Mu­sik på Vir­bö­le hem­bygdsmu­se­um

Östnyland - - Ledare - ÖN

Vir­bö­le hem­bygdsmu­se­um öpp­na­de si­na dör­rar i bör­jan av ju­li och nu på sön­dag bjuds det på to­ner från byg­den un­der Le­e­ni Hä­my­nens och Ru­u­su Sak­si­os ut­om­hus­kon­sert.

De två unga mu­si­ker­na sjung­er och spe­lar gam­la fins­ka folk­lå­tar. Sång­er­na är från 1800-ta­let och här­stam­mar från ett om­rå­de som sträc­ker sig från Ström­fors till Kaust­by och Ka­re­len. I kon­ser­ten in­går ock­så lå­tar skriv­na av spel­män­nen Jo­nas Jo­hans­son och Hans Hans­son, som fi­gu­re­ra­de i Lapp­träsk och Ström­fors i se­kel­skif­tet 1800-1900.

Vir­bö­le hem­bygdsmu­se­um lig­ger i en na­tur­skön mil­jö vid Väst­ra Kym­me­ne kul­tur­väg. Vir­bö­le är ett av Lo­vi­sa stads som­mar­mu­se­um. Be­sö­ka­re är väl­kom­na he­la ju­li tis­dag-sön­dag kloc­kan 11-16.

På hem­bygdsmu­se­et i Vir­bö­le kan man be­kan­ta sig med tra­di­tio­nel­la bygg­na­der och all­mo­ge­kul­tur. Sam­ling­ar­na be­står av cir­ka 3 000 fö­re­mål som har an­vänts inom lant­bru­ket och i var­da­gen på går­dar­na i trak­ten. På grann­tom­ten finns en butik där man kan kö­pa glass el­ler pick­nick­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.