Sen­ja och Oo­na ska­pa­de sitt eget som­mar­jobb

Det har va­rit svå­ra­re än van­ligt för ung­do­mar att hit­ta som­mar­jobb i år. Borgåung­do­mar­na sen­ja kek­ki­nen och Oo­na ran­ta­la tog sa­ken i eg­na hän­der och star­ta­de sitt eget som­mar­kafé på an­ders­bö­le-Vec­ko­ski ung­doms­för­e­nings gård.

Östnyland - - Ledare - MeL­ViN LON­DeN mel­vin.lon­den@ksf­me­dia.fi

I ett ihål­lan­de regn pis­kan­de mot vindru­tan kör jag bort från Borgå cent­rum mot ung­doms­för­e­ning­ens gård där som­mar­kafé­et ska lig­ga. Ef­ter en fel­kör­ning hit­tar jag en ring­lan­de grus­väg som för mig till mitt mål. Ut­an­för det rö­da hu­set syns ing­en till, tills två unga, hutt­ran­de kvin­nor up­pen­ba­rar sig i reg­net och vi pre­sen­te­rar oss för varand­ra. De har inga nyck­lar till ung­doms­går­den, det rö­da hu­set. Kafé­et lig­ger i ett tält som in­te är vat­ten­tätt. Det le­der till en spe­ci­ell in­ter­vju, med mig som re­por­ter i fram­sä­tet på bi­len och de två fö­re­tag­sam­ma kvin­nor­na i bak­sä­tet.

– Det är roligt att skö­ta sitt eget kafé, fast det är tungt emel­lanåt, sä­ger Sen­ja Kek­ki­nen.

Sen­ja Kek­ki­nen hör­de un­der vå­ren om ett kafé som sök­te som­mar­job­ba­re, men då kafé­et låg för långt bor­ta fick hon fort­sät­ta le­ta. Då föd­des idén om att star­ta ett eget kafé. 19-åring­ar­na Sen­ja Kek­ki­nen och

Oo­na Ran­ta­la tog sa­ken i eg­na hän­der. De kon­tak­ta­de ung­doms­för­e­ning­en i An­ders­bö­le, och del­tog i en 4H-kurs i fö­re­ta­gan­de. 4H är en verk­sam­het som ut­bil­dar och ger ung­do­mar samt unga vux­na fär­dig­he­ter i oli­ka om­rå­den.

Hyr hu­set gra­tis

Ung­doms­för­e­ning­ens hus har stått tomt un­der vå­ren. Al­la pla­ne­ra­de eve­ne­mang har bli­vit upp­skjut­na och Kristi­na Lönn­fors från An­ders­bö­le-Vec­ko­ski ung­doms­för­e­ning väl­kom­nar där­för flic­kor­nas ini­ti­a­tiv.

– Det är bra att där hän­der nå­got nu, an­nars skul­le hu­set ha stått tomt he­la som­ma­ren, sä­ger hon.

I hu­set på­går van­ligt­vis många oli­ka ak­ti­vi­te­ter. Yo­ga­kur­ser och stick­kafé an­ord­nas var­je må­nad och i de­cem­ber bru­kar en jul­mark­nad äga rum vid går­den.

Ba­kar själ­va In­led­nings­vis har kafé­et gått bra och kun­der­na har hit­tat rätt. Du­on bakom ”Ke­sä­ka­hvi­la Köy­hät Ri­ta­rit”, är li­te ex­tra stol­ta över si­na fat­ti­ga rid­da­re vil­ket nam­net med önsk­värd tyd­lig­het på­vi­sar. Brö­det till de fat­ti­ga rid­dar­na ba­kar de in­te själ­va, men pap­ri­ka­pi­ro­gen och allt det and­ra tilla­gar de i hu­set in­till.

De fles­ta av kun­der­na kom­mer från närtrak­ten och Borgå, men vis­sa helsing­for­sa­re har ock­så hit­tat till kafé­et.

– En kund ha­de cyk­lat hit än­da från Ker­vo, be­rät­tar Oo­na Ran­ta­la.

Dys­ter vä­der­pro­gnos

Kafé­ets öp­pen­ti­der är i hög grad vä­der­ba­se­ra­de. Ett ut­om­hus­kafé i regn är ing­et vin­nan­de kon­cept, tilläg­ger Sen­ja. De är osäk­ra på om de kom­mer kun­na hål­la öp­pet alls un­der vec­kan då vä­der­pro­gno­sen ser dys­ter ut. Att dri­va sitt eget kafé har bå­de bra och då­li­ga si­dor be­rät­tar de. Bok­fö­rings­pro­ces­sen är trå­kig.

– Det är ro­li­ga­re att ba­ka och stå och säl­ja, sä­ger de bå­da näs­tan i mun­nen på varand­ra.

Kafé­et be­står av två tält. I det ena finns det tre bord upp­sat­ta för gäs­ter­na och i de and­ra står Oo­na och Sen­ja i kas­san och säl­jer. Kafé­et har ock­så en Fa­ce­book­si­da.

– Vi för­sö­ker upp­da­te­ra den var­je dag med öp­pen­ti­der och me­ny för da­gen, be­rät­tar Sen­ja Kek­ki­nen.

Ef­ter in­ter­vjun spring­er vi till ett av de ic­ke-vat­ten­tä­ta täl­ten för att de ska fo­to­gra­fe­ras. Till­sam­mans kan vi kon­sta­te­ra att kafé­et nog gör bäst i att hål­la stängt tills so­len tit­tar fram igen.

Fo­to: mel­vin lon­den

REGN OCH RUSK. Oo­na Ran­ta­la och Sen­ja Kek­ki­nen har star­tat sitt eget ut­om­hus­kafé och vän­tar nu på so­li­ga­re vä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.