Myc­ket att upp­le­va på Post­bac­ken

Östnyland - - Ledare - ÖN

I som­mar finns det myc­ket att se på Post­bac­ken i Ill­by i Borgå. Post­bac­kens gäst­konst­när Li­i­sa Kal­lio stäl­ler ut i Post­bac­kens gal­le­ri. Ut­ställ­ning­en kret­sar kring il­lust­ra­tio­ner från barn­bo­ken Minä tyk­kään nyt. I bo­ken tol­kas bar­nens käns­lor i bå­de bild och ge­nom dik­ter av Eppu Nu­o­tio. De färg­gran­na il­lust­ra­tio­ner­na gör sig myc­ket väl mot gal­le­ri­ets mör­ka stock­väg­gar.

I sme­dens ut­hus öpp­na­de den 1.7 en hant­verks­ut­ställ­ning sam­man­ställd av Tai­to­för­e­ning­en Ny­lands hant­verk. Ut­ställ­ning­en Min­nen kring hand­ar­be­te kret­sar kring hand­ar­be­te från oli­ka tids­pe­ri­o­der. Ut­ställt finns verk av Be­rit Fi­nell från Sundom, Jo­han­na Nord­blad från In­gå och av ele­ver vid hant­verks­sko­lan Flink.

Ut­ställ­ning­en ger ock­så be­sö­kar­na en möj­lig­het att själ­va fun­de­ra över si­na eg­na hant­verks­min­nen ge­nom att fyl­la i ett fråge­for­mu­lär som för­e­ning­en sam­lar in ef­ter ut­ställ­ning­en.

Konst­nä­ren Tar­ja He­ik­ki­lä med­ver­kar för tred­je året i rad med en ut­ställ­ning av si­na fan­ta­si­ful­la björkris­ar­be­ten, i år i en li­tet mind­re ska­la. Ver­ken finns i Sand­ströms träd­gård där be­sö­kar­na kan be­und­ra hen­nes fåg­lar.

I Post­bac­kens bu­tiks­bod hål­ler den ame­ri­kansk-svens­ka bild­konst­nä­ren Zach Kra­mer en po­pup-ut­ställ­ning. Kra­mer hål­ler även en kurs i Ple­in air-mål­ning den 9 och 10 ju­li. Det går än­nu att an­mä­la sig till kur­sen som kos­tar 80 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.