Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Tut­ki­mus­ko­mi­tea

Englan­ti­lais-ame­rik­ka­lai­nen ko­mi­tea, jon­ka jä­se­net ovat Yh­dys­val­tain ja Ison-Britannian Bris­tol ja sii­tä voi­daan tar­vit­taes­sa muo­dos­taa va­koo­jia. Ko­mi­tean ko­koon­tu­mis­paik­ka on ja Ison-Britannian vä­li­sen si­teen vie­lä­kin sa­lai­sem­pi ryhmä, jo­ka toi­voo Yh­dys­val­to­jen Dia­nan suu­ri suo­sio, hä­nen vah­vis­tu­van niin pal­jon, et­tä maat lo­pul­ta liit­tou­tu­vat. päi­vän­polt­ta­vis­sa asiois­sa va­kuut­ti tah­ton­sa tais­tel­la va­kiin­tu­nei­ta ra­ken­tei­ta vas­taan sa­lai­sil­le suun­ni­tel­mil­leen. hei­dät sii­tä, et­tä hän saat­toi ol­la vaa­rak­si hei­dän

Prin­ses­sa Diana

Toi­sen eri­koi­sen hy­po­tee­sin mu­kaan Diana la­vas­ti oman kuo­le­man­sa, jot­ta jul­ki­suu­den par­ras­va­lo­ja. hän ja Do­di pys­ty­vät elä­mään rau­has­sa il­man Luon­nol­li­ses­ti mi­kään ei tue tä­tä teo­ri­aa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.