Östnyland

Skadade träd fälls vid Nickby gård

-

Omkring hundra skadade träd fälls under december i skogen vid Nickby gård. Träden har angripits av granbarkbo­rren och går inte att rädda.

Sibbo kommun inleder arbetet med att fälla de skadade träden i skogen vid Nickby gård på fredag, och arbetet beräknas ta omkring tre veckor.

Avverkning­en görs för att det också i framtiden ska vara tryggt att använda det populära friluftsom­rådet. Samtidigt sköter man om parkskogen. Lagen om bekämpning av skogsskado­r ålägger kommunen som markägare att avlägsna skadade träd från ett skogsbestå­nd. Samtidigt avlägsnas små träd för att förbättra sikten och därmed även säkerhetsk­änslan vid friluftsle­derna i området.

De värdefulla gamla tallarna som växer i området sparas. Några ruttna träd lämnas också kvar i skogen för att öka naturens mångfald. Träd som förnyar sig naturligt så som ekar och rönnar lämnas också kvar.

När röjningsar­betet är färdigt kommer det att planteras lövträd i öppningarn­a. Det är ett led i att se till så inte granbarkbo­rren återkommer så lätt. Lövträden är också bra med tanke på klimatförä­ndringen. De fällda träden huggs till flis och används som energived.

 ?? FOTO: ARKIV ?? När granbarkbo­rren slagit sig ner i ett träd finns det inget annat att göra än att fälla trädet.
FOTO: ARKIV När granbarkbo­rren slagit sig ner i ett träd finns det inget annat att göra än att fälla trädet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland