An­lägg­ning­en är ett rik­tigt bra köp

Östnyland - - Fredag - Sti­na Jä­der­holm 020 7569626, sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

In­ve­ste­rings­bo­la­get Cap­man In­fra kö­per fjärr­vär­me­an­lägg­ning­en i Lo­vi­sa av Borgå Ener­gi.

Lo­vi­sa är en livs­kraf­tig stad och lä­get är helt ut­märkt, sä­ger Cap­mans Vil­le Pouk­ka.

Borgå Ener­gi säl­jer och Cap­man kö­per. En­ligt pla­ner­na kom­mer Cap­man grun­da en li­ten lo­kal fjärr­vär­me­en­het i Lo­vi­sa där man ska job­ba med att ut­veck­la verk­sam­he­ten. Lo­vi­sa har stor po­ten­ti­al, an­ser Vil­le Pouk­ka vid Cap­man.

Kö­pe­av­ta­let är un­der­teck­nat och se­nast i slu­tet av au­gusti strä­var Cap­man Nor­dic In­frastructu­re I Fond ef­ter att ta över fjärr­vär­me­nä­tet och -an­lägg­ning­ar­na i Lo­vi­sa.

Borgå Ener­gi eta­ble­ra­de fjärr­vär­me i Lo­vi­sa 1999 och bygg­de ut den sista vär­me­pan­nan 2016. Det finns un­ge­fär 300 fjärr­vär­me­kun­der i Lo­vi­sa och de två hu­vud­an­lägg­ning­ar­na går på flis. Dess­utom finns det tre ol­je­pan­nor att an­vän­da i un­dan­tags­fall.

– Kun­der­na kan va­ra tryg­ga, sä­ger Vil­le Pouk­ka, Ma­na­ging part­ner vid Cap­man In­fra. Vär­me­pro­duk­tio­nen fort­sät­ter all­de­les som ti­di­ga­re och Borgå Ener­gi kom­mer att skö­ta ser­vicen un­der en över­gångs­tid.

– Vi är myc­ket pris­med­vet­na och vi kom­mer att strä­va ef­ter att er­bju­da ett bra och sta­bilt kund­pris. Jag ser ing­en or­sak till stör­re för­änd­ring­ar på den fron­ten.

Stor po­ten­ti­al

Cap­man In­fra köp­te ti­di­ga­re i år Nyda­len Ener­gi, som pro­du­ce­rar fjärr­vär­me och fjärr­ky­la till stads­de­len Nyda­len i Oslo i Nor­ge.

– Nyda­len Ener­gi av­vi­ker in­te så myc­ket i stor­lek från fjärr­vär­me­an­lägg­ning­en i Lo­vi­sa, sä­ger Vil­le Pouk­ka. Stads­de­len är vis­ser­li­gen mer tätt­be­byggd, li­tet som Fis­ke­ham­nen i Helsing­fors.

– Men bå­da plat­ser­na har po­ten­ti­al. Jag ser att det finns sto­ra möj­lig­he­ter att ut­vid­ga fjärr­vär­me­nä­tet i Lo­vi­sa, som har ett livs­kraf­tigt cent­rum. Lo­vi­sa kanske brot­tas med en knagg­lig eko­no­mi just nu, men det gör man i al­la kom­mu­ner.

– Lo­vi­sa är än­då en del av Träng­sel-Fin­land . När man bor i Lo­vi­sa finns det mas­sor av ar­bets­plat­ser på ba­ra en halv tim­mes till en tim­mes av­stånd.

Vil­le Pouk­ka sä­ger att bo­stads­mäs­san i Lo­vi­sa 2023 vis­ser­li­gen var ett po­si­tivt tillägg, men in­te ha­de nå­gon av­gö­ran­de be­ty­del­se när

Cap­man be­stäm­de sig för att kö­pa fjärr­vär­me­an­lägg­ning­en.

– Fast det är klart att vi kan er­bju­da vå­ra tjäns­ter ock­så till mäss­om­rå­det.

Cap­man kom­mer att grun­da en egen lo­kal en­het som tar hand om un­der­hål­let och ut­veck­lan­det av fjärr­vär­men i Lo­vi­sa.

– På näs­ta års si­da ska vi bör­ja re­kry­te­ra per­so­nal, tre per­so­ner, för ett själv­stän­digt Lo­vi­sa­fö­re­tag, en le­da­re och två tek­ni­ker. Fö­re­ta­get ska mark­nads­fö­ra lo­kal fjärr­vär­me och sat­sa på en ut­bygg­nad av nä­tet.

Fres­tan­de an­bud

Pa­trick Wack­ström, ener­giråd och verk­stäl­lan­de di­rek­tör vid Borgå Ener­gi, sä­ger att man un­der hös­ten och vin­tern fick många fres­tan­de an­bud på fjärr­vär­me­an­lägg­ning­en i Lo­vi­sa och att sty­rel­sen där­för val­de det bäs­ta och slog till.

Kö­pe­sum­man är hem­lig men Pa­trick Wack­ström stic­ker in­te un­der stol med att pri­set var bra och att peng­ar­na kom­mer att an­vän­das till nya in­ve­ste­ring­ar i fjärr­vär­men i Borgå.

– Vi pla­ne­rar bland an­nat att för­nya Tol­kis ång­kraft­verk. Kraft­ver­ket bygg­des av Tam­pel­la all­de­les i slu­tet av 1970-ta­let.

– Dess­utom byg­ger vi en ny vär­me­acku­mu­la­tor, en vär­mei­so­le­rad tank som rym­mer 10 000 ku­bik­me­ter fjärr­vär­me­vat­ten.

För ac­ku­mu­la­torn har Borgå Ener­gi re­ser­ve­rat kring 2 mil­jo­ner eu­ro och det är me­ning­en att den ska va­ra fär­dig att ta i an­vänd­ning näs­ta år. Ac­ku­mu­la­torn kom­mer att pla­ce­ras vid nå­gon av bo­la­gets pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar i Borgå.

Per­so­na­len tryg­gad

Avytt­ring­en av fjärr­vär­me­en­he­ten i Lo­vi­sa kom­mer in­te att in­ver­ka på Bor­ga Ener­gis per­so­nal.

– Vi har in­te haft nå­gon per­so­nal sta­tio­ne­rad i Lo­vi­sa och al­la som skö­ter fjärr­vär­men i Borgå be­hövs ock­så i fram­ti­den, sä­ger Pa­trick Wack­ström.

– Vi ha­de 300 fjärr­vär­me­kun­der

i Lo­vi­sa. Det kan jäm­fö­ras med vå­ra 2 000 kun­der i Borgå.

Borgå Ener­gi har ock­så en fjärr­vär­me­en­het i Asko­la.

– Det är en än­nu mind­re en­het än den i Lo­vi­sa och vi har i dag inga pla­ner på att avytt­ra Askolafjär­r­vär­men, sä­ger Pa­trick Wack­ström.

Fjärr­vär­me­kun­der­na i Lo­vi­sa kom­mer att få ett med­de­lan­de om den nya äga­ren med den förs­ta fak­tu­ran ef­ter köpet.

Fo­to: arkiv/alex­an­dra karls­son

LO­VI­SA CENT­RUM. Det här är ett om­rå­de som det lö­nar sig att sat­sa på an­ser man inom in­ve­ste­rings­bo­la­get Cap­man.

Fo­to: arkiv/kristoF­Fer Åberg

NY ANLÄGGNING. Tid­ning­en Öst­ny­land var med då Mia Heijns­bro­ek-Wirén, Jo­han Sö­der­berg, Ola­vi Ka­le­va och Borgå ener­gis vd Pa­trick Wack­ström mu­ra­de grund­ste­nen för fjärr­vär­me­an­lägg­ning­en i sep­tem­ber 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.