Pro­jekt: Ar­bets­re­san kan bli mer mil­jö­vän­lig

Östnyland - - Fredag - Victo­ria ri­i­ko­nen victo­ria.ri­i­ko­nen@ksf­me­dia.fi

Pro­jek­tet Håll­bart till ar­be­tet ska upp­ma­na ar­bets­ta­gar­na att väl­ja mil­jö­vän­li­ga al­ter­na­tiv för att ta sig till job­bet. Det är än­då in­te ba­ra en mil­jöfrå­ga. – Det hand­lar in­te en­bart om att mins­ka på ut­släp­pen ut­an vi vill ock­så främ­ja väl­be­fin­nan­det. Cyklan­det är ju sam­ti­digt bra för häl­san, sä­ger San­na Pä­ivärin­ta på Borgå stad.

Lau­ra Hyppö­lä, för­man på Varubo­den Os­la som är med i pro­jek­tet, bor i Lo­vi­sa men job­bar i Borgå. Hon har fun­de­rat gans­ka myc­ket på oli­ka lös­ning­ar till­sam­mans med si­na ar­bets­ta­ga­re för mer håll­ba­ra sätt att ta sig till job­bet.

– Själv är jag näs­tan tvung­en att ta min egen bil ef­tersom jag in­te bor i Lo­vi­sa cent­rum och där­för in­te har nä­ra till bus­sen. Dess­utom är mitt ar­be­te som för­man väl­digt flex­i­belt och nå­gon dag kan det hän­da att jag mås­te ta mig till Han­gö, sä­ger hon.

Många ar­be­ta­re job­bar ti­di­ga morg­nar och se­na kväl­lar då kol­lek­tiv­tra­fi­ken in­te all­tid går.

– Nu när bu­ti­ker­na in­te ba­ra är öpp­na på da­gar­na ut­an kan va­ra up­pe dyg­net runt så mås­te det ock­så fin­nas kol­lek­tiv­tra­fik som går då män­ni­skor rör sig, sä­ger hon.

Håll­ba­ra lös­ning­ar

Lau­ra Hyppö­lä hop­pas att man ge­nom or­dent­lig kart­lägg­ning av ar­bets­ta­gar­nas be­hov och öns­ke­mål kan nå kon­kre­ta re­sul­tat som skul­le un­der­lät­ta de­ras ar­bets­väg.

– Sen så mås­te man ock­så ba­ra mo­digt vå­ga tes­ta på oli­ka lös­ning­ar för att se vad som fun­ge­rar och vad som in­te gör det.

Hen­nes för­slag på änd­ring­ar kun­de va­ra nå­gon form av samåk­ning el­ler att de nu­va­ran­de stads­cyk­lar­na skul­le fin­nas till hands ock­så ut­an­för cent­rum.

– Visst finns det Fa­ce­book­grup­per

för samåk­ning men frå­gan är hur väl de fun­ge­rar om man har en ex­akt tid att pas­sa el­ler mås­te gö­ra någ­ra stopp på vägen för att ex­em­pel­vis häm­ta barn från da­gis el­ler hand­la mat. Det skul­le be­hö­vas ett bra sy­stem för att det skul­le fun­ge­ra or­dent­ligt.

Cyklan­det kan ock­så gö­ra en tung ar­bets­dag än­nu tyng­re.

– När ar­bets­ta­gar­na vet att de har på­fres­tan­de ar­bets­da­gar så kan de dra sig för att cyk­la till ar­be­tet för att spa­ra på kraf­ter­na. Nå­gon form av el­cyklar kun­de kanske va­ra lös­ning­en.

Dess­utom tyc­ker Lau­ra Hyppö­lä att ar­bets­vä­gen bor­de va­ra så sä­ker som möj­ligt, ock­så för cy­klis­ter­na.

– Om jag bod­de i Borgå cent­rum och cyk­la­de till ar­be­tet så skul­le jag vil­ja ha or­dent­li­ga och säk­ra gångoch cy­kel­vä­gar. Jag vill in­te va­ra tvung­en att cyk­la mitt bland bi­lar­na på kör­fäl­tet.

På­går till 2021

Själ­va pro­jek­tet Håll­bart till ar­be­tet är upp­de­lat i sex oli­ka ske­den. Just nu har det förs­ta sta­di­et kom­mit i gång som be­står av en kart­lägg­ning av be­ho­vet av åt­gär­der.

– Ar­bets­ta­gar­na får sva­ra på en en­kät om hur si­tu­a­tio­ner ser ut just nu och vad man hop­pas att det finns för al­ter­na­tiv i fram­ti­den, sä­ger San­na Pä­ivärin­ta som är ex­pert på håll­bar ut­veck­ling på Borgå stad.

Enkä­ten un­der­sö­ker ock­så hur ar­bets­ta­gar­na tar sig till job­bet och om det finns möj­lig­het att mins­ka re­sor­na på and­ra sätt.

– Di­stans­ar­be­te el­ler di­stansmö­ten är ett sätt att mins­ka på ar­bets­re­sor­na un­der ar­bets­da­gen, sä­ger San­na Pä­ivärin­ta.

Ef­ter att enkä­ten av­slu­tas i slu­tet av som­ma­ren kom­mer en kon­sult­fir­ma att ta fram pla­ner på åt­gär­der för fö­re­ta­gen. Man kom­mer att för­sö­ka få i gång för­änd­ring­ar­na så fort som möj­ligt, även om pro­jek­tet på­går till hös­ten 2021.

Ef­tersom pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et finns det in­tres­se att all­män­he­ten ock­så får ta del av hur pro­jek­tet fram­skri­der och vil­ka mål som upp­nås.

– Al­la re­sul­tat för­sö­ker vi få upp på webb­si­dan så att and­ra fö­re­tag och kom­mu­ner har möj­lig­het att ta del av ma­te­ri­a­let och att de själ­va kan an­vän­da sig av det.

Fö­re­ta­gen som del­tar ver­kar en­ligt San­na Pä­ivärin­ta va­ra iv­ri­ga på att va­ra med och ar­be­ta med Håll­bart till ar­be­tet.

– Feed­bac­ken har va­rit po­si­tiv och har va­rit en­tu­si­as­tis­ka och sett fram emot att pro­jek­tet drar i gång, sä­ger hon.

När ar­bets­ta­gar­na vet att de har på­fres­tan­de ar­bets­da­gar så kan de dra sig för att cyk­la till ar­be­tet för att spa­ra på kraf­ter­na.

Lau­ra Hyppö­lä, för­man på Varubo­den os­la

Fo­to: Vi­iVi iko­nen

SVÅRT MED BUSS. Lau­ra Hyppö­lä har fun­de­rat med si­na an­ställ­da hur man kun­de gö­ra det möj­ligt för fler att ta sig på håll­ba­ra sätt till job­bet. – När man in­te bor i cent­rum är det gans­ka svårt att ta sig ex­em­pel­vis med buss till job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.