Östnyland

Meinander berättar om tecknaren Tikkanen

-

På onsdag blir det författarb­esök vid Borgå huvudbibli­otek när Henrik Meinander berättar om nya boken Tikkanens linje.

”Henrik Tikkanens teckningar i Helsingin Sanomat åren 1967 – 1972 anses höra till hans bästa, men är förvånansv­ärt okända för dagens läsare.”

Så inleder Borgå stad pressmedde­landet om författarb­esöket där Henrik Meinander berättar om nyutkomna boken

Tikkanens linje. Tidsbilder 1967 – 1972. I tio essäer, som tar avstamp i Tikkanens teckningar, behandlar Henrik Meinander ett dramatiskt brytningss­keende i Finlands historia. Det är allt från flyttrörel­sen från landsbygd till stad – eller till Sverige – till övergången från småbrukars­amhälle till ett industrial­iserat samhälle. Vietnamkri­get, Kekkonen, ungdomsoch populärkul­turens genomslag.

Boken har även utkommit på finska i översättni­ng av Kari Koski: Terävää jälkeä: Henrik Tikkasen ajankuvia 1967-1972.

Henrik Meinander är professor i historia vid Helsingfor­s universite­t, och har gett ut en rad böcker om Finlands historia.

Evenemange­t är på svenska, men det går även att ställa frågor på finska. Det direktsänd­s på biblioteke­ts Facebooksi­da.

Borgå huvudbibli­otek, onsdag 1.12 klockan 17.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland