God jord­gubbs­som­mar att vän­ta vid Ill­by gård

Tull­ports­ga­tans po­pu­lä­ra lek­park togs på mån­da­gen bort ut­an att in­vå­nar­na i stads­de­len bli­vit in­for­me­ra­de om sa­ken på för­hand. – Vi är otro­ligt choc­ke­ra­de och be­svik­na, sä­ger Jen­ny Törn­roos, som bor bred­vid par­ken.

Östnyland - - Tisdag - Lau­ra ok­Sa­nEn lau­ra.ok­sa­nen@ksf­me­dia.fi

På mån­dag för­mid­dag togs lek­ställ­ning­ar­na i par­ken vid Tull­ports­ga­tan i Borgå plöts­ligt bort.

– Plöts­ligt var gräv­ma­ski­ner­na här och nu är he­la lek­ställ­ning­en bor­ta, be­rät­tar Jen­ny Törn­roos, som bor bred­vid par­ken till­sam­mans med sin fa­milj.

– Det är helt otro­ligt. Här bor mass­vis med barn­fa­mil­jer vars barn an­vän­der sig av par­ken och det flyt­tar he­la ti­den fler barn hit. Var­för vill man för­stö­ra bar­nens fa­vo­rit­plats?

Även Törn­roos egen son Tob­be Törn­roos har bru­kat an­vän­da lek­par­ken fli­tigt.

– Han bru­kar gunga i par­ken var­je dag, det har näs­tan va­rit det en­da sät­tet att loc­ka ut ho­nom. Vart ska han nu gunga, und­rar Törn­roos be­svi­ket.

”ing­en har in­for­me­rat oss”

En­ligt Törn­roos var ing­en av fa­mil­jer­na som bor nä­ra par­ken in­for­me­rad om att par­ken skul­le tas bort.

– Vi har in­te hört någon­ting från sta­den. Så­da­na här sa­ker bor­de man ab­so­lut få ve­ta, så att man kan över­kla­ga be­slu­tet in­nan det för­verk­li­gas.

Törn­roos me­nar att lek­ställ­ning­en var i gott skick.

– Den var ing­et fel på den alls och för­ra året kom det dess­utom en ny gunga till den.

Tes­sa Si­pi­lä, vars eget barn ock­så bru­kar frek­ven­te­ra par­ken, sä­ger att man hört ryk­ten om att lek­ställ­ning­en togs bort ef­tersom ga­tan är för far­lig.

– Det finns lek­par­ker vid be­tyd­ligt mer tra­fi­ke­ra­de ga­tor. Om man är oro­lig för bar­nens sä­ker­het skul­le man ha kun­nat sät­ta upp ett sta­ket runt par­ken i stäl­let.

En­ligt ryk­ten skall sta­den nu er­sät­ta lek­ställ­ning­en med ett ute­schack­brä­de, en ny­het som var­ken gläd­jer Si­pi­lä el­ler Törn­roos.

”En del av sta­den stra­te­gi”

In­ke­ri Tar­ki­ai­nen, stads­träd­gårds­mäs­ta­re på Borgå stad, sä­ger att Borgå stad gått in­för en stra­te­gi där man väl­jer att sat­sa li­te mer på ett fär­re an­tal lek­par­ker.

– Vi vill än­då ga­ran­te­ra att av­stån­den mel­lan par­ker­na in­te är allt­för långa. Men det är vik­tigt att var­je lek­park un­der­hålls re­gel­bun­det och i Borgå har det fun­nits väl­digt många små lek­par­ker.

Tar­ki­ai­nen be­kla­gar dock att för­äld­rar­na in­te fått in­for­ma­tion om att par­ken skall änd­ra ka­rak­tär.

– Nor­malt bru­kar in­vå­nar­na till­frå­gas när så­da­na här för­änd­ring­ar ge­nom­förs, och det är be­klag­ligt att för­äld­rar­na in­te fick in­for­ma­tio­nen om den här för­änd­ring­en ut­an att det kom som en över­rask­ning.

En­ligt Sa­ra Vi­lan­der, in­fra­pla­ne­ra­re på Borgå stad, har lek­ställ­ning­ens bort­tag­ning att gö­ra med att lekred­ska­pen där in­te fyllt da­gens krav.

– Mål­sätt­ning­en är att ha mångsidi­ga lek­par­ker med bra ut­rust­ning. Lek­par­ker­na som för­svin­ner för­vand­las till triv­sel­par­ker som rik­tar sig till en stör­re mål­grupp med till ex­em­pel schack­ru­tor, för­kla­rar Vi­lan­der.

vik­tig lek­plats för grann­ska­pet

Bå­de Si­pi­lä och Törn­roos har för­sökt ta kon­takt med Borgå stad för att få klar­het i vad som hänt.

– Än så länge har vi in­te fått nått svar.

Till­sam­mans med grann­ska­pets and­ra för­äld­rar sä­ger de sig än­då va­ra re­do att fö­ra sa­ken vi­da­re.

– Vi vill ha till­ba­ka vår lek­plats.

Foto: Lau­ra ok­sa­nen

BE­SVIK­NA. Jen­ny Törn­roos, Tob­be Törn­roos och Tes­sa Si­pi­lä är be­svik­na och choc­ke­ra­de över att lek­ställ­ning­en ta­gits bort.

Foto: Lau­ra ok­sa­nen

ÖDSLIG PARK. En­dast en hög med myl­la fanns kvar ef­ter gräv­ma­ski­nens fram­fart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.