Ny­byg­ge häg­rar vid Ami­rals­vä­gen 4

Östnyland - - Fredag - Sti­na Jä­der­hoLM 020 7569626, sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

I många år har Sib­bo kom­mun strä­vat ef­ter att säl­ja tom­ten i ab­so­lu­ta cent­rum av Sö­der­kul­la.

Nu finns det fär­di­ga pla­ner och för­av­tal har slu­tits.

Än­nu gäl­ler det att för­hands­mark­nads­fö­ra 60 lä­gen­he­ter och att kom­ma till sam­för­stånd med kom­mu­nen om ett even­tu­ellt ef­fek­ti­ve­rat ser­vice­bo­en­de.

Sex­tio lä­gen­he­ter, en so­ci­al- och häl­so­vårds­sta­tion, privat lä­kar­mot­tag­ning, apo­tek och re­stau­rang kan det fin­nas i det pla­ne­ra­de hu­set mitt i Sö­der­kul­la, vid Ami­rals­vä­gen 4. Bo­la­get som hål­ler på att kö­pa tom­ten räk­nar med att hu­set ska kun­na stå klart i slu­tet av näs­ta år. Pro­jek­tet har haft och har si­na ut­ma­ning­ar, kon­sta­te­rar kom­mun­di­rek­tö­ren.

Änt­li­gen ser det ut som om nå­got skul­le hän­da på hörn­tom­ten vid Ami­rals­vä­gen i Sö­der­kul­la, den ti­di­ga­re så kal­la­de tax­i­tom­ten. Fas­tig­hets Ab Sö­der­kul­la Af­färs­cent­rum pla­ne­rar för ett ny­byg­ge, Ami­ral+.

Sty­rel­se­ord­fö­ran­de för fas­tig­hets Ab Sö­der­kul­la Af­färs­cent­rum är apo­te­ka­re Ann-Ma­ri Vi­i­ta­nen.

– Ny­byg­gets ga­tu­ni­vå ska be­stå av af­färs­ut­rym­men med bland an­nat Sö­der­kul­la apo­tek, Sö­der­point­ti häl­so­vårds­punkt, en privat lä­kar­mot­tag­ning och re­stau­rang.

– And­ra vå­ning­en pla­ne­ras i sam­råd med Sib­bo kom­mun. Den vå­ning­en re­ser­ve­ras för kom­mu­nens so­ci­al- och häl­so­vårds­sta­tion. Kom­mun­sty­rel­sen god­kän­de för­av­ta­let i mit­ten av ju­ni.

I de öv­re vå­ning­ar­na pla­ne­ras bo­stä­der, cir­ka sex­tio ägo­bo­stä­der i oli­ka stor­lek.

– Hu­vud­sak­li­gen hand­lar det om två­rum­ma­re och tre­rum­ma­re, sä­ger Ann-Ma­ri Vi­i­ta­nen. Dess­utom er­bjuds ock­så någ­ra en­rum­ma­re och även någ­ra stör­re bo­stä­der. Al­la är ägo­bo­stä­der och al­la pas­sar som se­ni­or­bo­en­de.

Bygg­lov se­nast i sep­tem­ber

Sib­bo kom­mun har länge käm­pat med att säl­ja tom­ten vid Ami­rals­vä­gen 4. Oli­ka för­av­tal har gjorts, och se­dan har man in­te kom­mit läng­re.

I maj 2019 gjor­de man upp nya reg­ler för tomt­för­sälj­ning­en och slog fast att tom­tens för­sälj­nings­pris är 1 755 000 eu­ro. Tom­ten har en bygg­rätt på 6 300 vå­nings­kvadrat­me­ter men i köpet in­går bygg­rätt för 5 000 kvadrat­me­ter. Hu­set el­ler hu­sen som byggs på tom­ten får va­ra sju vå­ning­ar höga.

För ett år se­dan var ut­gångs­lä­get att den som kö­per tom­ten mås­te an­vi­sa en plats för ett ser­vice­bo­en­de för äld­re i hu­set och sat­sa på af­färs­ut­rym­men i bot­ten­vå­ning­en.

– Pro­jek­tet har haft och har si­na ut­ma­ning­ar, kon­sta­te­rar Sib­bos kom­mun­di­rek­tör Mi­kael Gran­nas.

– Nu bor­de tred­je ra­ten av kö­pe­sum­man be­ta­las per slu­tet av sep­tem­ber. Kom­mu­nen be­hål­ler ägo­rät­ten tills he­la sum­man är be­tald.

Egent­li­gen skul­le den sista ra­ten be­ta­las re­dan den sista ju­ni, men kö­pa­ren hän­vi­sa­de till co­ro­nakri­sen och fick upp­skov i tre må­na­der.

En­ligt av­ta­let mås­te kö­pa­ren an­sö­ka om bygg­lov se­nast den sista sep­tem­ber i år.

Ef­fek­ti­ve­rat ser­vice­bo­en­de

So­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör Le­e­na Kok­ko ut­går från att det ska gå att in­rät­ta en del av det nya hu­set för nå­got slag av ef­fek­ti­ve­rat ser­vice­bo­en­de.

– Det finns många pri­va­ta ak­tö­rer som vill kom­ma till Sib­bo och byg­ga ser­vice­bo­en­den och grupp­bo­stä­der som kom­mu­nen kan an­vän­da en­ligt be­hov. Vi har räk­nat med att vi se­na­re till­frå­gas om vad det är kom­mu­nen vill att pla­ce­ras i det nya hu­set vid Ami­rals­vä­gen.

Kom­mu­nen har re­dan gjort ett

Ny­byg­gets ga­tu­ni­vå ska be­stå av af­färs­ut­rym­men med bland an­nat Sö­der­kul­la apo­tek, Sö­der­point­ti häl­so­vårds­punkt, en privat lä­kar­mot­tag­ning och re­stau­rang.

Ann-Ma­ri Vi­i­ta­nen

Apo­te­ka­re, sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Sö­der­kul­la Af­färs­cent­rum

Nu bor­de tred­je ra­ten av kö­pe­sum­man be­ta­las per slu­tet av sep­tem­ber. Kom­mu­nen be­hål­ler ägo­rät­ten tills he­la sum­man är be­tald.

Mi­kael Gran­nas

Kom­mun­di­rek­tör

för­av­tal om hu­sets and­ra vå­ning där man vill pla­ce­ra söd­ra Sib­bos so­ci­a­loch häl­so­sta­tion.

– Vi har kon­sta­te­rat att en vå­ning, på 1 000 kvadrat­me­ter, räc­ker för vå­ra be­hov, sä­ger Le­e­na Kok­ko. Här ska det fin­nas plats för so­ci­al­ar­be­ta­re, för mot­tag­ning­ar, hem­vår­dens kans­li och even­tu­ellt för råd­giv­ning­en.

Råd­giv­ning­en finns nu S-Mar­kets övers­ta vå­ning, lik­som tand­vår­den.

– Tand­vår­den blir kvar där, men vi får se­na­re se hur vi gör med råd­giv­ning­en, sä­ger Le­e­na Kok­ko.

Mål­grup­pen är de äld­re

Fas­tig­hets­bo­la­gets sty­rel­se­ord­fö­ran­de Ann-Ma­ri Vi­i­ta­nen har vid det här la­get dri­vit apo­te­ket i Sö­der­kul­la i näs­tan fjor­ton år.

– Un­der den ti­den har jag med gläd­je kun­nat föl­ja med ut­veck­lan­det av Sö­der­kul­la cent­rum.

– Al­la de­lä­ga­re i Fas­tig­hets Ab Sö­der­kul­la Af­färs­cent­rum har en läng­re tid fun­de­rat på hur vi kun­de va­ra med och ut­veck­la vårt af­färs­cent­rum, an­ting­en få en an­sikts­lyft­ning på det nu­va­ran­de stäl­let el­ler nå­got nytt på en helt an­nan plats.

– Då möj­lig­he­ten gavs att kun­na va­ra med och byg­ga nå­got helt nytt vid Ami­rals­vä­gen 4 såg vi vår chans att hjäl­pa till med ut­veck­lings­ar­be­tet.

Mål­grup­pen är i förs­ta hand äld­re per­so­ner.

– Tan­ken är att häl­so­vårds­fö­re­tag vid ga­tu­ni­vån skall kun­na er­bju­da oli­ka ty­per av ser­vice för al­las väl­be­fin­nan­de, men spe­ci­ellt för att stö­da äld­re per­so­ners bo­en­de hem­ma så länge som möj­ligt, sä­ger Ann-Ma­ri Vi­i­ta­nen. Spe­ci­ellt lyc­kat och nyt­tigt ser jag möj­lig­he­ten till att oli­ka fö­re­tag som er­bju­der häl­so­vårds­ser­vice finns fy­siskt nä­ra varand­ra och så yt­ter­li­ga­re främ­jar det ex­i­ste­ran­de go­da sam­ar­be­tet oss emel­lan.

– Att häl­so­vårds­cen­tra­len och apo­te­ket finns i sam­ma bygg­nad är ju en vik­tig sak för al­la Sö­der­kul­la­bor, men spe­ci­ellt för se­ni­o­rer, som in­te har så lätt att rö­ra sig. Pri­va­ta lä­kar­tjäns­ter pla­ne­ras ock­så men de för­hand­ling­ar­na på­går än­nu.

Loc­kan­de lä­ge

Fas­tig­hets­för­med­la­re Ulrica Holm­gren vid Ki­in­te­i­stö­väli­tys­li­i­ke Silfve­ni­us är en av dem som ska säl­ja de sex­tio bo­stä­der­na i det nya hu­set vid Ami­rals­vä­gen 4.

– Pris­ni­vån är än­nu in­te helt klar men man kan re­dan nu vi­sa sitt in­tres­se. Vi gör en för­hands­mark­nads­fö­ring för att se om det lö­nar sig att sat­sa på byg­get. Inom au­gusti är det me­ning­en att vi ska ha en bild av lä­get.

– Många har re­dan hört sig för. Lä­get är loc­kan­de, mer centralt kan det in­te bli i Sö­der­kul­la.

Ulrica Holm­gren ser att det finns en mark­nad.

– Här finns lä­gen­he­ter för dem som är äld­re och vill flyt­ta från si­na ar­bets­krä­van­de en­fa­miljs­hus, men ock­så små lä­gen­he­ter som läm­par sig som den förs­ta eg­na bo­sta­den. Dess­utom finns här någ­ra stör­re lä­gen­he­ter för fa­mil­jer.

Det finns ett rätt så stort ut­bud av lä­gen­he­ter i Sö­der­kul­la just nu, och i Has­sell­un­den byg­ger man fort­fa­ran­de nya hög­hus.

– Men här i kär­nan av Sö­der­kul­la är de fles­ta lä­gen­he­ter­na från 80-ta­let, sä­ger Ulrica Holm­gren. Det nya hu­set på Ami­rals­vä­gen er­bju­der där­för nå­got all­de­les nytt.

Stif­tel­sen av­vak­tar

Ser­vice­hu­set Lin­da, som ägs av Ser­vice­hus­stif­tel­sen i Sib­bo, blir när­mas­te gran­ne med Ami­ral+.

Ser­vice­hus­stif­tel­sen vi­sa­de ti­di­ga­re in­tres­se för grann­tom­ten, som än­då blev allt­för dyr. Se­na­re har man pla­ne­rat för en till­bygg­nad på den eg­na tom­ten, på bak­si­dan av nu­va­ran­de Lin­da 1 och Lin­da 2.

Ser­vice­chef Hei­di Grön­mark på Lin­da kan be­rät­ta att bygg­pla­ner­na än så länge in­te har ta­git fart.

– Sty­rel­sen har dis­ku­te­rat frå­gan men inga av­gö­ran­den har fat­tats. Det finns än­nu många öpp­na frå­gor.

– Be­ho­vet av ser­vice­bo­stä­der är verk­li­gen stort här i söd­ra Sib­bo, men vi vill än­nu av­vak­ta och se, bland an­nat vad som hän­der på grann­tom­ten.

Fo­to: Vi­iVi iko­nen

NY­BYG­GE I SIK­TE. På tom­ten bakom Ann-Ma­ri Vi­i­ta­nen kom­mer den nya bygg­na­den att växa upp un­der de när­mas­te 18 må­na­der­na. I bak­grun­den syns Lin­da­hem­met.

Fo­to: Vi­iVi iko­nen

GAPANDE TOM. Tom­ten vid Ami­rals­vä­gen 4 har länge vän­tat på bygg­verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.