Håll­bart till ar­be­tet

Östnyland - - Fredag -

■■Pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et och må­let är att hjäl­pa ar­bets­ta­ga­re i Borgå att väl­ja håll­ba­ra färd­sätt.

■■Med i pro­jek­tet är hit­tills Borgå stad, Borgå ener­gi, Pos­int­ra och Borgå­re­gi­o­nens Varubo­den os­la och ABB, men man hop­pas än­nu att fler fö­re­tag ha­kar på.

■■Pro­jek­tet kom­mer att på­gå till slu­tet av no­vem­ber 2021.

■■Mer in­for­ma­tion finns på Borgå stads webb­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.