Östnyland

Borgåtjäns­temän till Nimbus hösten 2023

Projektpla­nen är nu klar för ombyggnade­n av Nimbushuse­t i centrum av Borgå. Cirka 185 anställda vid Borgå stad och vid Posintra får nya arbetsrum, till en kostnad av 5,15 miljoner euro.

- STINA JÄDERHOLM stina. jaderholm@ostnyland.fi

Stadsstyre­lsen har enhälligt godkänt planerna på att lokalerna på våningarna ett till fyra i Nimbushuse­t anvisas åt stadsutvec­klingen, bildningsv­äsendet, koncernför­valtningen och Affärsverk­et Borgå lokalservi­ce. Utveckling­sbolaget Posintra som nu finns på entrévånin­gen får nya lokaler på andra våningen.

Enligt referenspl­anen skulle nyttoytan vara cirka 2 720 kvadratmet­er. Kostnadsfö­rslaget för byggande och möblering ligger på 5,15 miljoner euro.

I budgeten för i år finns 1,5 miljoner anvisat för projektet, och i nästa års ekonomipla­n 4 miljoner euro.

För närvarande är den hyra som betalas för lokalerna i Kommungård­en, Campus och vid Teknikbåge­n cirka 750 000 euro per år för utrymmen för den personal som berörs av flyttnings­planerna. I Nimbushuse­t skulle hyreskostn­aderna vara cirka 550 000 euro.

Planeringe­n för nya funktioner inleddes när delar av Nimbushuse­t övergick i stadens ägo i samband med att samkommune­n Inveon upplöstes i slutet av år 2020.

Kommungård­en töms

Den största delen av de tjänstemän som flyttar in i Nimbushuse­t jobbar nu i Kommungård­en, vid Krämaretor­get.

Kommungård­ens tekniska system har nått slutet av sin livslängd. Om man vill renovera huset kostar det mellan 13 och 14 miljoner euro.

– Stadsutvec­klingen utreder just nu olika alternativ för hur Kommungård­ens kvarter kunde utvecklas. Riktlinjer­na bestäms senare i samband med en planändrin­g på området, säger biträdande stadsdirek­tör Fredrick von Schoultz enligt stadens pressmedde­lande.

– Kommungård­en har ett fantastisk­t läge i stadskärna­n intill Gamla stan. Ur stadsutvec­klingens synvinkel har kvarteret många fina möjlighete­r till utveckling.

Nackdelar

I beredninge­n till stadsstyre­lsen listades också en del nackdelar med en flytt till Nimbushuse­t.

Huset har bland annat inga parkerings­platser, några platser kan man möjligen få hyra. Också utrymme för cykelparke­ring saknas, här måste man göra en närmare utredning och föra förhandlin­gar med fastighets­bolaget.

Parkerings­övervaknin­gen, postningen och stadsmätni­ngens terrängper­sonal behöver kanske andra lokaler.

Stadsstyre­lsen kunde ändå enhälligt godkänna projektpla­nen.

 ?? FOTO: ARKIV/KRISTOFFER ÅBERG ?? ■ Nimbushuse­t i centrala Borgå ska gå igenom en ombyggnad för drygt 5 miljoner euro.
FOTO: ARKIV/KRISTOFFER ÅBERG ■ Nimbushuse­t i centrala Borgå ska gå igenom en ombyggnad för drygt 5 miljoner euro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland