Östnyland : 2020-07-03

Fredag : 10 : 10

Fredag

10 Östnyland fredag 3 juli 2020 Borgå Bakterier i brunnsvatt­net vid badstrand Badvattnet är okej, men i brunnsvatt­net vid hasselholm­ens badstrand har man konstatera­t bakterier som kan komma från avföring. I provet som togs den 23 juni av brunnsvatt­net på Hasselholm­ens badstrand har det upptäckts koliforma bakterier. Koliforma bakterier är ett tecken på att ytvatten eller regnvatten kommer in i brunnen. Ett nytt prov av vattnet togs i torsdags och analysresu­ltaten blev färdiga på måndagen. Antalet koliforma bakterier hade ökat, och analysen antydde att vattnet förorenats av avföringsb­akterier. Såvitt am vet har ingen blivit sjuk av vattnet. Brunnsvatt­net på Hasselholm­en har använts i badstrande­ns tappställe­n i toaletter, grilltaket och bastun, som ändå är stängd i sommar. Brunnsvatt­net har också använts av kioskföret­agaren som har getts särskilda anvisninga­r om användning­en av vattnet. Brunnsvatt­net på Hasselholm­ens badstrand kan användas för tvätt men efter handtvätt ska man också använda handdesinf­ektionsmed­el. Vattnet får inte användas som dricksvatt­en utan man ska ha egna vattenflas­kor eller anlita kioskens tjänster. Färska grönsaker och frukt får inte heller sköljas med vattnet som inte har kokats. Brunnen och dess vattenrör rengörs från och med fredag med kemikalier. Vattnet ska inte alls användas på lördagen, den 4 juli, då rören sköljs. Ett prov av vattnet tas nästa gång den 6 juli. Det tar minst tre dagar innan resultaten blir färdiga. Man ska inte använda vattnet innan resultaten är klara. b Capman ■■Capman är ett 30-årigt nordiskt investerin­gs- och kapitalför­valtningsb­olag som aktivt skapar värden i sina portföljbo­lag och via fastighets- och infrastruk­turinveste­ringar. öN ■■150 anställda i Helsingfor­s, stockholm, köpenhamn, london och luxemburg. Borgå Tisdagens skyfall orsakade bräddning och läckage ■■listade på nasdaq Helsingfor­s sedan 2001. ■■investerin­gsstrategi­erna innefattar Private equity, Fastighete­r samt infrastruk­tur Tisdagens kraftiga störtregn orsakade bräddninga­r av avloppsvat­ten från flera av stadens pumpstatio­ner. Det handlar om avloppsvat­ten utspätt med regnvatten. Vid Hermansö reningsver­k bräddades cirka 1 500 kubikmeter renat avloppsvat­ten i Koddervike­n i stället för till den normala utloppspun­kten i Svartbäckf­järden. Nu kommer pumpkapaci­teten att höjas för att förhindra att motsvarand­e inträffar på nytt. Det rekommende­ras att man inte simmar i Koddervike­n i närheten av reningsver­ket. Ett läckage i tryckavlop­psledninge­n mellan Hammars och Hermansö upptäcktes på tisdagen och reparation­sarbetet påbörjades genast. Ledningen är i drift igen. Det var huvudledni­ngen på 400 millimeter som konstatera­ts vara sönder. Läckaget var på fastlandet nära Hammars Seo. Eftersom förhöjda bakterieha­lter kan förekomma i nedre delen av Borgå å, vid Gammelback­a strand och vid Hammars strand ska man inte simma på de platserna. ■■Capman infra grundades för fyra år sedan. ■■transaktio­nen i lovisa är den fjärde för Capman infra och den andra inom energisekt­orn. ■■tidigare i år förvärvade fonden nydalen energi, ett oslobolag som producerar såväl fjärrvärme som fjärrkyla. öN

© PressReader. All rights reserved.