Del po­li­ti­ker att tän­ka om

Östnyland - - Fredag - Jon nyqvist

häl­so­samt när det hand­lar om sto­ra fram­tids­vi­sio­ner. Men när kom­mu­nens tving­as till så här dras­tis­ka sparåt­gär­der så känns det väl­digt oan­sva­rigt att man fort­sätt­nings­vis sät­ter peng­ar på pla­ne­ring­en av bo­stads­mäs­san.

För­sla­get till sparåt­gär­der­na som av­slö­ja­des på tis­da­gen var sista drop­pen för ho­nom.

– Snart ry­ker en sko­la till. Bild­ning och kul­tur känns väl­digt ut­sat­ta just nu. I nå­got ske­de mås­te man stäl­la frå­gan: Är det värt det?

Tvis­ten över sparåt­gär­der­na och bo­stads­mäs­sans an­knyt­ning till dem häng­er som ett mörkt moln över kom­mu­nens in­vå­na­re.

– Stäm­ning­en i kom­mu­nen är då­lig. Om sta­dens led­ning väg­rar att lyss­na på in­vå­nar­na så finns det ock­så ett po­li­tiskt pris att be­ta­la. Tro­ligt­vis kom­mer de öv­ri­ga par­ti­er­na att lå­ta SFP ta stö­ten för allt som går fel, sä­ger Ro­sen­berg. Vad har du för för­slag för att lät­ta på den svå­ra eko­no­mis­ka si­tu­a­tio­nen i Lo­vi­sa? – Jag hör till dem som tyc­ker att det tog all­de­les för länge att skä­ra ner på per­so­na­len. Snabb om­struk­tu­re­ring ef­ter hop­slag­ning­en med Per­nå, Lil­jen­dal och Ström­fors kun­de ha haft en be­ty­dan­de ef­fekt. Även om en stor del av kom­mu­nens an­ställ­da fun­ge­rar i lagstad­ga­de upp­gif­ter, som till ex­em­pel lä­ra­re, så finns det nog and­ra om­rå­den där man ha­de kun­nat skä­ra ner. Men även i den­na dag und­vi­ker man ned­skär­ning av per­so­na­len in i det sista, sä­ger Ro­sen­berg.

Per­son­li­gen ha­de Ro­sen­berg sagt nej till bo­stads­mäs­san från förs­ta bör­jan.

– Par­ti­ets lin­je drogs åt and­ra hål­let och vi som var av an­nan åsikt val­de slut­li­gen att in­te brå­ka om sa­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.