Soul & Jazz Ti­me Out på Salt­bo­dan

Östnyland - - Ledare - ÖN

På Café Salt­bo­dan i Lo­vi­sa ord­nas jazz­kon­ser­ter var­je sön­dag un­der ju­li och au­gusti. På den förs­ta kon­ser­ten nu på sön­dag spe­lar Öst­ny­lands egen pi­a­no­jazz trio, East Newland Trio, med Kal­le Katz, pi­a­no, Sam­po Ti­it­ta­nen, bas och Tho­mas Törn­roos, trum­mor.

Tri­on spe­lar en slags folk-jazz med lå­tar av jazz le­gen­der­na The­lo­ni­ous Monk, Es­björn Svens­son och Keith Jar­rett. East Newland Trio har ett eget per­son­ligt sound där det mu­si­ka­lis­ka sväng­et och de eg­na im­pro­vi­sa­tio­ner­na pri­o­ri­te­ras högt.

Någ­ra and­ra ar­tis­ter som re­dan är bo­ka­de till som­ma­ren är bland and­ra jazztrum­pe­tis­ten

Mik­ko Pet­ti­nen, Wig­wam-le­gen­den Juk­ka Gustav­son, blues­ban­det Bri­tish Stan­dard, Soul­sis­ters och Tho­mas New Or­le­ans Band.

De re­gel­bund­na jazz klub­bar­na på Salt­bo­dan har ar­ran­ge­rats se­dan 2014, men den ena klubb­vär­den, jazztrum­mi­sen Tho­mas Törn­roos från Borgå, har spe­lat jazz på Salt­bo­dans te­rass re­dan 1996.

Ar­tis­ter­na som upp­trä­der hål­ler myc­ket hög stan­dard, det hand­lar om lan­dets främs­ta jaz­zoch blues­mu­si­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.