ser­vice kan nås lämp­ligt ut­an bil, sä­ger He­le­ni­us.

En­ligt He­le­ni­us är lä­get på FH In­vest för­vän­tans­fullt: blic­ken rik­tas nu till pro­jek­tet vid Alex­an­ders­ga­tan.

– Om allt går som pla­ne­rat kan vi bör­ja byg­ga vid Alex­an­ders­ga­tan i mars näs­ta år, sä­ger He­le­ni­us.

Ut­byggd re­stau­rang

Re­stau­rang­en Thai Stre­et Food och Si­be­li­ussk­vä­ren: den lil­la par­ken bakom re­stau­rang­en be­rörs ock

så av de nya pla­ner­na. En­ligt för­sla­get skul­le re­stau­rang­fas­tig­he­ten få ett ut­ö­kat bygg­lov som skul­le möj­lig­gö­ra en li­ten ut­bygg­ning. Restu­rang­ens äga­re, Ro­ni Col­lin, kom­mer högst san­no­likt att ta till­fäl­let i akt.

– Pla­nen är att byg­ga ut den ex­i­ste­ran­de ter­ras­sen, tro­ligt­vis med en tak­ter­rass, sä­ger Col­lin.

Just nu dri­ver Col­lin ock­så en

Thai Stre­et Food på Man­ner­heim­ga­tan, men re­stau­rang­verk­sam­he­ten i den fas­tig­he­ten sö­ker fort­fa­ran­de sin form.

– Det en­da säk­ra är att fas­tig­he­ten fort­sät­ter va­ra i min ägo. Inga be­slut har fat­tats an­gå­en­de fram­ti­da verk­sam­het, sä­ger Col­lin.

ny­byg­ge vid se­ni­or­bo­stä­der

Bred­vid den tom­ma tom­ten, på and­ra si­dan Vår­ber­ga­vä­gen finns just nu se­ni­or­bo­stä­der som ägs av Borgå A-bo­stä­der. Det nya de­talj­plans­för­sla­get skul­le ge bo­la­get en möj­lig­het att ut­veck­la om­rå­det och öka an­ta­let bo­stä­der. Det kan le­da till att man del­vis er­sät­ter en­vå­nings­bygg­na­der­na som nu finns där med fler­vå­nings­hus. A-bo­stä­der­nas vd Mi­ka Vu­o­ri stäl­ler sig positivt till de pla­ne­ra­de änd­ring­ar­na i de­talj­pla­nen.

– När änd­ring­en i de­talj­pla­nen trä­der i kraft kom­mer vi högst tro­ligt­vis att ut­nytt­ja den öka­de bygg­rät­ten. Om­rå­det pas­sar bra för se­ni­or­bo­stä­der, sä­ger Vu­o­ri.

De nu­va­ran­de in­vå­nar­na är in­te li­ka en­tu­si­as­tis­ka.

Markku Kos­ke­lai­nen och Ma­sa Haak­si­a­la har bott på se­ni­or­bo­en­det i om­kring fem år och trivs myc­ket bra. De har in­te upp­levt att bygg­na­der­na skul­le va­ra i spe­ci­ellt då­ligt skick. Tan­ken om att hu­sen skul­le er­sät­tas med fler­vå­nings­hus får dem att ryn­ka på pan­nan.

– Det var ing­en ro­lig ny­het för oss, sä­ger Kos­ke­lai­nen.

Foto: vi­i­vi iko­nen

PO­TEN­TI­AL. Ca­ta­ri­na He­le­ni­us be­skå­dar den än­nu tom­ma tom­ten i öst­ra än­dan av Alex­an­ders­ga­tan. En pla­ne­rad änd­ring i de­talj­pla­nen ska gö­ra det möj­ligt att byg­ga bland an­nat ett nytt bo­stads­hus i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.