Al­la del­tar i eko­no­mis­ka upp­följ­ning­en

Det är stads­sty­rel­sen som i sista hand an­sva­rar för Borgås eko­no­mi, men nu har man ock­så till­satt en spe­ci­ell upp­följ­nings­grupp för pro­gram­met för håll­bar eko­no­mi.

Östnyland - - Fredag - Ön

Upp­följ­nings­grup­pen skil­jer sig från stads­sty­rel­sen på det sät­tet att al­la full­mäk­ti­ge­grup­per är re­pre­sen­te­ra­de, ock­så de rik­tigt små grup­per­na, som Sann­fin­län­dar­na , Väns­ter­för­bun­det och Yh­tenä­i­syys­ryhmä som in­te får plats i stads­sty­rel­sen. Det här för att in­for­ma­tio­nen ska gå ut till så många som möj­ligt.

Upp­följ­nings­grup­pen till­sat­tes på mån­da­gen av stads­sty­rel­sen. Grup­pen som har som upp­gift att föl­ja upp verk­stäl­lan­det av sta­dens pro­gram för håll­bar eko­no­mi 20202026 är en kom­mit­té som är till­satt att skö­ta en viss upp­gift, en­ligt pa­ra­graf 30 i kom­mu­nal­la­gen.

I grup­pens mö­ten, som ska hål­las un­ge­fär en gång i må­na­den, del­tar som sak­kun­ni­ga i re­gel de tjäns­te­in­ne­ha­va­re som är när­va­ran­de vid stads­sty­rel­sens mö­ten. Grup­pen kan ock­så hö­ra and­ra sak­kun­ni­ga och man­dat­ti­den tar slut då full­mäk­ti­ge­pe­ri­o­den tar slut.

Till upp­följ­nings­grup­pen hör ord­fö­ran­de Jaak­ko Ja­lo­nen (SDP), vice ord­fö­ran­de Jo­han Sö­der­berg (SFP), vice ord­fö­ran­de Mark­ku Vä­li­mä­ki (SAML), Mi­kae­la Ny­lan­der (SFP), Mat­ti Va­lasti (SDP), Tu­u­li Hir­vi­lam­mi (GRÖ­NA), Ou­ti Lan­kia (CENT), Ju­ha Elo (SAF), Joo­nas Daching­er (VÄNST) och Ja­mal Ja­mil (Yh­tenä­i­syys­ryhmä).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.