Nej tack till häl­so­sam­ar­be­te Borgå-Asko­la

Ef­ter att ha satt ner mas­sor av ar­be­te på en ut­red­ning om för- och nack­de­lar med ge­men­sam so­ci­al- och häl­so­vård för Borgå och Asko­la vill stads­sty­rel­sen i Borgå nu över­ras­kan­de av­slu­ta sam­ar­be­tet. I Asko­la över­rump­la­des man av beske­det.

Östnyland - - Fredag - StI­nA Jä­dEr­hoLm sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi LAu­rA oksAnEn lau­ra.oksanen@ksf­me­dia.fi

Stads­di­rek­tör Juk­ka-Pek­ka Uju­la för­slag för stads­sty­rel­sen var att för­hand­ling­ar­na med Asko­la fort­sät­ter ef­ter mel­lan­rap­por­ten, med vis­sa vill­kor. Men det vill stads­sty­rel­sen in­te gå med på. En en­häl­lig sty­rel­se be­slu­ta­de på mån­dags­kväl­len att sam­ar­be­tet kring ut­red­ning­en av­slu­tas.

– För det förs­ta har vi vårdre­for­men som knac­kar på, sä­ger sty­rel­se­ord­fö­ran­de Jaak­ko Ja­lo­nen. Vi kan li­ka gär­na vän­ta på den.

– För det and­ra ut­gick mel­lan­rap­por­ten allt­för myc­ket från Asko­las krav på kost­nads­be­spa­ring och sam­ti­digt krav på att få be­hål­la när­ser­vicen. Borgå skul­le, en­ligt de pre­mis­ser­na, in­te ha fått nå­gon som helst kom­pen­sa­tion och det kan vi in­te gå med på.

– Vi an­ser en­häl­ligt att det är bätt­re att av­slu­ta pro­ces­sen nu, än att ba­ra fort­sät­ta ut­re­da, och slö­sa bort en mas­sa vik­tig ar­bets­tid.

Asko­la in­te nöjd med mel­lan­rap­por­ten

I Asko­la blev åt­minsto­ne tf kom­mun­di­rek­tö­ren Tui­ja Sa­lo­ran­ta ta­gen på säng­en av beske­det.

– Jag ha­de hop­pats på att vi än­nu skul­le ha kun­nat för­hand­la om sam­ar­be­tet.

– Vi höll af­ton­sko­la om mel­lan­rap­por­ten för­ra vec­kan och då kom det fram att Asko­la­be­sluts­fat­tar­na in­te hel­ler var nöj­da med rap­por­tens slut­sat­ser, ut­an vil­le för­hand­la om att bevara mer av när­ser­vicen.

Det ver­kar allt­så som om Borgå och Asko­la skul­le stå myc­ket långt ifrån varand­ra i den här frå­gan. Vill in­te vän­ta på vårdre­for­men I sam­ma ve­va som Asko­la bad Borgå stad gå med i ett sam­ar­be­te om so­ci­a­loch häl­so­vår­den rik­ta­de man ock­så sam­ma för­frå­gan till det mel­lan­ny­länds­ka vård­sam­ar­be­tet.

– De sva­ra­de att de in­te har möj­lig­het att ut­re­da frå­gan med snabb tid­ta­bell, sä­ger Tui­ja Sa­lo­ran­ta. Ef­ter det har vi in­te hört nå­got av dem.

– Det känns in­te bra att ba­ra gå här och vän­ta på vårdre­for­men, som re­dan lå­tit vän­ta på sig så länge.

ny ut­red­ning i Asko­la

I Asko­la ha­de man till följd av Borgå stads be­slut ett mö­te på ons­dag, för att dis­ku­te­ra hur man nu ska gå vi­da­re.

– I au­gusti bör­jar vi ut­re­da ett al­ter­na­tiv som har an­vänts i sta­den Ika­lis. I de­ras pi­lot­pro­jekt köps spe­ci­a­list­tjäns­ter av vård­fö­re­ta­get Ter­veys­ta­lo. Vi ska hö­ra en re­pre­sen­tant från fö­re­ta­get och en från Ika­lis, för att se ifall den­na mo­dell verk­li­gen lett till kost­nads­be­spa­ring­ar för sta­den.

– Sam­ti­digt ska vi gå ige­nom vå­ra be­räk­ning­ar och se om be­ho­vet för be­spa­ring­ar för­änd­rats.

Ge­men­sam­ma pro­jekt

Det var pre­li­mi­närt me­ning­en att

Borgå skul­le kun­na ta över Asko­las so­ci­al- och häl­so­vård re­dan den förs­ta ja­nu­a­ri 2021.

Mel­lan­rap­por­ten, som blev klar den 17 ju­ni, vi­sa­de att Asko­la kan spa­ra un­ge­fär en halv mil­jon eu­ro på års­ba­sis om Borgå tar över so­ci­a­loch häl­so­vår­den i kom­mu­nen. Dä­re­mot ha­de ut­red­ning­en in­te ta­git fas­ta på kost­nads­ut­veck­ling­en i Borgå.

Asko­la kö­per re­dan nu många tjäns­ter från Borgå, bland an­nat so­ci­a­loch kri­s­jour, fa­mil­je­råd­giv­ning och miss­brukarkli­nik. Kom­mu­ner­na har ock­så ge­men­samt kon­kur­rens­ut­satt so­ci­al- och häl­so­vårds­tjäns­ter och del­tar ge­men­samt i många re­gi­o­na­la ut­veck­lings­pro­jekt, som hem­sjuk­hu­set och ut­red­ning­en av tjäns­ter för per­so­ner med funk­tions­be­gräns­ning.

Fo­to: ksF-arkiv

HÄL­SO­VÅRD. Det blir ing­en ge­men­sam so­ci­al- och häl­so­vård för Borgå och Asko­la i nu­lä­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.