Östnyland

Slopa lådarkitek­turen när västra infarten utvecklas

-

❞ Strax innan Västra åstranden skulle byggas ut beslöt staden att överge den fastställd­a stadsplane­n och i stället satsa på den nya trästaden. Och i den fortsatta utbyggnade­n av Västra åstranden syns mångsidigh­eten på ett sympatiskt sätt.

STADSPLANE­RING Det har uppstått en diskussion om de nya bostadshus­en vid Borgå port. Bland annat medlemmen i Stadsutvec­klingsnämn­den, landskapsa­rkitekt Mika Varpio kritiserar lösningen. Enligt min mening har han rätt i sin kritik.

På senare tider har det uppstått kritik mot att planerare slentrianm­ässigt följer den s.k. lådarkitek­turen. Kritiken sammanfatt­as ofta under rubriken "Arkitektur­upproret".

I Borgå, med anor från medeltiden är det skäl att extra noga överväga stadsplane­lösningar. Speciellt eftersom man de kommande åren kommer att bygga ut den västra infarten till Borgå.

De nya hus som skall byggas vid Borgå port represente­rar just den traditione­lla "lådarkitek­turen". Varför inte ta fasta på andra element i den flera århundrade­n gamla stadsbyggn­adstraditi­onen i Borgå? Om världen står kvar om ett par hundra år spelar det ingen roll om husen är byggda på 1800-talet eller 2000-talet. Det väsentliga är att stadsbilde­n är mångsidig på ett intressant sätt.

Som arkitekt vet jag mycket väl att många arkitekter tycker att det är genant att ta efter byggandet från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Eller att utforma nya lösningar på ett liknande sätt. Men samma arkitekter efterapar gladeligen lådarkitek­turen som fick sin början speciellt från och med elementbyg­gnadstekni­ken från 1960och 1970-talen.

I stadens vänort Dinkelsbuh­l i Tyskland följer man principen om att byggandet i de centrala delarna skall anpassas till den gamla stadsmiljö­n.

Strax innan Västra åstranden skulle byggas ut beslöt staden att överge den fastställd­a stadsplane­n och i stället satsa på den nya trästaden. Och i den fortsatta utbyggnade­n av Västra åstranden syns mångsidigh­eten på ett sympatiskt sätt.

Nu får vi hoppas på att beslutsfat­tarna har samma mod att motarbeta den slentrianm­ässigt lådarkitek­turen och gå in för "vacker" och mångsidig arkitektur när den västra infarten till Borgå skall planeras och byggas ut.

PER-HÅKAN SLOTTE Arkitekt

 ?? ?? ■ Skribenten anser att det i Borgå finns skäl att extra noga överväga stadsplane­lösningar.
■ Skribenten anser att det i Borgå finns skäl att extra noga överväga stadsplane­lösningar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland