Het­ta och sol slu­ta­de i rot­blö­ta

Ju­ni var ex­cep­tio­nellt varm och so­lig med 11 he­ta da­gar, näst mest som bok­förts. Häll­reg­net un­der må­na­dens sista dygn var mer än väl­kom­met för växt­lig­he­ten.

Östnyland - - Ledare - Egil gREEn re­dak­tion@ost­ny­land.fi

Med me­del­tem­pe­ra­tu­ren 17,7 gra­der (15,2 nor­malt) pla­ce­rar sig ju­ni 2020 bland fem-i-topp. Se­dan 2000 har ba­ra ju­ni 2013 med 18,0 gra­der i ge­nom­snitt va­rit var­ma­re. Högst var tem­pe­ra­tu­ren i ju­ni 1999 då kvick­silv­ret låg vid 18,8 gra­der i me­del­tal. Ock­så ju­ni 1995 med 18,4 gra­der och 1974 med 18,2 gra­der i me­del­tal var var­ma­re än i år.

Än­då bör­ja­de ju­ni i år med kylsla­get vä­der som på­gick till den 9.6 då me­del­tem­pe­ra­tu­ren än­nu var ne­re i 14,6 gra­der. Men me­del­tem­pe­ra­tu­ren där­ef­ter fram till den 30 ju­ni var he­la 19,4 gra­der.

De he­ta da­gar­na bör­ja­de den 10.6 med en dags­topp på 25 gra­der och da­gar­na med het­ta upp­gick to­talt till 11 styc­ken. Var­mast var det den 25 ju­ni med 31 gra­der. Sva­last ha­de vi på mor­gon­nat­ten den 2 ju­ni då tem­pe­ra­tu­ren var 5 gra­der.

Fle­ra he­ta da­gar i ju­ni har fö­re­kom­mit en gång, när­ma­re be­stämt den re­kord­var­ma ju­ni 1999 då de räk­na­des till 18. Nor­malt har vi 5 he­ta juni­da­gar. År 2019 var de rätt höga 9 till an­ta­let men 2018 och 2017 ba­ra fy­ra re­spek­ti­ve en i ju­ni.

Re­kord­vac­ker mid­som­mar

Mid­som­ma­ren var vack­ra­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re, räk­nat från 1974, ef­tersom det var helt klart al­la helg­da­gar från fre­dag till sön­dag.

Det har nog fö­re­kom­mit var­ma­re mid­som­rar men att al­la da­gar skul­le ha va­rit kla­ra har in­te hänt ti­di­ga­re. Mid­som­ma­raf­ton var dess­utom het med 27 gra­der som högst me­dan lör­da­gen och sön­da­gen ha­de en högs­ta tem­pe­ra­tur på 24 och 22 gra­der.

Myc­ket sol

Det var so­ligt och klart för 72 pro­cent (58 nor­malt), vack­rast se­dan år 2000. Två gång­er har ju­ni va­rit än­nu vack­ra­re. Så var fal­let 1992 med 78 pro­cent vac­kert vä­der och 1988 då det var vac­kert för 73 pro­cent.

Det ovan­li­ga den­na ju­ni var den långa pe­ri­o­den med helt kla­ra da­gar. Den sträck­te sig från mid­som­ma­raf­to­nen den 19.6. till och med den 28 ju­ni, dvs. 10 da­gar. Da­gar­na med minst 75 pro­cent vac­kert räk­na­des till 17 me­dan två da­gar var helt mul­na.

Sam­ti­digt var det torrt. Fö­re mid­som­ma­ren kom ett me­ra häf­tigt regn den 18.6 då det föll 25 mil­li­me­ter i sam­band med ett åskvä­der. Till­sam­mans med de regn som fal­lit där­fö­rin­nan upp­gick ne­der­bör­den den 18 ju­ni till 56 mil­li­me­ter.

Den 29.6 föll det se­dan 7 mil­li­me­ter regn och den 30.6 var mil­li­me­ter­ta­let 63 så att den to­ta­la ne­der­börds­mäng­den blev 126 mil­li­me­ter. Det är drygt 50 mm me­ra än nor­malt, men som sy­nes ojämnt för­de­lat. I sam­band med reg­net drog vin­dar med storm­styr­ka i by­ar­na in över Fins­ka vi­ken och Åga­tan i Borgå sväm­ma­de över.

Havs­vatt­net på Ves­sö blev varmt ti­digt. Re­dan fö­re mid­som­mar var det kring 20 gra­der och vec­kan ef­teråt 23 gra­der. Märk­ligt nog fö­re­kom ing­en blågrön alg­blom­ning, kanske på grund av ost­li­ga och nord­väst­li­ga vin­dar i stäl­let för vind från syd­väst. Men på nä­tet kun­de man hit­ta upp­gif­ter om al­ger i vatt­net fem till tio kilo­me­ter ute på Fins­ka vi­ken. Ju­li kal­la­re Hur ju­liväd­ret blir vet ing­en, men prognosen fram till un­ge­fär hal­va ju­li vi­sar på dags­tem­pe­ra­tu­rer på knappt 20 gra­der och cir­ka 13 gra­der nat­te­tid. Of­ta fal­ler det ock­så regn.

Om den he­ta pe­ri­od vi upp­lev­de i ju­ni för­blev som­ma­rens en­da, kan det kanske va­ra till gläd­je för dem som plå­gats av het­ta in­om­hus, me­dan and­ra hop­pas på me­ra het­ta och vac­kert vä­der.

Nor­malt har ju­li en me­del­tem­pe­ra­tur på 17,7 gra­der, det är vac­kert för 57 pro­cent och det fal­ler 74 mil­li­me­ter un­der 12 regn­da­gar.

År 2019 var me­del­tem­pe­ra­tu­ren 17,5 gra­der, det var vac­kert för 50 pro­cent och det föll 75 mil­li­me­ter un­der 8 da­gar. De he­ta da­gar­na upp­gick till 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.