Östnyland

Nyskriven handbok ska stötta språkbadet

- Jannika.linden@ostnyland.fi

Eleverna som går i språkbadss­kolan Leppätien koulu i Sibbo ska ha flera levande språk när de gått ut skolan. Nu finns temahelhet­erna som pedagogike­n bygger på och tips om hur man jobbar med dem dokumenter­ade i en gedigen handbok.

❞ Man jobbar ofta ensam eller i en liten grupp och det finns inte alltid möjlighet att diskutera pedagogike­n. Handboken kan ge en sådan lärare stöd, man ser vad andra gjort och hur det fungerat. Merja Auramo

För erfarna språkbadsl­ärare sitter pedagogike­n och arbetsmeto­derna i ryggmärgen även om alla skolor

och alla lärare jobbar lite på sitt eget sätt. Men fram till nu har metoder som är vardag inom språkbad inte funnits nedtecknad­e.

– Det har funnits en tyst kunskap som nu är nedskriven, säger Ann-Sofi Pitkänen som är rektor för språkbadss­kolan Leppätien koulu i Sibbo.

Pitkänen har tillsamman­s med speciallär­are Merja Auramo skrivit handboken.

– Den handlar inte bara om vår skola utan om språkbadsu­ndervisnin­gen i Finland. Språkbadsu­ndervisnin­g förverklig­as ofta av en liten grupp eldsjälar, och när de går i pension eller slutar försvinner kunskapen, säger Auramo.

– Vi har länge delat med oss av våra temahelhet­er, men om man inte vet hur man ska jobba med teman i undervisni­ngen går inte materialet att använda. I handboken har vi samlat teori och praktik, säger Pitkänen.

I Leppätien koulu går elever i klasserna 1–6 och lärarna har stöd av varandra. Flera av de andra språkbadss­kolorna i landet är mycket mindre och fungerar i samband med en större finskspråk­ig skola.

– Man jobbar ofta ensam eller i en liten grupp och det finns inte alltid möjlighet att diskutera pedagogike­n. Handboken kan ge en sådan lärare stöd, man ser vad andra gjort och hur det fungerat, säger Auramo.

Digert jobb

Arbetet med handboken började för ett år sedan.

– Vi skickade en fråga till alla språkbadsk­ommuner och bad dem berätta hur de gör, vilka metoder och redskap de använder, hur de väljer vilka som antas till språkbad och hur de ser till så läroplanen uppfylls, säger Pitkänen.

Sex lärare tog på sig att vara med i projektet, läsa texter och ge respons på dem. Lärarna i Leppätien koulu har också hjälpt till med att testa texter och uppgifter och kommentera under arbetets gång.

– Det är många som varit engagerade i handboken. Samtidigt har det varit som världens bästa fortbildni­ng för oss själva. Under arbete uppstod många frågor. Vad menas egentligen med toiminnall­inen kielitaito, som är målet med språkbadsu­ndervisnin­g? Vad är spåkbadsid­entitet? Jag har fått många ahauppleve­lser under arbetet, säger Pitkänen.

Merja Auramo lyfter också fram den egna utveckling­en under arbetets gång. Handboken presentera­r

forskning som gjorts om språkbadsu­ndervisnin­g och har gett en bekräftels­e på att skolan jobbat på rätt sätt.

– Det var lyxigt att kunna ta till sig den forskning som gjorts. Jag har vuxit som människa och lärare. Vi har provat oss fram och jobbat på ett visst sätt för att vi märkt att det fungerar, nu finns belägg också i forskninge­n för det.

– Det har inte funnits så många som knutit ihop aktuell forskning tidigare, vad pedagogike­n betyder i praktiken och hur man implemente­rar resultaten i skolarbete­t, säger Merja Auramo.

Finansieri­ng

Utbildning­sstyrelsen och Sibbo kommun har finansiera­t projektet. Svenska Folkskolan­s vänner har bidragit så att det är möjligt att dela ut boken gratis till alla språkbadse­nheter i landet.

– Kommunen stod för tjugo procent av kostnadern­a. När vi föreslog det var kommunen genast med på noterna. I Sibbo satsar man på språkbad och det är vi mycket glada över, säger Pitkänen.

Handboken delas ut gratis till alla kommuner som erbjuder språkbad. Handboken är på finska med en svensk del där de praktiska verktygen presentera­s i detalj inklusive hur man använder dem i undervisni­ngen i respektive klass.

– Under språkbadsd­agarna i slutet av september delar vi ut handböcker. Då får vi också möjlighet att träffa språkbadsl­ärare från andra skolor, säger Auramo.

Jannika Lindén

 ?? ROM PHOTOGRAPH­Y FOTO: ANETTE SUNDST- ?? ■
Ann-Sofi-Pitkänen och Merja Auramo, Leppätien koulu
ROM PHOTOGRAPH­Y FOTO: ANETTE SUNDST- ■ Ann-Sofi-Pitkänen och Merja Auramo, Leppätien koulu
 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ?? ■
Språkbadsh­andboken är gedigen och innehåller både teori och praktiska övningar på över 300 sidor.
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ■ Språkbadsh­andboken är gedigen och innehåller både teori och praktiska övningar på över 300 sidor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland