Po­li­sen be­rät­tar steg för steg om skjut­ning­en och jak­ten i Borgå

För­un­der­sök­ning­en av hän­del­ser­na i Borgå i au­gusti i fjol då två po­li­ser blev be­skjut­na går snart vi­da­re till åtals­pröv­ning.

Östnyland - - Fredag - Erik Sand­Ström/SPt

Strax ef­ter mid­natt den 25 au­gusti 2019 lar­ma­des po­li­sen till Verk­stads­me­ka­ni­ker­vä­gen i Borgå. Två po­li­ser blev be­skjut­na då de an­län­de till plat­sen och se­dan följ­de en om­fat­tan­de po­li­so­pe­ra­tion med bil­jakt och skott­loss­ning.

De två po­li­ser­na ska­da­des. En av po­li­ser­na kun­de åter­vän­da till job­bet ef­ter en dryg må­nad me­dan den and­ra fick all­var­li­ga­re ska­dor.

För­un­der­sök­ning­en av hän­del­ser­na är så gott som fär­dig och läm­nas inom kort till åkla­ga­ren för åtals­pröv­ning, med­de­lar Centralkri­mi­nal­po­li­sen (CKP).

Två brö­der är miss­tänk­ta för brot­ten, den äld­re är född 1989 och den yng­re 1994. Den yng­re bro­dern är svensk med­bor­ga­re, den äld­re är bå­de svensk och finsk med­bor­ga­re.

Ef­tersom an­ta­let brotts­ru­bri­ce­ring­ar är så stort väl­jer CKP att in­te lista dem ut­an i stäl­let be­skri­va hän­del­ser­na på ett all­mänt plan.

Skjut­ning­en i Borgå

Hän­del­ser­na bör­ja­de med att po­li­sen kal­la­des till Verk­stads­me­ka­ni­ker­vä­gen 1 med ett sam­tal till nöd­cen­tra­len om ett på­stått egen­doms­brott. Så fort po­li­ser­na kom till plat­sen ut­sat­te brö­der­na dem för hot om väp­nat våld.

En­ligt CKP gjor­de de två po­li­ser­nas mål­med­vet­na hand­lan­de att de kun­de läm­na plat­sen. Bå­da fick än­då skott­ska­dor. In­ter­mez­zot på Verk­sats­me­ka­ni­ker­vä­gen var över på cir­ka tre mi­nu­ter.

På kväl­len i Tam­mer­fors

De miss­tänk­ta läm­na­de plat­sen, men på kväl­len lyc­ka­des po­li­sen lo­ka­li­se­ra brö­der­na i stads­de­len Kaup­pi i Tam­mer­fors. In­nan po­li­sen hann ge­nom­fö­ra ett pla­ne­rat gri­pan­de åk­te de miss­tänk­ta i väg från en ben­sin­sta­tion i sin bil, en svenskre­gi­stre­rad Vol­vo V50.

Ut­an att ha be­ta­lat för ben­si­nen kör­de män­nen i väg mot Strand­tun­neln i Tam­mer­fors. Kloc­kan var tio över åt­ta på kväl­len. Be­red­skap­s­en­he­ten vid Po­lis­in­rätt­ning­en i Helsing­fors gjor­de ett förs­ta för­sök att stan­na Vol­von strax fö­re in­far­ten till tun­neln. Men Vol­von ac­ce­le­re­ra­de in i tun­neln och brö­der­na av­los­sa­de fem skott mot po­li­sen. Tre av skot­ten träf­fa­de främ­re de­len på en patrull­bil.

En­ligt po­li­sen var tra­fi­ken i tun­neln liv­lig och ock­så ut­om­stå­en­de ut­sat­tes för fa­ra.

Li­te se­na­re i Ta­vast­ky­ro

Kring tju­go över åt­ta för­sök­te en patrull från Po­lis­in­rätt­ning­en i In­re Fin­land stop­pa Vol­von med hjälp av en spik­mat­ta i kors­ning­en mel­lan Riks­väg 3 och Mi­harin­tie. Vol­von väj­de för spik­mat­tan och fort­sat­te mot Ika­lis i hög has­tig­het.

I kors­ning­en mel­lan Riks­väg 3 och Ti­min­saa­ren­tie för­sök­te en patrull från Helsing­forspo­li­sens be­red­skap­s­en­het tvinga Vol­von att stan­na ge­nom att kö­ra in i Vol­vons bak­re del. Brö­der­na i Vol­von av­los­sa­de skott mot patrul­len.

I när­he­ten av kors­ning­en mel­lan Riks­väg 3 och Sark­ki­lan­tie la­de Po­lis­in­rätt­ning­en i In­re Fin­land ut en spik­mat­ta på en plats där kör­fäl­tet är smalt. Vol­von kör­de över spik­mat­tan i hög has­tig­het och träf­fa­de si­dan av po­lis­bi­lens front. Po­li­ser­na var in­te ut­sat­ta för fa­ra.

De miss­tänk­ta greps kloc­kan 20.33. Vol­von ha­de då stan­nat någ­ra hund­ra me­ter ef­ter spik­mat­tan. Brö­der­na ha­de ställt sig ut­an­för bi­len och de greps ut­an att de gjor­de mot­stånd.

Un­der hän­del­ser­na av­los­sa­des ett tju­go­tal skott mot po­li­ser. Po­li­sen av­los­sa­de inga skott, var­ken i Borgå el­ler i Bir­ka­land.

Ut­rust­ning som hör till po­li­sens an­vänd­ning av makt­me­del var för­svun­nen ef­ter det förs­ta brot­tet, men re­tur­ne­ra­des ef­ter gri­pan­det.

Brotts­ru­bri­ce­ring­ar­na är bland an­nat fle­ra miss­tänk­ta mord­för­sök, våld­samt mot­stånd mot tjäns­te­man och grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten.

Ing­et klart mo­tiv

De miss­tänk­ta kom till Fin­land den 18 april 2019 och de ha­de Vol­von med sig. De gjor­de ett be­sök i Sve­ri­ge mel­lan den 21 och 23 maj 2019. Ef­ter det vis­ta­des de up­pen­bar­li­gen i Fin­land än­da fram till gri­pan­det.

En­ligt po­li­sen ver­kar män­nen ha för­be­rett sig för att få po­li­sen till en viss plats en viss tid.

Den 24 au­gusti fick nöd­cen­tra­len ett sam­tal om ett slags­mål mel­lan ung­do­mar i sand­gro­pen i Eb­bo i Borgå. Patrul­len och an­mä­la­ren träf­fa­des ald­rig. Po­li­sen miss­tän­ker ett sam­band mel­lan sam­ta­let och hän­del­ser­na föl­jan­de dag.

Brö­der­na miss­tänks ock­så ha för­sökt kö­pa han­deld­va­pen via en kryp­te­rad e-post­tjänst, vil­ket po­li­sen lyc­ka­des av­slö­ja ge­nom en täcko­pe­ra­tion på nä­tet.

Det har in­te gått att fast­stäl­la en klar or­sak till brot­ten och po­li­sen upp­ger att det är ett ären­de för den kom­man­de rät­te­gång­en.

Brö­der­na har in­te kopp­ling­ar till or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het. Po­li­sen be­to­nar ock­så att brö­der­nas när­stå­en­de in­te har nå­gon an­del i hän­del­ser­na.

Åtal ska väc­kas se­nast den 25 au­gusti.

Fo­to: Arkiv/MAx ny­berg

Ut­rEd­ninG. Po­li­sen ut­för­de tek­nis­ka ut­red­ning­ar i om­rå­det kring hän­del­se­plat­sen i Ölstens ef­ter skott­loss­ning­en slu­tet av au­gusti i fjol.

Fo­to: Arkiv/Lin­neA de LA ChApeLLe/Spt Fo­to:

HÄkt­ninG. Den yng­re av Borgå­skyt­tar­na täc­ker sitt an­sik­te un­der häkt­nings­för­hand­ling­ar­na i slu­tet av au­gusti 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.