Åtals­pröv­ning näs­ta i fal­let med po­lis­skjut­ning­en i Borgå

Östnyland - - Fredag - Victo­ria ri­i­ko­nen victo­ria.ri­i­ko­nen@ksf­me­dia.fi

• Kon­di­tio­nen trap­pas upp. I Ko­kon står kon­di­tionstrap­por­na änt­li­gen kla­ra och det är många som re­dan har ta­git sig en gång- el­ler spring­tur upp­för de 336 ste­gen. Att lö­pa i trap­por är en mångsidig trä­nings­form som pas­sar al­la – va­re sig man är oträ­nad el­ler proffs.

På ons­da­gen öpp­na­des de nya kon­di­tionstrap­por­na i Ko­kon­bac­ken, då var Pia Sund­bäck re­dan där för att tes­ta dem. När ÖN be­sö­ker trap­por­na till­sam­mans med hen­ne på tors­da­gen är det re­dan liv och rörelse i trap­por­na.

– Många är ny­fik­na nu, men jag tror ock­så att po­pu­la­ri­te­ten kom­mer att hål­la i sig, sä­ger Pia Sund­bäck som är per­son­lig trä­na­re på sitt fö­re­tag PS-sport.

Lik­nan­de trap­por finns på Borg­bac­ken men de är in­te gjor­da för att trä­na i ut­an de finns till för att ta sig fram i ter­räng­en.

– Kon­di­tionstrap­por­na här i Ko­kon är myc­ket säk­ra­re att rö­ra sig i, de är bygg­da just för det här än­da­må­let.

Hon tyc­ker att trapp­trä­ning är ett ef­fek­tivt sätt att få upp pul­sen och loc­ka fram svet­ten på en kort stund. Dess­utom får musk­ler­na ar­be­ta.

– När man går upp­för trap­por­na trä­nar man ben­musk­ler­na, när man går ner igen så tar det på musk­ler­na på ett an­nat sätt, man mås­te brom­sa helt en­kelt.

Pas­sar för al­la

En­ligt Pia Sund­bäck läm­par sig trap­por­na för al­la, bå­de unga och gam­la, trä­na­de och oträ­na­de.

– Be­ro­en­de på ni­vån så kan man gö­ra oli­ka sa­ker. Som oträ­nad kan man gå, men om man vill ha mer trä­ning kan man springa. Det vik­ti­gas­te är än­då att det känns bra, man ska in­te ånga på så att man får blod­smak i mun­nen. Trä­ning ska va­ra roligt!

Hon re­kom­men­de­rar att man helt en­kel kän­ner ef­ter vad som känns bäst för en själv. Om man in­te or­kar upp för he­la trap­pan så kan man stan­na halv­vägs för att vi­la.

– Om det känns jät­te­tungt kan man gå hal­va trap­pan och sen gå ner igen. Då kan man sät­ta upp ett mål för sig själv att ta sig än­da till top­pen.

Den välträ­na­de mo­tio­nä­ren kan gö­ra oli­ka and­ra trä­nings­rö­rel­ser med hjälp av trap­por­na. Man kan springa men ock­så gö­ra oli­ka si­d­o­steg och knä­böj.

– Det häng­er på fan­ta­sin vad man kan hit­ta på för rö­rel­ser. Så mås­te man ock­så vän­ja sig vid trap­por­na och av­stån­det mel­lan trapp­ste­gen.

För re­por­tern som har re­la­tivt långa ben känns trap­por­nas djup och höjd rik­tigt be­kvämt och na­tur­ligt, me­dan en för­bi­pas­se­ran­de kom­men­te­rar att hon tyc­ker att trapp­ste­gen är för dju­pa för hen­ne. En­ligt Pia Sund­bäck får man ba­ra för­sö­ka an­pas­sa sig.

– Al­la ser ju på sa­ken ur sitt eget per­spek­tiv. Trap­por­na ver­kar va­ra gjor­da för li­te läng­re ben, själv har jag li­te kor­ta­re men man får kän­na ef­ter vad som är bäst för en själv. De har än­då gjorts så att de ska pas­sa så många som möj­ligt.

Sä­ker­het främst

För den som or­kar upp för al­la 336 trapp­steg vän­tar en vy över he­la Borgå på top­pen av Ko­kon­bac­ken.

– Om man har en kom­pis som in­te är från stan kan det va­ra roligt att vi­sa Borgå här upp­i­från, man ser kyrkan, bro­ar­na och vat­ten­tor­net.

Bred­den på trap­por­na är 1,6 me­ter för att man ska kun­na mö­tas el­ler springa för­bi. På ena si­dan finns ock­så ett räc­ke som stöd när man går ner­åt.

– Det är all­tid far­li­ga­re att gå ner­åt så det är bra att räc­ket finns på den hög­ra si­dan man går ner, det ger mer sä­ker­het.

Trap­por­na är en­ligt Pia Sund­bäck sta­di­ga att gå i och man ska in­te va­ra rädd att ge det en chans, även om man har en ska­da.

– Det värs­ta man kan gö­ra om man har en ska­da är att in­te alls rö­ra på sig. Man ska ta det för­sik­tigt och kän­na ef­ter. Bäst är det för­stås om man har en per­son­lig trä­na­re som kan hjäl­pa en med att hit­ta säk­ra sätt att rö­ra på sig.

Hon på­min­ner ock­så om att man in­te ska glöm­ma vat­ten­flas­kan hem­ma, spe­ci­ellt in­te un­der he­ta da­gar.

– Tur att de in­te öpp­na­de trap­por­na re­dan un­der vär­me­böl­jan, nu är det mer pas­san­de vä­der.

Ef­ter trä­ning­en ska man in­te glöm­ma att stret­cha.

– Att gå i trap­por­na är hu­vud­de­len av trä­ning­en, men man ska in­te glöm­ma åter­hämt­ning­en ef­teråt. Det kan va­ra en kort pro­me­nad hem där man se­dan stret­char el­ler så kan man gö­ra det i trap­por­na. Då är det kanske bäst att gö­ra det up­pe på top­pen el­ler på rast­plat­sen mitt i trap­por­na så man in­te är i vägen för and­ra mo­tio­nä­rer.

Om det känns jät­te­tungt kan man gå hal­va trap­pan och sen gå ner igen. Då kan man sät­ta upp ett mål för sig själv att ta sig än­da till top­pen.

Att gå i trap­por­na är hu­vud­de­len av trä­ning­en, men man ska in­te glöm­ma åter­hämt­ning­en ef­teråt. Det kan va­ra en kort pro­me­nad hem där man se­dan stret­char el­ler så kan man gö­ra det i trap­por­na.

Pia Sund­berg, per­son­lig trä­na­re

Fo­to: Vi­iVi iko­nen

Fo­to: Vi­iVi iko­nen

TÄNJA OCH STRET­CHA. Pia Sund­bäck på­min­ner om att dric­ka vat­ten och att stret­cha ef­ter trä­ning­en.

Fo­to: Vi­iVi iko­nen

TREV­LI­GA TRÄ­NING­AR. Pia Sund­bäck har många idéer om hur man kun­de an­vän­da trap­por­na. – Ett fot­bollslag el­ler vil­ket lag som helst kan ha ro­li­ga trä­ning­ar här, el­ler var­för in­te ta och trä­na med fa­mil­jen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.