Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

El­vis Presley

Sa­la­juo­nes­ta epäil­lään kaik­kein vah­vim­min El­vis­tä it­se­ään. Rockin kuningas ko­ki ole­van­sa mai­neen­sa van­ki. Hän oli kyl­läs­ty­nyt mat­kus­ta­maan au­ton ta­va­ra­ti­las­sa, jot­ta hän­tä ei tun­nis­tet­tai­si. Hän oli uu­pu­nut sii­hen, et­tä sai­raa­laan tun­gek­si­vat ihai­li­jat es­ti­vät hän­tä saa­mas­ta kun­nol­lis­ta sai­raa­la­hoi­toa. Hän oli 42-vuo­ti­aa­na pää­ty­nyt um­pi­ku­jaan ja oli lii­an yl­peä pois­tuak­seen jul­ki­suu­des­ta his­suk­siin ta­ka­va­sem­mal­le. El­vis oli jo ker­taal­leen la­vas­ta­nut oman kuo­le­man­sa jär­jes­tä­mäl­lä näy­tel­lyn am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­sen, jo­ten aja­tus toi­ses­ta la­vas­te­tus­ta kuo­le­mas­ta ei si­näl­lään ol­lut mah­do­ton.

FBI

El­vis oli juu­ri me­net­tä­nyt val­ta­via sum­mia huo­nos­ti su­ju­neis­sa lii­ke­toi­mis­saan ma­fi­aan kyt­kök­sis­sä ole­van yri­tyk­sen kans­sa. Rockin ku­nin­kaan ar­vel­tiin päät­tä­neen ryh­tyä yh­teis­työ­hön vi­ran­omais­ten kans­sa ja pal­jas­taa gangs­te­rit. FBI:n oli eh­kä pak­ko El­vik­sen tur­val­li­suu­den ni­mis­sä la­vas­taa hä­nen kuo­le­man­sa ja jär­jes­tää hä­nel­le uusi elä­mä muu­al­le eri­kois­jär­jes­te­ly­jä vaa­ti­val­la suo­je­luoh­jel­mal­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.