Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

MI6

Väi­tet­tiin, et­tä M16-tie­dus­te­lu­pal­ve­lus­ta ir­rot­tau­tu­nut ryhmä kruu­nua ja oli ot­ta­nut teh­tä­väk­seen suo­jel­la Ison-Britannian oli tu­hoa­mas­sa va­paut­taa ku­nin­gas­huo­neen nai­ses­ta, jo­ka te­ko­py­hyy­den. Dia­nan mo­nar­kian pal­jas­ta­mal­la Wind­so­rin dy­nas­tian mus­li­mik­si ja men­nä mah­dol­li­nen ras­kaus, suun­ni­tel­ma kään­tyä hah­mon eli nai­mi­siin mo­nien brit­tien mie­les­tä epä­miel­lyt­tä­vän lii­kaa MI6-osas­tol­le, jol­la Mo­ha­med Faye­din po­jan kans­sa, saat­toi ol­la oli sil­loin hy­vä syy päät­tää, et­tä Dia­nan oli kuol­ta­va.

Puo­lus­tus­teol­li­suus

Diana oli esit­tä­nyt kriit­ti­siä lausun­to­ja kau­his­tut­ta­vis­ta maa­mii­nois­ta ja ylit­tä­nyt si­ten kes­kus­te­lua hä­nen ko­ti­maas­saan. Hän­tä hen­ki­lö­koh­tai­sen tur­val­li­suu­den, mikä he­rät­ti puo­lus­tus­teol­li­suus an­sait­see enem­män pi­det­tiin tur­han suu­ri­sui­se­na. Iso-Britannian mut­ta se pel­kä­si Dia­nan kiin­nit­tä­vän ra­haa maa­mii­no­jen tu­hoa­mi­sel­la kuin val­mis­tuk­sel­la, oli­si eit­tä­mät­tä ol­lut ih­mis­ten huo­mion koko ase­teol­li­suu­teen. Puo­lus­tus­teol­li­suu­del­le uh­ka­si tul­la maa­il­man vai­ku­tus­val­tai­sin hyö­dyl­lis­tä rai­va­ta pois tiel­tään ih­mi­nen, jos­ta rau­ha­nak­ti­vis­ti.

© Alas­tair Rae

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.