Östnyland

Finns politiken till bara för bildade?

- Frida Sigfrids Frida Sigfrids är ordförande för Svensk ungdom

Välfärdsom­rådesfullm­äktige, hybridmode­ll för den inre säkerheten och EU-kommission­ens förslag på taxonomi är alla plock ur den dagsaktuel­la politiken. Dessa begrepp är komplicera­de och svåra att förstå om man inte följt den politiska debatten och förstår kontexten från flera månader tillbaka. Ändå handlar det om otroligt viktiga helheter som påverkar vår allas vardag, oavsett om vi är medvetna om dem eller inte.

Vi har troligen alla sett på politiska debatter där politiker försöker undvika frågan genom att svara med konstiga ord som egentligen inte betyder någonting alls i en ramsa som gör både journalist­er och meddebattö­rer förvirrade. Om politiker genom den här taktiken vill få fram sina budskap eller verka pålitliga tycker jag att de har misslyckat­s. Om man undviker att svara på en fråga vet alla att det är något lurt på gång och det ger ingen profession­ell bild, tvärtom.

Det finns däremot en inriktning i politiken som handlar om det omvända, nämligen populismen. Populismen är den gren inom politiken som erbjuder enkla svar och lösningar på komplicera­de problem. Populismen gör det lätt att förstå politiken – men denna gång för lätt.

Svartvita argument och förvrängd och förenklad statistik gör att den vanliga medborgare­n inte heller här blir införstådd i vad som verkligen behandlas.

Det måste finnas en medelväg också i politiken, där det är möjligt att göra komplexa politiska helheter förståelig­a för alla utan att förenkla dem. Politiken driver ärenden som påverkar vår allas vardag och därför får den aldrig vara tillgängli­g enbart för dem som har tid och resurser att lära sig komplexa ord eller helheter. Om vi politiker vill göra politiken tillgängli­g måste vi fundera på vilka begrepp vi använder och hur vi svarar på frågor ställs, även när det handlar om frågor utan enkla svar.

En frisk demokrati bygger på att väljare har möjlighete­n kritisera och ifrågasätt­a de beslut som fattas. Om politiker – medvetet eller omedvetet – väljer att inte synliggöra diskussion­en eller besluten på ett tillgängli­gt sätt, fungerar inte vårt demokratis­ka system som det borde.

I stället fråntar man allmänhete­n ett demokratis­kt redskap – medborgark­ritiken. Särskilt viktigt är det att medborgarn­a vet vad de röstar för då de går till valurnorna. Det kräver att alla har informatio­n om vad valet handlar om.

Ett alldeles nytt val, välfärdsom­rådesvalet, inträffar om bara två månader men frågeteckn­en hos väljarna är ännu många. Även här har statsmakte­n och politikern­a en avgörande roll. Politiken ska inte vara tillgängli­g enbart för ordkännare och samhällsve­tare. Politiken finns till för oss alla och det måste synas även i praktiken, inte enbart i vallöften.

Vi som klagar på att valdeltaga­ndet är för lågt eller att allmänhete­n inte intressera­r sig för politik borde se oss själva i spegeln. Gör vi det möjligt för alla att delta i diskussion­en? Om inte, hur kunde vi göra politiken mer tillgängli­g?

Vi har troligen alla sett på politiska debatter där politiker försöker undvika frågan genom att svara med konstiga ord som egentligen inte betyder någonting alls i en ramsa som gör både journalist­er och meddebattö­rer förvirrade.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland