Konstut­ställ­ning: Pau­la Sal­me­las pup­por sva­jar i Gam­la Kaplans­går­dens bod

I som­mar kan be­sö­kar­na be­und­ra Borgå­konst­nä­ren Pau­la Sal­me­las konst­verk i en bod på Gam­la Kaplans­går­den. – Jag hop­pas att män­ni­skor­na hit­tar ro att be­grun­da vad konst­ver­ket sym­bo­li­se­rar för just dem, sä­ger Sal­me­la.

Östnyland - - Fredag - Lau­ra OksaNeN lau­ra.oksanen@ksf­me­dia.fi

I en av bo­dar­na på Gam­la Kaplans­går­den häng­er sju sto­ra pup­por och de gung­ar knappt syn­ligt i den stil­la vin­den. Reg­net som fal­ler ut­an­för smatt­rar mot ta­ket.

– Ti­den känns väl­digt när­va­ran­de i det här rum­met, sä­ger Pau­la Sal­me­la, konst­nä­ren bakom det häng­an­de ver­ket.

Ver­ket he­ter För­änd­ring, och är ett mång­ty­digt namn en­ligt Sal­me­la.

– Pup­por­na i sig in­ne­hål­ler liv och möj­lig­het till en me­ta­mor­fos. Men jag hop­pas att män­ni­skor gör eg­na tolk­ning­ar av vad pup­por­na be­ty­der för just dem.

– Pup­por­na kan re­pre­sen­te­ra mass­vis med oli­ka sa­ker. Det är väl­digt pas­san­de, då co­ro­nakri­sen vi levt i nu på vå­ren kan ses som sen slags egen bubb­la el­ler pup­pa. Per­son­li­gen hop­pas jag att den bubb­lan gett män­ni­skor mer tid att fun­de­ra och re­flek­te­ra, sä­ger Sal­me­la.

Re­flek­tion och tid är ord som of­ta fö­re­kom­mer då Sal­me­la pra­tar om sitt konst­verk och sin konst.

– Jag tror det är vik­tigt att stan­na upp in­för sa­ker och ting. Det tar tid att be­ar­be­ta sa­ker, och ge­nom att va­ra upp­märk­sam­ma får vi fler in­sik­ter och ser lät­ta­re den sto­ra bil­den.

De 18 år som för­flu­tit

Pup­por­na, som är en del av Sal­me­las ut­ställ­ning i som­mar på Kaplans­går­den, är gjor­da av svet­sat stål, lin­ne­pap­per och schel­lack. Det är Sal­me­las stu­di­e­kam­ra­ter som fun­ge­rat som le­van­de mo­del­ler för ver­ket, som förs­ta gång­en var ut­ställt år 2002 i Fin­lands Pap­pers­konst­gal­le­ri i Ku­u­san­ko­ski.

En­ligt Sal­me­la känns det fint att få stäl­la ut dem igen ef­ter 18 år och att fun­de­ra på den för­änd­ring hon själv gått ige­nom un­der de åren.

– Då jag gjor­de pup­por­na tänk­te jag mer på den fy­sis­ka bi­ten som pup­por­na re­pre­sen­te­rar. Men i dag för­knip­par jag dem mer med den and­li­ga till­växt som skett. Pup­por­na bli som en me­ta­for för ti­den som gått för mig, som 35-årig var jag mer iv­rig och vil­le gö­ra mas­sa sa­ker. I dag tar jag det lug­na­re och re­flek­te­rar mer.

Na­tu­ren och män­ni­skan

För Sal­me­la är män­ni­skan och na­tu­rens för­hål­lan­de en vik­tig käl­la till in­spi­ra­tion.

– Det är spän­nan­de, hur vi som män­ni­skor för­hål­ler oss till na­tu­ren och hur vi glömt bort många sa­ker vi lärt oss av den. Fa­stän man fors­kat oänd­ligt i na­tu­ren ur oli­ka syn­vinklar känns det som om den än­då för­blir okänd på nå­got vis.

– Na­tu­ren har all­tid fun­nits run­tom kring oss, men sär­skilt nu då allt ut­veck­las snabbt och in­tryc­ken blir allt fler tror jag dess roll ökar. Folk vill helt en­kelt ta ett steg bak­åt, till­ba­ka till sko­gen.

På Gam­la Kaplans­går­dens in­ner­gård finns där­för tre grö­na lå­dor upp­sat­ta av Sal­me­la, in­stal­la­tio­nen Bo, som ska på­min­na oss om att ta in det som finns runt om­kring oss.

– Då man ser in i lå­dor­na ser man in­te ge­nast vad som finns där, ut­an det krävs att man or­kar iakt­ta in­ne­hål­let en li­ten stund.

Fo­to: KriStoF­Fer ÅberG

LIV. Pup­por­na och för­änd­ring­en de sym­bo­li­se­rar är nå­got som fa­sci­ne­rar konst­nä­ren Pau­la Sal­me­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.