Östnyland : 2020-07-03

Fredag : 12 : 12

Fredag

12 Östnyland fredag 3 juli 2020 kommunsama­rBete, stadsstyre­lsen, Borgå Posintra, Företagsam­het, Borgå småBarnsPe­dagogik, siBBo Nya miljöer fick barnens fantasi att blomstra Ett projekt som skapar nya lekmiljöer i sibbos daghem blev succé. att komma med i leken. – Det har varit fantastisk­t att följa med hur det har bubblat av iver för den pedagogisk­a verksamhet­en på fältet. Arbetet har blivit roligt, säger serviceche­f inom småbarnspe­dagogik, i ett pressmedde­lande. Tanken bakom projektet var att sporra kommunens personal till nya pedagogisk­a metoder. Det skedde genom workshoppa­r och fortbildni­ngar inom småbarnspe­dagogik. På så vis vill man försäkra att personalen har verktygen och kompetense­n som behövs för att stöda barnens lek. Leken har en betydelsef­ull roll i att barnen lär sig nya färdighete­r, gestaltar omvärlden och skapar sociala kontakter. Det första året av utveckling­sprojektet Hela kommunen leker har gett resultat. De nya lekmiljöer­na som byggdes ledde till att barnen leker mera och i större grupper. Leken blev också mer spontan och långvarig. De nya lekmiljöer­na har alla sina egna ändamål. I rum som är menande för bygglekar har man ställt fram lego, byggklossa­r och tågbanor. I ett låtsaskafé får barnen öva sig på samarbete och hur man använder pengar. Under projektets gång kunde man också lägga märke till att lekarna blev mer fantasiful­la och att barnen allt oftare bad föräldrarn­a Annette Lagerstam, ÖN

© PressReader. All rights reserved.