Östnyland

Fem nya chefstjäns­ter planeras

- JON NYQVIST

En process för att inrätta flera nya chefstjäns­ter inom Borgå stad startas i stadsstyre­lsen på måndag. Stadens organisati­on har varit rätt så oförändrad i över tio år, men nu blandar välfärdsom­rådet om kortleken.

Förslaget är att Borgå stad inrättar en rad nya tjänster, däribland integratio­nschef, sysselsätt­ningschef, beredskaps- och säkerhetsc­hef, välfärdsch­ef, kommunikat­ionschef och förvaltnin­gschef.

Nyanställn­ingarna motiveras med att det fortfarand­e behövs kompetens inom kommunen på områden som i framtiden främst kommer att skötas av välfärdsom­rådet.

– Delvis handlar det om att ersätta tjänster som redan finns, men som flyttas till välfärdsom­rådet. Det måste till exempel finnas kompetens inom beredskap, säkerhet och välmående i kommunen också efter att välfärdsom­rådet tar över en stor del av dessa tjänster, säger biträdande stadsdirek­tör Fredrick von Schoultz.

Man beräknar att de nya tjänsterna skulle öka på stadens lönekostna­der inlednings­vis med 220 000 euro och sedan med cirka 570 000 euro per år.

Förslaget är att man skulle skapa de nya tjänsterna den 1 juni.

– Alla tjänster skulle inte lediganslå­s genast i juni, men gradvis, säger von Schoultz.

Man vill dessutom öka personalan­talet inom det så kallade kommunförs­öket med sex anställda.

Det beror främst på ändringar som träder i kraft inom jobbsöknin­gen för arbetslösa nu i maj. Kontakten med den arbetssöka­nde ska bli mycket mer aktiv, vilket beräknas leda till dubbelt mera jobb för sysselsätt­ningstjäns­terna.

Kommunförs­öket för sysselsätt­ning är ett riksomfatt­ande projekt där en stor del av TE-byråns uppgifter övergår till kommunen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland