”Det är roligt att se att hårt ar­be­te lö­nar sig”

Östnyland - - Fredag - Mel­vin lon­den mel­vin.lon­den@ksf­me­dia.fi

Fem­ton­å­ri­ge Borgå­sim­ma­ren Wil­li­am Fa­gerstedt har bli­vit ut­ta­gen till hös­tens lands­lags­lä­ger i Ku­or­ta­ne. Wil­li­am har en suc­cé­fylld sä­song bakom sig med två sil­ver­me­dal­jer och nya per­son­li­ga re­kord på samt­li­ga sträc­kor.

Wil­li­am Fa­gerstedt bör­ja­de sim­ma som ni­o­å­ring – sex år se­na­re har Borgå Sim­ma­re en lands­lags­re­pre­sen­tant ef­ter en lång pa­us. Själv blev Wil­li­am över­ras­kad över lands­lags­plat­sen, spe­ci­ellt ef­ter en krä­van­de vår med an­norlun­da trä­ning.

Se­dan Wil­li­am Fa­gerstedt bör­ja­de trä­na som ni­o­å­ring har trä­nings­mäng­den ökat för var­je år som gått.

– Det har ba­ra bli­vit ro­li­ga­re att trä­na, och det är roligt att se att hårt ar­be­te lö­nar sig, sä­ger Wil­li­am Fa­gerstedt och syf­tar på lands­lags­plat­sen han fått. Det är länge se­dan Borgå ha­de en sim­ma­re i lands­la­get, men nu blir Borgå Sim­ma­re änt­li­gen re­pre­sen­te­ra­de i lands­la­get igen.

Wil­li­am Fa­gerstedt bör­ja­de sim­ma på stu­gan när han var li­ten. Med en mam­ma som var sim­lä­ra­re och ett då­ligt bollsin­ne kän­des det na­tur­ligt för Wil­li­am att sat­sa på sim­ning­en. Han har fått stort stöd hem­i­från i sin sats­ning, vil­ket Wil­li­ams pappa tyc­ker är vik­tigt.

– Jag för­sö­ker kom­ma på al­la trä­ning­ar och täv­ling­ar, än så länge har Wil­li­am i alla­fall in­te haft nå­got emot det, sä­ger pappa Fa­gerstedt och skrat­tar.

Gil­lar att re­sa

Det blir en hel del re­san­de un­der täv­lings­sä­song­en, främst run­tom i Ny­land men Wil­li­am har ock­så del­ta­git i täv­ling­ar i Ös­ter­bot­ten och åkt på lä­ger till Cy­pern. Wil­li­am tyc­ker om läg­ren och gil­lar att va­ra med kom­pi­sar­na han fått via sim­ning­en.

– Det känns bätt­re att täv­la på bor­ta­plan, Borgå Sim­hall ser jag som min trä­nings­hall.

Dessvär­re kom­mer Wil­li­am bli tvung­en att täv­la i Borgå un­der hös­ten. I sep­tem­ber an­ord­nar näm­li­gen Svens­ka Fin­lands id­rotts­för­bund si­na sim­nings­mäs­ter­skap i Borgå, där den fin­lands­svens­ka eli­ten i sim­ning del­tar.

När sim­hal­len stäng­de i mars som en följd av co­ro­nae­pi­de­min fick Wil­li­am Fa­gerstedt gö­ra om sin trä­nings­plan. Det har bli­vit myc­ket cyk­ling, löp­ning och mus­kel­kon­di­tions­trä­ning, men han miss­trös­tar in­te ut­an tror att det­ta kan ge be­lö­ning i fram­ti­den. Att bli ut­ta­gen i lands­la­get var stort bå­de för ho­nom själv, fa­mil­jen och för­e­ning­en. Det var kons­tigt att sim­ma igen ef­ter en läng­re pa­us be­rät­tar Wil­li­am, men han tyck­te in­te att formen för­säm­ra­des un­der de el­va vec­kor som sim­hal­len var stängd.

Re­kord och me­dal­jer

Un­der fjol­å­ret slog Wil­li­am per­son­ligt re­kord i al­la sträc­kor. Fa­vo­rit­sträc­kor­na är 400 och 800 me­ter fri­sim. Höjd­punk­ten så här långt i kar­riä­ren är de två sil­ver­me­dal­jer­na han vann i nämn­da sträc­kor hös­ten 2019 i mäs­ter­ska­pen för hans ål­der­klass.

Wil­li­am be­rät­tar att som sim­ma­re hör man näs­tan ingen­ting alls då man be­fin­ner sig i bas­säng­en, i stäl­let har trä­nar­na till­sam­mans med sim­mar­na ut­veck­lat ett slags tec­ken­språk för då trä­na­ren vill få kon­takt med sim­mar­na. Språ­ket går ut på in­ö­va­de ges­ter där trä­na­ren till ex­em­pel rör tum­mar­na åt oli­ka håll be­ro­en­de på vad han vill för­med­la.

Wil­li­am har ing­en fö­re­bild och föl­jer in­te sim­ning på tv. – Jag sim­mar hell­re själv. Långt sim­mar han ock­så. Un­der en van­lig trä­nings­vec­ka sim­mar Wil­li­am runt 40 till 50 kilo­me­ter, och ibland kan det bli mer.

– På trä­nings­lä­ger har jag nog sim­mat 70 kilo­me­ter un­der en vec­ka.

Trivs i bas­säng­en

Wil­li­am gick i vå­ras ut åt­ton­de klass i Ly­cei­par­kens sko­la i Borgå, ef­ter ni­an pla­ne­rar han att sö­ka in till gym­na­si­et. I sim­hal­len trä­nar la­get sju gång­er i vec­kan med en vi­lo­dag, men Wil­li­am tyc­ker in­te det blir för myc­ket trä­ning.

Pappa Fa­gerstedt un­der­stry­ker hur väl Borgå stad har bi­dra­git med trä­nings­möj­lig­he­ter un­der den svå­ra vå­ren. Wil­li­am Fa­gerstedt skrat­tar åt frå­gan som många ställt sig: Hur svår kul­ler­byt­tan är som sim­mar­na gör då de sväng­er.

– Den är en­kel, vi lär oss den ti­digt, sä­kert re­dan som åt­ta­å­ring­ar, ler Wil­li­am.

Det känns bätt­re att täv­la på bor­ta­plan, Borgå Sim­hall ser jag som min trä­nings­hall.

Wil­li­am Fa­gerstedt

Sim­ma­re bo­satt i Borgå

Fo­to: Vi­iVi iko­nen

LANDS­LA­GET KAL­LAR. Wil­li­am Fa­gerstedt har ef­ter en an­norlun­da vår bli­vit be­lö­nad med en lands­lags­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.