SALALIITTOJA

Salaliittoja - - FORSIDE -

Mi­kään ei ole niin viih­dyt­tä­vää kuin hy­vä sa­la­liit­to­teo­ria. Sa­la­liit­to­teo­riois­ta on tul­lut kiin­teä osa kult­tuu­riam­me, ja di­gi­taa­li­sen vies­tin­nän ai­ka­kau­te­na il­miö on le­vin­nyt laa­jem­mal­le kuin kos­kaan.

Voi­ko sa­no­ma­leh­tiin luot­taa? Mi­ten tie­däm­me, et­tei­vät suu­ret taus­ta­voi­mat es­tä mei­tä saa­mas­ta tie­toom­me asioi­ta, jot­ka muut­tai­si­vat koko maa­il­man­kat­so­muk­sem­me? Tap­poi­ko Lee Har­vey Oswald sit­ten­kään John F. Ken­ne­dyn? Onko Roswel­lis­sa ava­ruuso­len­to­ja?

On­pa ky­se sit­ten mys­tii­kan ver­hoa­mis­ta ryh­mis­tä, ku­ten va­paa­muu­ra­reis­ta, il­lu­mi­na­teis­ta, temp­pe­li­her­rois­ta, prin­ses­sa Dia­nan kuo­le­maan liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä tai Roswel­lin len­toon­net­to­muu­des­ta, mi­kään ei syn­ny­tä yh­tä kiih­kää kes­kus­te­lua kuin hy­vä sa­la­liit­to­teo­ria.

Mo­ni var­mas­ti nie­lee pu­rek­si­mat­ta leh­ti­kir­joi­tuk­set, mut­ta oli­si eh­kä ai­heel­lis­ta ol­la tark­ka­na ja po­rau­tua hie­man sy­vem­mäl­le asioi­hin? Kos­kaan ei voi tie­tää, mi­tä käy il­mi...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.