För­slag: sko­la och häl­so­sta­tio­ner stängs, per­so­na­len per­mit­te­ras

Stäm­ning­en i Lo­vi­sa är ned­sla­gen ef­ter att för­sla­get om sparåt­gär­der­na av­slö­ja­des på tis­da­gen. Näs­ta vec­ka ska full­mäk­ti­ge be­hand­la ären­det.

Östnyland - - Fredag - Jon nyqvist jon.nyqvist@ksf­me­dia.fi Lo­vi­sa stads ba­lan­se­rings­pro­gram för eko­no­min 2020–2022, som in­ne­fat­tar sam­ar­bets­för­fa­ran­dets re­sul­tat, be­hand­las i stads­sty­rel­sen den 2 ju­li och i stads­full­mäk­ti­ge den 9 ju­li.

På tis­dag för­mid­dag av­slu­ta­des sam­ar­bets­för­hand­ling­ar­na i Lo­vi­sa. Ef­ter ett fler­tal för­hand­ling­ar är re­sul­ta­tet att man fö­re­slår att två häl­so­sta­tio­ner och en sko­la dras in. En­ligt det nu­va­ran­de för­sla­get kom­mer ing­en att bli upp­sagd, men ma­jo­ri­te­ten av kom­mu­nens an­ställ­da per­mit­te­ras i tre vec­kor.

Ett för­slag till be­spa­ring­ar­na på tre mil­jo­ner eu­ro är nu ut­ar­be­tat och be­hand­la­des av stads­sty­rel­sen i går. Stads­di­rek­tör Jan D. Oker-Blom sä­ger att lis­tan på oli­ka sparåt­gär­der är lång och in­te of­fent­lig in­nan sty­rel­sen har hun­nit be­hand­la ären­det.

– Vi har än­då be­stämt att gå ut med de sparåt­gär­der som kom­mer att väc­ka mest käns­lor.

En­ligt för­sla­get skul­le häl­so­sta­tio­ner­na i Lapp­träsk och Fors­by stäng­as, och li­kaså Had­dom sko­la.

Det sist­nämn­da är en myc­ket oväl­kom­men ny­het för för­äld­rar­na i nord­väst­ra Lo­vi­sa. Tom Granqvist ut­tryc­ker för­stå­el­se för att be­spa­ring­ar mås­te gö­ras, men är djupt be­svi­ken över att sparåt­gär­der­na har rik­tat sig så kraf­tigt mot by­ar­na.

– ”Lo­vi­sa, by­ar­nas stad” känns in­te läng­re verk­lig­hets­tro­get. Jag vet in­te vad an­nat man kan sä­ga.

Per­mit­te­ring­ar

An­gå­en­de per­so­na­len så fö­re­slår man att ma­jo­ri­te­ten av kom­mu­nens an­ställ­da skul­le per­mit­te­ras i en tre vec­kors pe­ri­od per an­ställd un­der en pe­ri­od på cir­ka två år. Man sik­tar ock­så på en minsk­ning av kom­mu­nan­ställ­da, to­talt 40 per­so­ner. OkerBlom upp­ger att ing­en spe­ci­fik del av kom­mu­nens ser­vice kom­mer att drab­bas av minsk­ning­en.

– Lyck­ligt­vis kan minsk­ning­en ske ge­nom na­tur­lig av­gång, som är så be­ty­dan­de att vi kan spri­da på pen­sio­ne­ring­ar­na rätt så jämt. En­ligt för­sla­get kom­mer ing­en att bli upp­sagd.

An­ställ­da som ar­be­tar med dyg­net runt-vård, de som syss­lar med av­by­tar­ser­vice inom jord­bru­ket och an­ställ­da på små en­he­ter som upp­rätt­hål­ler myn­dig­hets­funk­tio­ner som till ex­em­pel mil­jöö­ver­vak­ning­en och jou­ren på so­ci­al­si­dan ut­sätts in­te för per­mit­te­ring­ar­na.

Det finns ock­så vis­sa tjäns­ter som en­ligt la­gen in­te kan per­mit­te­ras. Stads­di­rek­tö­rens post är ett ex­em­pel på en så­dan tjänst.

– Då mås­te man fun­de­ra på and­ra sätt att dra sitt strå till stac­ken. Till ex­em­pel kan man av­stå från sin lön för en tid som mot­sva­rar den per­mit­te­rings­tid som drab­bar res­ten av de kom­mu­nan­ställ­da, sä­ger Oker-Blom.

För öv­rigt be­rörs sta­dens led­ning av de fö­re­slag­na per­mit­te­ring­ar­na.

I för­sla­get in­går ock­så för­sälj­ning av kom­mu­na­la fa­sig­he­ter och att man ska slu­ta be­ta­la ut det kom­mu­na­la tilläg­get på 150 eu­ro till hem­vårds­stö­det.

Lyck­ligt­vis kan minsk­ning­en ske ge­nom na­tur­lig av­gång. En­ligt för­sla­get kom­mer ing­en att bli upp­sagd.

Jan D. Oker-Blom

stads­di­rek­tör

Fo­to: arkiv/Las­se Leh­ti­nen

SVÄVAR I FA­RA. För­sla­get om be­spa­ringsåt­gär­der ut­gör ett nytt hot mot Had­dom sko­las över­lev­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.