Tra­fik:

Plåt­po­li­ser­na plå­tar än­nu in­te i Borgå

Östnyland - - Tisdag - Jon nyqViSt

De som har fun­de­rat var­för de nya plåt­po­li­ser­na vid Wer­ner Sö­der­ströms ga­ta, Alex­an­ders­ga­tan och Lo­vi­sa­vä­gen in­te har blixt­rat till un­der vå­ren har nu ett en­kelt svar: ka­me­ror­na är in­te ak­ti­ve­ra­de.

En­ligt över­kom­mis­sa­rie Den­nis Pas­terste­in från po­li­sens tra­fik­sä­ker­hets­cen­tral be­ror det på att un­der­le­ve­ran­tö­ren än­nu in­te hun­nit gö­ra de sista ju­ste­ring­ar­na.

– Ka­me­ror­na står i prin­cip kla­ra. Det krävs en­dast att un­der­le­ve­ran­tö­ren gör de sista kon­fi­gu­ra­tio­ner­na. Var­för har det dröjt så länge? – Li­ka­da­na ka­me­ror har be­ställts i många de­lar av Fin­land un­der den se­nas­te ti­den så un­der­le­ve­ran­tö­ren är över­be­las­tad, sä­ger Pas­terste­in.

Han kan in­te ge en ex­akt tid­ta­bell för när plåt­po­li­ser­na ak­ti­ve­ras i Borgå.

– Det ha­de va­rit bra att ha dem i gång fö­re som­ma­ren, men ty­värr kan jag in­te ge någ­ra löf­ten. In­nan årets slut kom­mer de nog att va­ra ak­ti­ve­ra­de.

Ny tek­nik

De tre plåt­po­li­ser­na som står in­ak­ti­va i Borgå re­pre­sen­te­rar ny­as­te nytt in­om tra­fi­kö­ver­vak­ning. Li­ka­da­na ka­me­ror finns re­dan till ex­em­pel längs med riks­väg 6 mel­lan Fors­by och Kou­vo­la.

De fun­ge­rar med en så kal­lad radar­tek­nik som gör det möj­ligt att över­va­ka fle­ra kör­fält, och sam­man­lagt upp till 32 for­don, sam­ti­digt.

Ka­me­ror­na kan mä­ta for­do­nens has­tig­het på 150 me­ters av­stånd och in­ne i cent­rum övar­va­kar de ock­så tra­fi­kan­ter­nas be­te­en­de vid tra­fik­lju­sen. Den nya tra­fi­kla­gen, som träd­de i kraft i ju­ni 2020, gör det ock­så möj­ligt att med hjälp av ka­me­ror­na över­va­ka ifall fö­ra­ren ta­lar i te­le­fo­nen och om sä­ker­hets­bäl­te an­vänds el­ler in­te.

Foto: vi­i­vi iko­nen

in­ak­ti­Va. De tre plåt­po­li­ser­na i Borgå har in­te ak­ti­ve­rats än­nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.