Östnyland

Borgå Energi i siffror

- STINA JÄDERHOLM stina. jaderholm@ostnyland.fi

Ett kommunalt elbolag har inte som enda mål att vara så effektivt som möjligt och dra in så stor dividend till staden som möjligt.

Det gäller också att beakta de lokala kundernas behov, att agera i samklang med tidens krav och också att bistå när elkunderna behöver hjälp till exempel med solpaneler eller med att hitta den ultimata utrustning­en för att kunna ladda sin elbil.

Måns Holmberg valdes i april till ny verkställa­nde direktör för Borgå Energi. Han var då chef för investerar­relationer på Fortum. Holmberg började jobba i Borgå i oktober, jämsides med Patrick Wackström som går i pension i början av nästa år.

Efter två månader i Borgå Energis kontor i Tolkis har Måns Holmberg nu full koll på läget.

Billigare elöverföri­ng

– Jag har ännu inte besökt riktigt alla verksamhet­spunkter, men har redan en bra dialog med styrelsen. Tillsamman­s med styrelsen ska vi leda bolaget rätt.

Energibran­schen är mer turbulent än någonsin.

Regleringe­n skärps till exempel för den högsta tillåtna avkastning­en för elöverföri­ng och det betyder att bolagens taxor för överföring måste bli billigare för konsumente­rna.

– Vi vet ännu inte med hur mycket och när det ska ske, säger Måns Holmberg. Men det leder till att bolaget får mindre inkomster samtidigt som vi måste sakta ner på takten när det gäller att gräva ner elnätet i marken. Även om den skärpta regleringe­n tär på bolagets ekonomi har vi som mål att också i framtiden kunna betala en konkurrens­kraftig dividend till vår ägare Borgå stad.

Borgå Energi har hittills grävt ner i medeltal 120 kilometer kabel per år, för att göra elförsörjn­ingen tryggare och mindre känslig för stormar och andra extremväde­r. Målet har tidigare satts vid att 60 procent av elnätet, på totalt 3 600 kilometer, ska ligga under jord 2028.

– Med de nya reglerna blir vi tvungna att skjuta fram det här målet med några år, säger Måns Holmberg.

Nästbillig­ast

I dag erbjuder Borgå Energi de nästbillig­aste elprisen i landet, för den som har ett tillsvidar­eavtal. Energipris­et går just nu stadigt upp, men det gäller för hela branschen.

– För att Finland och EU skall nå sina utsläppsmå­l ska det ju kosta mer att producera energi med kol och gas, säger Måns Holmberg. Utsläppsrä­tterna blir allt dyrare och även om Borgå Energi har satsat mycket på utsläppsfr­i elprodukti­on är bolaget inte helt undantaget från kostnadsök­ningen, vi får anpassa oss till marknaden.

– Det säkraste sättet för den enskilda kunden att hålla sin totala energikost­nad i styr på lång sikt är att öka energieffe­ktiviteten och minska på den totala energikons­umtionen.

Många satsar i dag bland annat på solpaneler och värmepumpa­r.

– På sommarstug­or ute i skärgården fattar en del beslutet att inte alls ansluta sig till elnätet, om det är långt till närmaste elöverföri­ngsledning och blir dyrt och besvärligt. I stället klarar man sig med egna energikäll­or som solpaneler.

Borgå Energi har också beredskap att stå till tjänst med expertutlå­tanden, till exempel om solpaneler eller om förutsättn­ingarna som behövs för att kunna ladda sin egen hybrid eller elbil.

– Jag körde själv med en laddhybrid i tre år, och bytte för en månad sedan till elbil, säger Måns Holmberg. Jag bor i Helsingfor­s och klarar mig mer än väl med en laddning för både tur- och returresan.

Sommarstad­en Borgå

Arbetsresa­n tar i medeltal 40 till 45 minuter, den går ju mot strömmen och besväras inte av köbildning.

Måns Holmberg är 49 år och har en lång erfarenhet av energibran­schen, bland annat vid Vattenfall och vid Fortum. Han är utbildad ekonomiema­gister från Hanken.

– Min fru Tanja är företagare och jobbar som konsult. Vi har tvillingar, 22 år gamla, som nu studerar, Erik vid Hanken och Daniela vid Soc och Kom.

● Borgå elektricit­etsaktiebo­lag grundades 3.9.1900.

● Bolaget har 36 200 elkunder.

● Fjärrvärme­avtalen är 1 900.

● 30 000 Borgåbor använder fjärrvärme.

● Bolaget sysselsätt­er 71 personer.

● Bolagets omsättning var 2020 68 miljoner euro och investerin­garna uppgick till 13,7 miljoner euro.

Borgå känner Måns Holmberg från förut närmast som ett mål för sommarutfl­ykter.

– Mina farföräldr­ar byggde sitt fritidshus i Kalkstrand i Sibbo och där har jag vistats alla somrar alldeles från barndomen. Vi tog ofta båten till Borgå och förtöjde den vid åstranden medan vi till exempel gjorde ett besök till Brunbergs fabriksbut­ik.

Spillvärme från Neste

Borgå Energi är ett välskött bolag som i god tid har satsat på förnybara energi- och värmekällo­r. Men utveckling­en går framåt, med stormsteg.

När bolaget om några år ska byta ut det äldre kraftverke­t i Tolkis är frågan om man ska fortsätta på den inslagna linjen med flis som bränsle.

– När man gör en stor investerin­g i ett kraftverk måste man först noga ta reda på vart världen är på väg eftersom investerin­gen görs för flera tiotals år, säger Måns Holmberg.

– Flis är ett hållbart bränsle men man kan också tänka på spillvärme, från industrin eller från stora datacentra­ler. Samtidigt måste man komma ihåg att det inte bara handlar om mängden energi utom också om när den ska produceras, så att vi kan garantera leveranssä­kerheten av värme till våra kunder även när det är som kallast.

Sköldvikom­rådet producerar stora

mängder spillvärme och Borgå Energi är öppet för att se över möjlighete­rna att utnyttja värmen som fjärrvärme i Borgå.

– Kraftverks­investerin­gen i Tolkis utgör tillsamman­s med värmeackum­ulatorn vid Gnistvägen i Vårberga och två gasturbine­r i Harabacka en storsatsni­ng på fjärrvärme­n på kring 45 miljoner euro, säger Holmberg.

Geovärme i framtiden

Ett första experiment med att optimera värmelaste­n och ta tillvara frånvärme pågår just nu i Keskuskoul­u mitt i stan.

– Jag har ännu bara preliminär­a resultat, men det ser bra ut, säger Måns Holmberg.

Borgå Energi är också med i ett utveckling­sarbete kring geovärme i Tammerfors tillsamman­s med fjorton andra elbolag.

– Man borrar först till 1,5 kilometer, och senare kanske 3 kilometer ner för att producera geotermisk värme. Pilotproje­ktet ger värdefull informatio­n som kanske kan användas i Borgå i framtiden.

Bolaget har också kvar sin andel i Fennovoima­s kärnkraftv­erksprojek­t i Pyhäjoki. Något bygglov har Fennovoima ännu inte fått, men siktet är inställt på kärnkrafts­produktion 2029.

 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ?? ■ Ny direktör för Borgå Energi. Måns Holmberg tillträder officiellt den första januari 2022.
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ■ Ny direktör för Borgå Energi. Måns Holmberg tillträder officiellt den första januari 2022.
 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ?? ■ Det äldre av de två biokraftve­rken i Tolkis ska bytas ut inom de närmaste åren. Måns Holmberg kan tänka sig ett nytt flisverk, men också att utnyttja spillvärme­n från Sköldvik som fjärrvärme i Borgå.
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ■ Det äldre av de två biokraftve­rken i Tolkis ska bytas ut inom de närmaste åren. Måns Holmberg kan tänka sig ett nytt flisverk, men också att utnyttja spillvärme­n från Sköldvik som fjärrvärme i Borgå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland