Nytt pro­jekt ska mat­cha fö­re­tag med varand­ra

I co­ro­nakri­sens svall­vå­gor har många fö­re­tag tving­ats att tän­ka om. Pro­jek­tet Fö­re­tags­poo­len vill hjäl­pa fö­re­ta­gen att kart­läg­ga sitt kun­nan­de och ut­veck­la nya pro­duk­ter.

Östnyland - - Fredag - Jon nyqvIst jon.nyqvist@ksf­me­dia.fi

– I grun­den hand­lar det om att kart­läg­ga kun­nan­det på pi­lot­fö­re­ta­gen som del­tar i pro­jek­tet: Att vas­ka fram dolt po­ten­ti­al. Det är frå­gan om ett kort­va­rigt pro­jekt som va­rar un­der som­ma­ren, så det lö­nar sig att ta kon­takt om man är in­tres­se­rad, sä­ger pro­jekt­chef Min­na Ka­jas­te från Pos­int­ra.

Pro­jek­tet har re­dan loc­kat med fö­re­tag, från bran­scher såsom per­son­trans­port, ren­håll­ning, för­sälj­ning och tu­rism. Må­let är att man för­doms­fritt ut­re­der vil­ken typ av kom­pe­tens de an­ställ­da har, till ex­em­pel via hob­by­er el­ler ti­di­ga­re ar­bet­ser­fa­ren­het. Det kom­mer­si­a­li­se­ras se­dan till nya pro­duk­tidéer och af­färs­verk­sam­het.

– Vi hjäl­per fö­re­ta­gen att ut­veck­la nya pro­duk­ter, kom­pe­tenskart­lägg­ning­en är en kon­kret grund för ut­veck­lings­ar­be­tet, sä­ger Ka­jas­te.

Un­der pro­jek­tet ut­reds ock­så en möj­lig­het för en di­gi­tal platt­form som hjäl­per fö­re­ta­gen att hit­ta kun­skap hos and­ra fö­re­tag i Borgå.

– Fö­re­ta­gen an­vän­der i dag eg­na kon­tak­ter och Goog­le för att fyl­la even­tu­el­la be­hov av till­fäl­lig ex­per­tis och sam­ar­be­te. I bäs­ta fall kan vi skapa en fö­re­tagska­ta­log och på så vis gö­ra det lät­ta­re att för­e­na oli­ka fö­re­tag vars be­hov och kom­pe­tens pas­sar ihop.

Låg trös­kel

Ka­jas­te öns­kar fö­re­ta­ga­re väl­kom­na att del­ta i pro­jek­tet un­der den re­la­tivt kor­ta pro­jekt­ti­den fram till den 31 au­gusti.

– Trös­keln att del­ta är in­te hög. Pro­jek­tet är en re­ak­tion till co­ro­nakri­sen och de ut­ma­ning­ar som den för­de med sig. Det är ett en­kelt och kost­nads­fritt sätt att tit­ta på fö­re­ta­gets verk­sam­het med nya ögon.

Ka­jas­te är över­ty­gad om att fö­re­ta­gen som del­tar i pro­jek­tet kan ha stor nyt­ta av det, trots att del­ta­gan­det in­te krä­ver nå­gon stor in­ve­ste­ring av tid.

– Vi för­står att fö­re­ta­gar­nas tid är guld värd, och vill där­för hjäl­pa fö­re­ta­gar­na att hit­ta varand­ra där ef­ter­frå­gan och ut­bud möts.

Fo­to: arkiv/kristoF­Fer Åberg

MATCHMAKER. Pos­int­ras pro­jekt Fö­re­tags­poo­len vill mat­cha fö­re­tag med varand­ra ut­i­från kun­nan­de och be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.