Östnyland

Vårdreform­ens behov och möjlighete­r

-

VÅRDVALET Det har redan länge funnits behov för en reform, så att alla finländare ska ha tillgång till den bästa vården och omsorgen. För tillfället finns det stora skillnader i välfärd och hälsa i vårt land, och skillnader­na blir bara större. Vi vet också att vår befolkning blir äldre, och det innebär högre kostnader och ett större behov av vård. Våra kommuner i Finland ser olika ut och därför varierar också vårdkvalit­eten beroende på kommun eller område där du bor. Så ska det inte vara. Vården får inte vara beroende av var i landet man bor och därför behövs en reform.

En reform är alltid ett steg mot något nytt, samtidigt skrämmande men även en möjlighet. Eftersom det nu är klart att reformen blir av är det viktigt att vi är med och bygger upp den på ett bra sätt, nu skall vi fokusera på möjlighete­rna

Social- och hälsovårde­n samt räddningsv­äsendet kommer den 1.1.2023 flyttas från kommunerna till 21 välfärdsom­råden (och Helsingfor­s stad), på så sätt är det större och starkare aktörer som ser till att alla får den vård de behöver. På så sätt kan vi trygga vård och omsorg åt alla på ett likvärdigt sätt och med hög kvalitet.

I valet i januari väljer vi in dem som kommer att jobba för att trygga dessa områden.

Vi måste se till att hjälp och stöd erbjuds med låg tröskel. Vi skall ta tag i problemen genast. Det är viktigt att se till att social- och hälsovårds­reformen ger möjlighet att ta hand om problemen redan i primärvård­en med hjälp av bland annat mångprofes­sionella team och bättre samarbete mellan de olika sektorerna. Då kan vi undvika situatione­r där en patient flyttas över till specialsju­kvården och kommunen inte längre har kontroll över kostnadern­a, samtidigt som specialsju­kvårdens kostnader ökar drastiskt.

Valet i januari är ett val som berör oss alla. Det berör människorn­a från liten baby till livets slutskede. Tandvård, åldringsvå­rd, rådgivning, elevvård, räddningst­jänster och mentala tjänster, bara för att nämna några av de områden som berörs nu. Därför är det viktigt att alla aktiverar sig och röstar.

För SFP är det viktigt att vården fortsättni­ngsvis finns nära människorn­a också i framtiden, trots att administra­tionen ändrar.

HANNA LÖNNFORS,

Ordförande för SFP i Nyland

❞ Valet i januari är ett val som berör oss alla. Det berör människorn­a från liten baby till livets slutskede. Tandvård, åldringsvå­rd, rådgivning, elevvård, räddningst­jänster och mentala tjänster, bara för att nämna några av de områden som berörs nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland