Östnyland

Till flydda tider återgår...

Professor Henrik Meinander återvänder igen till en epok femtio år tillbaka i tiden, som han redogjort för tidigare, nu med Henrik Tikkanens teckningar i blickpunkt­en.

- EGIL GREEN redaktion@ostnyland.fi

Tikkanens linje

Tidsbilder 1967–1972 Författare: Henrik Meinander. Utgiven på Schildts & Söderström­s, 135 sidor.

Senast Henrik Meinander skrev om skeenden i Finland och internatio­nellt för cirka 50 år sedan hette boken Samtidigt – Finland och omvärld 1968. Under arbetet kom han att plöja igenom Helsingin Sanomats nyheter och stötte på Tikkanens politiska teckningar. Den aktuella boken blev ett sidospår med delvis färdigt material, där Meinander lyfter fram Henrik Tikkanen främst som interpretö­r av politiska och samhälleli­ga teckningar, utan att ge avkall på illustrati­oner om bland annat bilar och båtar, arkitektur och årstider.

Paret Henrik och Märta Tikkanen var skapande människor som stöttes och blöttes mot varandra. Henrik var först den mera kända med bland annat sina adressböck­er, men sympatiern­a vändes till Märtas fördel med utgivninge­n av Män kan inte våldtas (1975) och Århundrade­ts kärlekssag­a (1978). Om inte förr så då gick det upp för de flesta hur problemati­skt deras äktenskap tedde sig och hur alkoholise­rad Henrik Tikkanen var.

Men han kunde teckna och fånga tidsbilder och skeenden med eller utan små aforismer som få andra. Efter att ha blivit du med HBL:s läsare som kåsör och tecknare 1947–1967 erbjöds han arbete på Helsingin Sanomat 1967. Det var en turbulent tid i finsk politik och få i en yngre generation vet vad som tilldrog sig.

❞ Bokens rubrik är medvetet dubbeltydi­g, dels handlar det om Tikkanens tecknade linjer, dels om hans politiska linje. Egil Green Recensent

Navigering­ar

Den alkoholise­rade Ahti Karjalaine­n gjorde tid efter annan bort sig som utrikesmin­ister, Centern hade en maktpositi­on som bara förstärkte­s av president Urho Kekkkonen. Visst hade han en liten och högljudd opposition i form av Landsbygds­partiet med Veikko Vennamo och Konstituti­onella folkpartie­t, lett av Georg.C. Ehrnrooth att tampas med, men Kekkonens despotiskt färgade men skickliga navigering­ar med vår stora granne i öst gjorde att de flesta lät nåd gå före rätt.

Bokens rubrik är medvetet dubbeltydi­g, dels handlar det om Tikkanens tecknade linjer, ofta framställd­a i ett enda skickligt svep, dels om hans politiska linje, där Tikkanen drog sig för att kritisera Sovjetunio­nen medan USA och Vietnamkri­get var fritt villebråd. Men överlag var han kanske inte så intressera­d av politik och laborerade hellre med spetsfundi­gheter och fräna oneliners.

Stoff för teckningar fanns det nog av. Det fullkomlig­en jäste i vårt eget samhälle där en kraftig flyttning från landsbygd till stad pågick, där småbruksek­onomin övergick med ökande hastighet till ett industrial­iserat och urbant samhälle, allt förevigat i Henrik Tikkanens drivna teckningar.

Att hans hjärta klappade varmt för de utslagna och alkoholise­rade, de som återvänt från kriget med livet i behåll, men psyket i bitar, kan man se i teckningar om misären bland uteliggare i Gräsvikens industrikv­arter, som blev natthärbär­ge för de utslagna.

Båtar och bilar avbildas med charm liksom årstiderna, inte minst i lövsprickn­ingen under 1 maj i Esplanaden eller när han med några skickliga drag med pennan fångar in dottern diskande på bryggan till sommarstug­an. En sympatisk sida av Tikkanen växer fram utan tvekan.

Den föreliggan­de boken är lättläst och ger den intressera­de både insikter i ett samhälle som inte längre finns och estetiska upplevelse­r av hög klass.

 ?? FOTO: ARKIV/CATA PORTIN ?? ■ Henrik Meinanders nya bok ger de intressera­de en inblick i ett samhälle som inte längre finns.
FOTO: ARKIV/CATA PORTIN ■ Henrik Meinanders nya bok ger de intressera­de en inblick i ett samhälle som inte längre finns.
 ?? & SÖDERSTRÖM­S FOTO: SCHILDTS ?? ■ Henrik Tikkanens tid som tecknare på Helsingin Sanomat 1967-1992 bildar stoffet till Henrik Meinanders nya bok.
& SÖDERSTRÖM­S FOTO: SCHILDTS ■ Henrik Tikkanens tid som tecknare på Helsingin Sanomat 1967-1992 bildar stoffet till Henrik Meinanders nya bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland