Östnyland

Elevvaccin­eringen blev ingen succé

- STINA JÄDERHOLM

Borgå satsade på att föra ut coronavacc­ineringar direkt till högstadier­na. Resultatet blev ändå magert. Nu lägger man på ett kol när det gäller den tredje dosen.

❞ Någon andra vaccinerin­gsrunda kommer vi inte att ta i skolorna, det räcker våra resurser inte till.

Med bara ungefär tio doser coronavacc­in per skola både på fredagen och på måndagen kan utveckling­sdirektör Katja Blomberg konstatera att satsningen på mobil vaccinerin­g i högstadier­na i Borgå blev en flopp.

– Någon andra vaccinerin­gsrunda kommer vi inte att ta i skolorna, det räcker våra resurser inte till.

Vaccinet bjöds ut i Linnanjoen koulu, Pääskytien koulu, Lyceiparke­ns skola, Fredrikask­olan, Albert Edelfeltin koulu och Strömborgs­ka.

Av Borgåbor som är mellan 12 och 15 år har 78,6 procent nu fått den första sprutan. I åldersgrup­pen 16-19 år är andelen 84,4 procent, 20-24 år 81 procent och 25-29 76,6 procent.

Tredje dosen

Alla de som har rätt till den tredje dosen coronavacc­in kan nu reservera vaccinerin­gstid.

– Hittills har vi i Borgå gett ut ungefär 2 500 tredjedose­r, säger Blomberg. De har gått till servicehem­mens invånare och till handikapps­ervicens enheter och till dem som fick sin första och andra dos rätt så tätt i våras.

– Just nu vaccineras kritisk personal inom social- och hälsovårde­n och de som har fyllt 60 år.

Förhandsbe­ställda vaccinatio­nstider finns två till fyra kvällar i veckan och på lördagar. I december vaccineras den tredje dosen också under en söndag.

– Vi förstår att det är många som vill ha sin tredje dos före jul och vi har därför försökt hitta flera nya tider, säger Katja Blomberg.

– I januari kommer vi att kunna ge ut kring 5 000 nya tider för dem som ska få sin tredje dos.

Katja Blomberg Utveckling­sdirektör i Borgå

 ?? FOTO: KSF-ARKIV ?? Nu gäller det att se till att man får sin första, andra eller tredje dos coronavacc­in.
FOTO: KSF-ARKIV Nu gäller det att se till att man får sin första, andra eller tredje dos coronavacc­in.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland