”Stäm­ning­en är då­lig” – sparåt­gär­der­na i Lo­vi­sa får en

För­sla­get att stänga sko­lor och häl­so­sta­tio­ner sam­ti­digt som pla­ne­ring­en av bo­stads­mäs­san går vi­da­re upp­rör bå­de po­li­ti­ker och in­vå­na­re.

Östnyland - - Fredag -

En nam­nin­sam­ling som finns på webb­si­dan in­vå­na­ri­ni­ti­a­tiv.fi be­skri­ver at­mo­sfä­ren i Lo­vi­sa: man krä­ver att för­be­re­del­ser­na in­för bo­stads­mäs­san ska av­bry­tas ef­tersom man an­ser att de även­ty­rar kom­mu­nens för­må­ga att er­bju­da god bas­ser­vice. Ini­ti­a­ti­vet, som fram till tors­dags­kväl­len sam­lat över 160 namn krä­ver en folk­om­röst­ning om sa­ken.

Det har bör­jat upp­stå splitt­ring ock­så inom Lo­vi­sas störs­ta po­li­tis­ka par­ti, Svens­ka Folk­par­ti­et. El­ler rät­ta­re sagt har den splitt­ring som fun­nits en läng­re tid nu bör­jat sy­nas utåt. Po­li­ti­ker som ti­di­ga­re valt att sväl­ja sin skep­ti­cism och föl­ja par­ti­lin­jen har nu fått nog.

Tho­mas Ro­sen­berg (SFP), full­mäk­ti­gesupple­ant och med­lem i väl­färds­nämn­den, re­so­ne­rar så här:

– Jag såg länge på bo­stads­mäs­san som en in­tres­sant möj­lig­het, som nå­got att sat­sa på. Del­vis för att det var par­ti­ets lin­je, men ock­så för att li­te ga­len op­ti­mism kan va­ra

Arkiv/ kristoF­Fer Åberg Fo­to:

ORO­LIG. Sko­lor och häl­so­sta­tio­ner stängs me­dan bo­stads­mäs­sans pla­ne­ring fort­sät­ter. Oan­sva­rigt, tyc­ker Tho­mas Ro­sen­berg (SFP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.